Het goede gesprek over pleegzorg in de regio

Het goede gesprek over pleegzorg

Voor goede pleegzorg is een samenhangende visie op jeugdzorg nodig, waarin pleegzorg expliciet een plek heeft. Daarvoor is samenwerking en inbreng van alle partijen die bij pleegzorg betrokken zijn nodig: gemeenten, pleegzorgaanbieders, hulpverleners, ouders én pleeggezinnen. In dit project stimuleren we regionaal een ‘goed gesprek’ om pleegzorg (nog) beter te organiseren. De uitkomsten van deze gesprekken vormen de basis voor een verbeteragenda die helpt om pleegzorg beter te organiseren.

Het goede gesprek op regionaal niveau

Het beleid en keuzes over bijvoorbeeld de financiering van pleegzorg worden gemaakt op regionaal niveau. Verandering moet dus op dat niveau plaatsvinden; daarom organiseren we gesprekken met alle betrokkenen uit deze regio: pleeggezinnen, ouders, pleeg- en jeugdzorgaanbieders en gemeenten. 

Het gesprek gaat over de (praktische) behoeften en knelpunten rondom pleegzorg in de regio en hoe dit verbeterd kan worden. De partijen stellen samen een ‘verbeteragenda pleegzorg’ op met daarin concrete acties om mee aan de slag te gaan. Een procesbegeleider begeleidt het goede gesprek. Bekijk in de video hoe het goede gesprek werkt:

Het proces van ‘het goede gesprek’ bestaat uit vier stappen:

  1. Quick scan deel 1: in kaart brengen van de feiten en cijfers over pleegzorg in de regio
  2. Quick scan deel 2: in kaart brengen hoe pleeggezinnen, ouders, zorgaanbieders en gemeenten de organisatie en uitvoering van pleegzorg ervaren
  3. Gesprekken over de uitkomsten van stap 1 en 2 (wat gaat goed, wat kan beter, waar willen we heen)
  4. Opstellen concrete verbeteragenda pleegzorg. Hierin is in ieder geval aandacht voor: concrete acties, evaluatie van de acties en hoe zorgen we dat we met elkaar in gesprek blijven. 

Doe mee aan het goede gesprek!

Wil je in jouw regio aan de slag met het goede gesprek? Dat kan door het organiseren van een dialoogtafel, een eenmalige bijeenkomst met alle betrokken partijen om het gesprek over pleegzorg in de regio op gang te brengen. De dialoogtafel levert eerste ideeën op voor concrete acties om de pleegzorg in de regio te verbeteren. De dialoogtafel draagt ook bij aan meer begrip voor elkaars perspectief en zorgt ervoor dat betrokkenen elkaar beter weten te vinden. Zo kan de dialoogtafel een begin zijn om als regio – en iedereen die bij pleegzorg betrokken is – meer met elkaar te gaan samenwerken. 

Er zijn ook andere mogelijkheden om met het goede gesprek of delen daarvan aan de slag te gaan. Het traject bestaat uit twee fases: de onderzoeksfase (stap 1 en 2) en de gespreks- en actieplanfase (stap 3 en 4). In de onderzoeksfase worden via online vragenlijsten ervaringen van alle betrokkenen opgehaald. In de gespreks- en actieplanfase zijn er drie bijeenkomsten om met elkaar in gesprek te gaan over de resultaten van de vragenlijsten en samen een actieplan te maken om pleegzorg te verbeteren. Het is mogelijk om mee te doen aan een deel van het traject: voor alle stappen van het goede gesprek zijn producten ontwikkeld die ook los van elkaar gebruikt kunnen worden. Het is dus mogelijk om op verschillende manieren met het project aan de slag te gaan, passend bij jouw regio. 

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan (onderdelen van) het project. Wil je in jouw regio aan de slag met het goede gesprek of meer weten over de verschillende mogelijkheden? Neem dan contact op met Linda via ldouma@denvp.nl

"Je laat als regio zien dat je iedereen hoort en verbetering belangrijk vindt." (Balkiz Celik, Rijk van Nijmegen)

"Je kunt alleen impact maken door diegene centraal te stellen waar het daadwerkelijk om gaat." (Barry op den Kamp, West Brabant Oost)

Opzet project

Het project is verdeeld in drie fases. We zijn begonnen met een ontwikkel- en pilotfase. Daarna volgt de borgingsfase waarin we in meer regio's aan de slag gaan met de werkwijze van het goede gesprek. 

Ervaringen in pilotregio’s

In de jeugdzorgregio’s Rijk van Nijmegen en West Brabant Oost voerden we pilots uit. In drie bijeenkomsten voerden pleeggezinnen, ouders, hulpverleners en beleidsmakers een goed gesprek over pleegzorg en keken zij samen naar wat er goed gaat en wat beter kan. Daarbij namen ze de uitkomsten mee van enquêtes die werden ingevuld door pleeggezinnen, ouders, hulpverleners en beleidsmakers en de cijfers over pleegzorg in die regio. In het goede gesprek in Rijk van Nijmegen en West Brabant Oost bespraken de deelnemers deze onderwerpen: 

  • samenwerken tussen pleegouders, ouders en professionals,
  • voorkomen van overbelasting van pleegouders, 
  • de stem van pleegkinderen, pleegouders en ouders,
  • impact op eigen kinderen,
  • perspectiefbepaling,
  • verschillen tussen gemeenten en tussen pleegzorgaanbieders.

Voor elk onderwerp zijn ideeën voor verbeteracties voorgesteld. Daarmee is na drie bijeenkomsten een verbeteragenda gemaakt waar de regio mee aan de slag kan. 

Dit zeggen deelnemers over het goede gesprek:

"Ik heb geleerd vanuit welk oogpunt andere betrokkenen kijken. Er is hierdoor mee begrip." (pleegouder)

"Ik besef nu dat verandering dichtbij is en laagdrempelig op te pakken is." (pleegzorgbegeleider)

"Je hebt invloed op de kwaliteit van zorg voor kinderen." (medewerker wijkteam)

"Ik snap nu meer van pleegzorg in het algemeen." (kind van pleegouders)

"Ik heb input gehad voor beleidsontwikkeling en concrete acties." (beleidsmedewerker pleegzorgorganisatie)

"Ik kwam meer te weten en kon mijn stem laten horen." (pleegkind)

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over pleegzorg en de NVP? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Inschrijven
Sluiten