Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over pleegzorg en corona

Vaccinatie

 • Wie moet toestemming geven voor vaccinatie?

  Laatst gewijzigd op: 16-12-2021

  (Pleeg)kinderen van 16 en 17 jaar mogen zelf beslissen over de vaccinatie. Voor de kinderen vanaf 12 t/m 15 jaar geldt dat kind en degene met gezag of voogdij samen beslissen over vaccinatie. Natuurlijk is het voor de hand liggend dat je als pleegouder (verzorger) met je pleegkind over deze beslissing praat.

  Website Rijksoverheid over vaccinatie kinderen en jongeren

  In de wet staat het volgende:

  Indien de patiënt minderjarig is en de leeftijd van twaalf maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, is tevens de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd vereist. De verrichting kan evenwel zonder de toestemming van de ouders of de voogd worden uitgevoerd, indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen, alsmede indien de patiënt ook na de weigering van de toestemming, de verrichting weloverwogen blijft wensen.

  Voor het maken van de vaccinatie-afspraak of het bezoek aan de priklocatie is geen schriftelijke toestemming van ouder of voogd vereist.

  Concreet betekent dit dat de mening van het kind in dit geval leidend is. Als het kind de keuze weloverwogen en echt vrijwillig maakt, zijn er geen belemmeringen. In de praktijk wordt dit op de priklocatie geregeld doordat er een kort gesprek van het kind met de arts zal zijn. De arts zal het kind vragen of het de keuze vrijwillig maakt en indien nodig extra uitleg geven.

  Voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar geldt dat de ouders met gezag of de voogd beslissen over de vaccinatie.

Omgangsregeling

 • Gaat de omgangsregeling door tijdens de coronaperiode?

  Laatst gewijzigd op: 16-12-2021

  Bezoek gaat tijdens de coronaperiode door, maar alleen als geen van de betrokkenen klachten heeft. Kinderen onder de 4 jaar vormen een uitzondering, zij mogen ook met verkoudheidsklachten, zonder koorts, naar de omgangsregeling. Zoek naar andere vormen van contact als er betrokkenen zijn die klachten hebben die mogelijk op corona kunnen wijzen of als er mensen betrokken zijn bij het contact die onder een risicogroep vallen.

  Fysiek bezoek
  Als de fysieke bezoeken doorgaan, zijn de richtlijnen van het RIVM leidend. Dat betekent dat volwassenen anderhalve meter afstand moeten houden tot degenen die in een ander huishouden wonen en ouder zijn dan 12 jaar. Kinderen en jongeren tot 18 jaar hoeven geen afstand tot elkaar te houden. Kinderen jonger dan dertien hoeven helemaal geen afstand te houden.

 • Wie bepaalt of de omgangsregeling doorgaat?

  Laatst gewijzigd op: 15-12-2020

  Het is afhankelijk van het soort plaatsing wie bepaalt of de omgangregeling doorgaat:

  • Vrijwillige plaatsing: pleegouders en ouders samen, met hulp van de pleegzorgbegeleider
  • Ondertoezichtstelling: de gezinsvoogd
  • Voogdijplaatsing: de voogd
  • Plaatsing met pleegoudervoogdij: de pleegoudervoogd

   

  Indien er (in één van bovenstaande situaties) sprake is van een door de rechter vastgestelde omgangsregeling, dan geldt die regeling. Er kan worden afgeweken van deze regeling als alle partijen daarmee instemmen.

 • Iemand in mijn pleeggezin valt in de risicogroep, kan de omgang nog doorgaan?

  Laatst gewijzigd op: 15-12-2020

  Zijn er gezinsleden die tot de risicogroep behoren, zoals bijvoorbeeld mensen ouder dan zeventig jaar, met een chronische ziekte of aandoening, luchtwegproblemen of een verminderde weerstand? Dan is extra voorzichtigheid geboden en kan het beter zijn het bezoek niet door te laten gaan. Zoek samen naar andere manieren om contact te hebben.

 • Wat is een zwaarwegende reden om de omgangsregeling door te laten gaan, ondanks klachten bij een van de betrokkenen?

  Laatst gewijzigd op: 15-12-2020

  Het is lastig om een algemeen antwoord te geven op deze vraag, iedere situatie is anders. Voorbeelden van zwaarwegende redenen kunnen zijn:

  • Een kind dat in een traject zit om terug te gaan naar de ouders.
  • Een jong kind, waarbij met het oog op een mogelijke terugplaatsing, hechting met de ouders essentieel is.
  • Kinderen die hun ouders zo missen, dat het schadelijk is voor hun ontwikkeling.
 • Er is een meningsverschil ontstaan over de omgangsregeling. Wat kan ik doen als pleegouder?

  Laatst gewijzigd op: 09-07-2021

  Soms kunnen er zorgen ontstaan over de omgangsregeling. Wees duidelijk over de eventuele bezwaren die jij ziet: het is belangrijk om die te benoemen en ze bespreekbaar te maken.

  Deze uitzonderlijke situatie vraagt om aanpassingen en flexibiliteit van iedereen. In veel gevallen is maatwerk noodzakelijk. Overleg daarom met alle betrokkenen hoe de omgangsregeling er uit zal zien en wat de beste optie is om wel contact te houden. Het is verstandig om de situatie per omgangsmoment te bekijken. Houd rekening met de wensen en behoeften van iedereen om samen tot een passende oplossing te komen.

  Je kunt als pleegouder zonder toestemming van de (gezins)voogd niet beslissen dat de omgang niet doorgaat, tenzij er sprake is van overmacht.

 • Kan ik medewerking aan de omgangsregeling weigeren?

