Geheime plaatsingen

Geheime plaatsingen

Een geheime plaatsing is een pleegzorgplaatsing waarbij de ouders van het pleegkind tijdelijk niet weten waar het kind verblijft. De reden hiervoor kan zijn dat er sprake is van een acute dreiging vanuit de ouders of het netwerk van het kind. Van de pleegouders die te maken krijgen met een geheime plaatsing, voelt meer dan de helft zich niet beschermd door een geheime plaatsing. In 55% van de geheime plaatsingen werden adresgegevens toch bekend, terwijl dit niet mocht. Wij zorgen ervoor dat er meer duidelijkheid en eerlijkheid komt over geheime plaatsingen, zodat pleegouders zich beter beschermd voelen bij zo'n plaatsing. 

Onderzoek

Uit onderzoek van de NVP blijkt dat 52% van de pleegouders zich niet of slechts gedeeltelijk beschermd voelt door de geheimhouding. Bij 55% van de geheime plaatsingen zijn adresgegevens bekend geworden terwijl dit niet mocht. Pleegouders maken zich zorgen over de uitvoering van geheime plaatsingen en hebben behoefte aan duidelijkheid en eerlijkheid. Van de pleegouders die te maken krijgen met een geheime plaatsing, geeft 72% aan dat ze hier niet of nauwelijks op zijn voorbereid. Aan 49% van de pleegouders is niet gevraagd of ze openstaan voor een geheime plaatsing. Voor 13% van de pleegouders is het niet duidelijk wat de duur, de reden en de risico’s zijn bij een geheime plaatsing. Dat blijkt uit een enquête die 298 pleegouders die ervaring hebben met een geheime plaatsing invulden.

Pleegouders voelen zich niet beschermd door de geheimhouding, onder andere omdat ze niet goed weten wat te doen bij eventuele dreiging of omdat hun adresgegevens toch bekend zijn geworden. 34% van de pleegouders geeft aan dat instanties als de jeugdbescherming, het ziekenhuis en de rechtbank onzorgvuldig met de geheimhouding omgaan. 

Pleegouders geven in de enquête aan dat ze behoefte hebben aan duidelijkheid en eerlijkheid, zowel voor als tijdens de geheime plaatsing. Ze willen voor de geheime plaatsing weten wat de reden is van de geheime plaatsing en hoe lang een geheime plaatsing gaat duren. Ook vragen pleegouders om duidelijkheid wat ze wel of niet kunnen delen en op welke manier professionals met de geheimhouding omgaan. 

Pleegouders zouden graag zien dat algemene en praktische informatie in een protocol wordt vastgelegd. Ook vinden pleegouders het belangrijk dat ze zélf kunnen besluiten of ze wel of niet voor een geheime plaatsing willen gaan en dat ze zeggenschap krijgen bij beslissingen die worden genomen. Daarnaast vragen pleegouders om duidelijkheid met betrekking tot het contact met ouders: wat doe je als ouders op de stoep staan of als je adresgegevens bekend zijn geworden? Tot slot moet de bekendheid over geheime plaatsingen bij organisaties en instanties beter. Zij moeten weten hoe te handelen en zich bewust zijn van de gevolgen van het openbaar komen van adresgegevens.

infographic geheime plaatsingen_v2

Download rapport

Werkgroep geheime plaatsingen

In september 2021 heeft brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland het initiatief genomen voor een werkgroep geheime plaatsingen. Wij nemen deel aan de werkgroep, samen met pleegzorgaanbieders en gecertificeerde instellingen. Het doel van de werkgroep is om een verbetering te realiseren in het werken met en toepassen van een geheime plaatsing in de pleegzorg.

Pleegzorgpanel

In ons pleegzorgpanel kun je laten weten hoe jij denkt over bepaalde onderwerpen en laten weten wat jij belangrijk vindt. Zo kunnen we samen de pleegzorg nóg verder verbeteren.

Aanmelden

Thema's

Bekijk de thema's die voor pleeggezinnen relevant zijn, met welke onderwerpen wij ons bezighouden en hoe we, samen met pleeggezinnen in Nederland, zorgen voor verbetering op die onderwerpen.

Lees verder
Sluiten