Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Investeren in de kracht van pleegouders 2014-2016

Investeren in de kracht van pleegouders

Samen met onderzoeksbureau PIONN heeft de NVP van december 2014 tot en met oktober 2016 uitvoering gegeven aan het project ‘Investeren in de kracht van pleegouders’. Er is een landelijke inventarisatie gemaakt van het aanbod van scholing voor pleegouders. Daarnaast is er een onderzoek gedaan naar de behoefte van plegeouders aan deskundigheidsbevordering en wat daarbij wel en niet werkt. Op basis van de inzichten uit dit onderzoek zijn er stappen gezet om te komen tot een aanbod dat beter aansluit bij de behoeften van pleegouders. Dit project is uitgevoerd in opdracht van Stichting Kinderpostzegels. 

Uitkomsten van het onderzoek

Uit het onderzoek is gebleken dat de behoeften van pleegouders en het huidige aanbod van deskundigheidsbevordering niet bij elkaar aansluiten. Bijna de helft van de pleegouders is niet tevreden over datgene wat hen wordt aangeboden om hun kennis en vaardigheden te vergroten. Terwijl er veel verschillende soorten pleeggezinnen zijn (weekendopvang, crisisgezinnen, netwerkgezinnen, grootoudergezinnen, startende en ervaren pleeggezinnen) en nog meer verschillende ‘typen’ kinderen die daar geplaatst worden, houden pleegzorgorganisaties daar bij de geboden ondersteuning niet of nauwelijks rekening mee. Het meeste scholingsaanbod is ontwikkeld voor ‘alle’ pleeggezinnen. Terwijl pleegouders nou juist op zoek zijn naar kennis en informatie over de specifieke situatie binnen hun gezin. Ze willen hulp die aansluit bij hun ervaring, op de vorm van pleegzorg die zij bieden en gericht is op de levensfase van het pleegkind. Het aanbod moet hen verder kunnen helpen bij de specifieke problemen waar ze tegen aan lopen met de bij hen geplaatste kinderen. Daarover willen ze graag hun kennis en vaardigheden vergroten, maar dan vaak wel op het moment dat er iets speelt. Het aanbod schiet vaak tekort, bijvoorbeeld omdat een bepaalde cursus slechts één keer per jaar gegeven wordt.

Ontwikkelagenda verbeteren deskundigheidsbevordering

Op basis van de onderzoeksresultaten is er een ontwikkelagenda gemaakt met adviezen om het huidige aanbod daadwerkelijk te verbeteren. Een van de onderwerpen hierin is het verbeteren van de kwaliteit van het huidige aanbod. In dit project is door de NVP en PIONN een kwaliteitscyclus ontwikkeld die door aanbieders gebruikt kan worden om beter in te spelen op de behoeften van pleegouders. Een andere ontwikkellijn gaat over het inbedden van deskundigheidsbevordering als een meer vanzelfsprekend onderdeel van het pleegouderschap. Verder wordt er voorgesteld om het aanbod op een andere wijze te organiseren, zodanig dat er meer flexibiliteit komt in het aanbod. Er zou één landelijke pleegouderacademie ontwikkeld kunnen worden waar alle ingrediënten voor een goede toerusting van de pleegouder samen worden gebracht. Van daaruit kunnen nieuwe modules ontwikkeld worden waar zowel aanbieders van pleegzorg als (groepen van) pleegouders gebruik kunnen maken. Een digitaal kennisplatform voor pleegouders kan hier dienend aan zijn.

De ontwikkelagenda is tot stand gekomen op basis van gesprekken en ontwikkelsessies met diverse stakeholders en partijen die zich op één of andere manier bezighouden met scholing voor pleegouders (pleegzorgorganisaties, kenniscentra, organisaties voor pleegouders, pleegouderraden). Ben je geinteresseerd in de ideeën die er zijn om de toerusting en deskundigheid van pleegouders te verbeteren? Lees hieronder de gehele ontwikkelagenda.

Vervolg op dit project

Het project ‘Investeren in de kracht van pleegouders’ van PIONN en de NVP is afgerond. Het project heeft inzichtelijk gemaakt wat er voor nodig is om beter te kunnen aansluiten bij de behoeften van pleegouders. Daarvoor zijn concrete voorstellen gedaan in de ontwikkelagenda. Het vraagt een landelijke samenwerking om hieraan uitvoering te kunnen geven. De NVP en Jeugdzorg Nederland hebben de handen ineen geslagen om de uitgangspunten uit de ontwikkelagenda te gaan concretiseren en realiseren. Het ministerie van VWS heeft subsidie ter beschikking gesteld om in de periode 2017-2019 hiermee aan de slag te gaan. Naast de NVP zal ook Stichting Kinderpostzegels de komende jaren activiteiten en projecten blijven ontplooien die bijdragen aan de realisatie van de ontwikkelagenda. Daarover zullen we je blijven informeren!

Voor vragen hierover kun je contact opnemen met Maartje Gardeniers via mgardeniers@denvp.nl.

Alle publicaties

Terug naar projecten

Sluiten