Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Samenwerken binnen pleegzorg

Samenwerken binnen pleegzorg: dialogen tussen pleegouders, ouders, pleegzorgbegeleiders en jeugdbeschermers

“Samen in gesprek gaan over hoe we de zorg rond een pleegkind kunnen verbeteren was verhelderend, zorgde voor begrip en gaf veel nieuwe inzichten.”

De NVP is op 1 januari 2020 gestart met het project ‘Samenwerken binnen pleegzorg’. Voor deelname aan dit project zoeken we pleegzorgorganisaties en jeugdbeschermingsorganisatie die samenwerken en samen met de NVP dialogen willen organiseren tussen pleegouders, pleegzorgbegeleiders, jeugdbeschermers en ouders. Eerdere dialogen tussen deze partijen die we vorig jaar organiseerden, bleken voor alle partijen zeer waardevol en krijgen daarom in dit project een vervolg. Een gespreksleider begeleidt de dialogen en maakt daarbij gebruik van een dialoogmethode.

Het doel van het project is tweeledig:

  1. Het op een gelijkwaardige manier in gesprek brengen van de partijen (pleegouders, ouders, jeugdbeschermers en pleegzorgbegeleiders) over de samenwerking binnen pleegzorg, om begrip voor elkaars positie te krijgen en de samenwerking te verbeteren.
  2. Op basis van de gesprekken in kaart brengen welke factoren een bijdrage leveren aan een betere samenwerking tussen de partijen. De uitkomsten van de gesprekken worden benut voor beleidsvorming- en ontwikkeling binnen en tussen de organisaties en deelnemende partijen.  Waar nodig kunnen de opbrengsten en uitkomsten ook vertaald worden naar landelijke afspraken en/of wetgeving.

Fases

Het project bestaat uit vier fases:

  1. Voorbereiding
  2. Uitvoeren dialogen en trainen gespreksbegeleiders
  3. Opbrengsten van dialogen bestendigen
  4. Evaluatie

Fase 1: Voorbereiding
In fase 1 zoekt de NVP pleegzorgorganisaties en jeugdbeschermingsorganisaties die samen willen deelnemen aan de dialogen. Na de sluitingsdatum selecteren we geschikte samenwerkingsverbanden. We kijken daarbij naar een spreiding over Nederland. Daarnaast doen we in deze fase een kort onderzoek onder pleegzorgorganisaties en jeugdbeschermingsorganisaties in Nederland om te horen welke samenwerkingsafspraken er al zijn en hoe deze in de praktijk uitpakken. Fase 1 loopt van januari 2020 t/m mei 2020.

Fase 2: Uitvoeren dialogen en trainen gespreksbegeleiders
In fase 2 vinden de dialogen plaats tussen pleegouders, ouders, pleegzorgbegeleiders en jeugdbeschermers. Daarnaast kunnen deelnemers aan de dialoog aangeven zelf ook getraind te willen worden als gespreksbegeleider, zodat de organisatie zelf ook dialogen kan organiseren als dit project afgelopen is. De dialogen worden in overleg gepland tussen mei 2020 en november 2020.

Fase 3: Opbrengsten van dialogen bestendigen
In fase 3 krijgen de dialogen een vervolg in de vorm van een tweede dialoog of een verdiepende workshop, een half jaar na de eerste dialoog. Daarnaast wordt gekeken of er naar aanleiding van de dialogen (een) aanpassing(en) in het beleid of de bedrijfsvoering plaats moeten vinden om samenwerkingen te verbeteren. Fase 3 loopt van oktober 2020 t/m maart 2021.

Fase 4: Evaluatie
In de evaluatiefase onderzoeken we samen welke verandering het project teweeg heeft gebracht. Daarnaast wordt een advies opgesteld met randvoorwaarden voor succesvolle samenwerkingen binnen pleegzorg, zodat ook andere partijen de inzichten en opbrengsten kunnen gebruiken. Fase 4 loopt van december 2020 t/m april 2021.

Deelnemen

Voor dit project zoeken we samenwerkingsverbanden van een pleegzorgorganisatie én een jeugdbeschermingsorganisatie, die met elkaar pleegouders en eventueel ouders benaderen om deel te nemen aan de dialogen en daarvoor ook hun eigen medewerkers ruimte geven. Het samenwerkingsverband, en daarmee de intentie om samen op te trekken en de samenwerkingen verder te verbeteren, is een voorwaarde om mee te doen aan dit project.

Aanmelden kan in het eerste kwartaal van 2020. In april 2020 wordt een selectie gemaakt. Er worden vier samenwerkingsverbanden geselecteerd die werkzaam zijn in verschillende regio’s in het land en er wordt één samenwerkingsverband geselecteerd dat landelijk werkt. Per samenwerkingsverband worden maximaal tien dialogen georganiseerd, waarbij per keer maximaal vier deelnemers van elke partij aanschuiven. Daarnaast worden er vier gespreksbegeleiderstrainingen aangeboden voor alle samenwerkingsverbanden tezamen.

Er zijn geen kosten voor deelname voor pleegzorgorganisaties en jeugdbeschermingsorganisaties. De voorwaarden en benodigde (tijds)investeringen zijn hieronder beschreven.

Wat wordt er verwacht?

1. Beide partijen binnen het samenwerkingsverband zoeken elkaar op en spreken de intentie uit om de samenwerking in dit project aan te gaan.
2. Beide partijen zijn bereid om hun medewerkers vrij te plannen voor het bijwonen van een dialoog die twee uur duurt en voor de opvolgbijeenkomst die vier uur kost.
3. Er kan een geschikte ruimte en koffie en thee beschikbaar worden gesteld bij een van de samenwerkingspartners.
4. Medewerkers die dat willen, worden in staat gesteld om op een later moment de training voor gespreksbegeleiders bij te wonen, zodat zij geschoold worden om de dialogen na dit project in de eigen organisatie te organiseren. Hiervoor is een tijdsinvestering van acht uur nodig.
5. Er is bereidheid tot het actief werven van pleegouders en eventueel ouders om mee te doen aan de dialoog.
6. Het mogelijk maken om een verdiepende workshop of tweede dialoog plaats te laten vinden, zowel in uren van medewerkers als in beschikbare ruimte en catering.

Aanmelden

Het is na het eerste kwartaal van 2020 niet meer mogelijk om je aan te melden voor deelname. Meer informatie over de dialogen volgt zo snel mogelijk. Voor vragen over dit project kun je contact opnemen met projectleider Jorien Kruijswijk Jansen via jkruijswijkjansen@denvp.nl of 06 4786 9597.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

VWS.jpg

BLOGSkopie.png

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meldacties en onze werkzaamheden? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Meld je aan!
Sluiten