Het goede gesprek over pleegzorg: verrassend concrete verbeteracties en elkaar beter vinden

Het goede gesprek over pleegzorg: verrassend concrete verbeteracties en elkaar beter vinden

7 april 2023 om 08:00 door Linda 0 reacties

goede gesprek header (1200 × 480 px).png

In jeugdzorgregio’s Rijk van Nijmegen en West Brabant Oost voeren pleeggezinnen, ouders, hulpverleners en beleidsmakers met elkaar een goed gesprek over hoe pleegzorg in hun regio georganiseerd is. Ze kijken wat goed gaat en wat beter kan en spreken verbeteracties af waar de regio mee aan de slag gaat. Uit de gesprekken komen verrassend concrete verbeteracties en ze zorgen ervoor dat deelnemers elkaar beter weten te vinden. 

Rijk van Nijmegen

In de regio Rijk van Nijmegen, die bestaat uit de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen, zijn vertegenwoordigers van pleegouders, pleegkinderen, eigen kinderen, ouders, professionals en beleidsmakers in maart voor de laatste keer bij elkaar gekomen. In de vorige bijeenkomst in februari kozen zij drie onderwerpen om mee aan de slag te gaan: 

  1. samenwerken pleegouders en ouders; 
  2. voorkomen overbelasting pleegouders; 
  3. impact op eigen kinderen.

Voor deze onderwerpen hebben de deelnemers concrete acties uitgewerkt. Er is bedacht wat ze in de regio willen bereiken, hoe dat kan en wie daarvoor nodig is. 

Voor een goede samenwerking tussen pleegouders en ouders werd onder andere genoemd dat het belangrijk is om een ‘startgesprek’ te hebben en praktische afspraken te maken. Bijvoorbeeld wie het kind naar de kapper brengt, of over het vieren van een verjaardag. Dit sluit aan bij het idee om een samenwerkingsovereenkomst op te stellen om de rolverdeling van alle betrokkenen – ouders, pleegouders, pleegzorgbegeleider en jeugdbeschermer – in af te spreken. Dat voorkomt overbelasting van pleegouders. Voor eigen kinderen is het belangrijk dat zij één-op-één met een pleegzorgbegeleider kunnen praten en psycho-educatie krijgen over hoe om te gaan met bepaald gedrag van hun pleegbroer of pleegzus. 

Het waren gezellige bijeenkomsten die een mooi actieplan opleverden. Ook is besproken hoe de verschillende partijen in gesprek kunnen blijven over pleegzorg in de regio. Deelnemers vonden meedoen aan de bijeenkomsten verrijkend, leerzaam en inspirerend. Ze vonden het fijn om vanuit verschillende perspectieven ervaringen te horen, weten elkaar nu al beter te vinden en zijn tevreden over de (verrassend) concrete resultaten. 

IMG_20230323_194226

West Brabant Oost

In West Brabant Oost (gemeenten Altena, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout) zijn deelnemers, na een kennismakingsbijeenkomst, in maart met elkaar in gesprek gegaan over wat in hun regio goed gaat en beter kan. Startpunt hiervoor was, net als in Nijmegen, ervaringen met pleegzorg in de regio, verzameld via een online vragenlijst. Die is ingevuld door pleegouders, pleegkinderen, eigen kinderen, ouders, professionals en beleidsmakers. 

In West Brabant Oost zijn er vijf onderwerpen uitgekozen om mee aan de slag te gaan: 

  1. samenwerken tussen pleegouders, ouders en professionals; 
  2. stem van pleegkind, pleegouder en ouder; 
  3. voorkomen overbelasting pleegouders; 
  4. perspectiefbepaling;
  5. verschillen tussen gemeenten en tussen pleegzorgaanbieders

Het was een geslaagde bijeenkomst met veel uitwisseling. Ook hier weten deelnemers elkaar nu al beter te vinden. In mei komt deze groep nog één keer samen om te bedenken welke concrete acties nodig zijn om voor verbetering te zorgen bij de vijf onderwerpen.

wbo

Het goede gesprek

De gesprekken in de regio's Rijk van Nijmegen en West Brabant Oost zijn onderdeel van het project het goede gesprek. In dit project stimuleren en faciliteren we regionaal een ‘goed gesprek’ om pleegzorg (nog) beter te organiseren. Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken stellen de betrokken partijen - pleegouders, pleegkinderen, eigen kinderen, ouders, professionals en beleidsmakers - een verbeteragenda op om pleegzorg beter te organiseren.

In de jeugdzorgregio’s Rijk van Nijmegen en West Brabant Oost voeren we pilots uit. Op basis van de ervaringen in de pilotregio’s gaan we het proces van het goede gesprek verder ontwikkelen om vervolgens in zoveel mogelijk regio’s het goede gesprek over pleegzorg te faciliteren.

Meer informatie over het goede gesprek vind je hier.

Reacties

Plaats een reactie

Sluiten