  Laatst gewijzigd op: 15-12-2020

  Normaal gesproken ben je als pleegouder verplicht om mee te werken aan de omgang tussen je pleegkind, zijn of haar ouders en anderen met wie hij of zij een hechte band heeft. Dat staat meestal ook in het pleegcontract. Dat betekent niet dat je verplicht bent het pleegkind te brengen en te halen en je kunt ook niet verplicht worden om de omgang bij jou thuis te laten plaatsvinden. Je kunt als pleegouder zonder toestemming van de (gezins)voogd niet beslissen dat de omgang niet doorgaat, tenzij er sprake is van overmacht.

 • Wanneer is er sprake van overmacht en kan de omgangsregeling niet doorgaan?

  Laatst gewijzigd op: 15-12-2020

  Juridisch gezien is er sprake van overmacht als de omgangsregeling niet door kan gaan door een situatie die jou niet aan te rekenen valt. Daaronder vallen ook de maatregelen van het RIVM in verband met het coronavirus. Als de omgangsregeling niet kan plaatsvinden met inachtneming van deze maatregelen, moet er gezocht worden naar een alternatief.

 • Wat als mijn pleegkind ziek wordt tijdens een bezoekmoment?

  Laatst gewijzigd op: 15-12-2020

  Als je pleegkind corona gerelateerde klachten ontwikkelt, is het belangrijk om de RIVM-richtlijnen te blijven volgen en eventueel contact op te nemen met de huisarts. Als er sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel moet het pleegkind bij pleegouders thuis uitzieken. Als er sprake is van een vrijwillige plaatsing, zullen ouders en pleegouders in overleg met de pleegzorgorganisatie beslissen wat de beste plek is voor het pleegkind om uit te zieken. Daarbij staat het belang van het kind voorop.

 • Welke alternatieven voor de omgangsregeling zijn er als een fysieke afspraak niet mogelijk is?

  Laatst gewijzigd op: 15-12-2020

  Als een fysieke afspraak niet mogelijk is, moet je doen wat je kunt om het contact zoveel mogelijk te evenaren: videobellen, kaartjes sturen, verslagjes maken, updates geven, enzovoort. Ook de pleegzorgbegeleider kan hierin een rol spelen. We hebben een aantal tips voor omgang via videobellen op een rijtje gezet.

 • Hoe houd ik een geheime plaatsing geheim als ik geen gebruik kan maken van de normale ontmoetingsplek maar moet videobellen, whatsappen of bellen?

  Laatst gewijzigd op: 15-12-2020

  Omdat bezoekregelingen vanwege het coronavirus vaak uitgesteld of afgezegd moeten worden, moet er gezocht worden naar andere manieren om contact te hebben met ouders of andere personen die een hechte band hebben met je pleegkind. Dit kan bijvoorbeeld door videobellen, berichtjes of foto’s te sturen. Soms is het onwenselijk om ouders je telefoonnummer of emailadres te geven, bijvoorbeeld bij een geheime plaatsing. Hierbij een aantal tips:

  1. Maak een nieuw emailadres aan en gebruik deze om te videobellen via bijvoorbeeld Skype, Google Hangouts of Zoom.
  2. Maak een apart Facebookaccount aan. Via Facebook is er ook de mogelijkheid om via Messenger te chatten of te videobellen.
  3. Bel anoniem via de huistelefoon of via je mobiel. Bij bellen met de huistelefoon kan je anoniem bellen door *31* in te toetsen en vervolgens het nummer waar je naar wilt bellen. Bij anoniem bellen met je mobiel toets je #31# in en vervolgens het nummer waar je naar wilt bellen. Op deze manier is je eigen telefoonnummer niet zichtbaar voor degene die gebeld wordt. Eventueel kun je het telefoonnummer (als je het vaker gaat bellen) ook zo opslaan in je telefoon.
  4. Houd er rekening mee dat bij videobellen ook een gedeelte van je huis zichtbaar kan zijn. Zorg er daarom voor dat je op een afgeschermde plek in huis zit. Jij bepaalt wat op beeld zichtbaar is.
  5. Foto’s of verslagjes kunnen eventueel ook via de (gezins)voogd of pleegzorgbegeleider doorgestuurd worden. De (gezins)voogd/pleegzorgbegeleider is dan de tussenpersoon en je hebt op deze manier niet rechtstreeks contact. Bespreek met de (gezins)voogd/pleegzorgbegeleider wat de mogelijkheden zijn.
 • Mogen de ouders van mijn pleegkind anderen laten langskomen als mijn pleegkind bij ouders op bezoek is?

  Laatst gewijzigd op: 16-12-2021

  Je kunt je pleegzorgbegeleider vragen duidelijk af te spreken wie er bij de bezoeken van het kind bij ouders thuis aanwezig mogen zijn. Zo blijven de risico’s beperkt en zijn de contacten in beeld mocht één van de betrokkenen na het bezoek toch ziek worden. Let daarnaast op het aantal bezoekers dat binnens- en buitenshuis is toegestaan.

School en opvang

 • Wat als pleegouder(s) ernstig ziek worden, wie neemt de zorg over?

  Laatst gewijzigd op: 09-07-2021

  Alhoewel we allemaal hopen dat het niet gebeurt, kan het voorkomen dat pleegouders zo ziek worden, dat zij niet meer voor hun pleegkinderen kunnen zorgen.  Uitgangspunt is dat het de verantwoordelijkheid van de pleegzorgorganisatie is om een oplossing te vinden als pleegouders niet meer in staat zijn voor het kind te zorgen. Dit zal altijd om maatwerk vragen.

 • Kan ik gebruik maken van de noodopvang op school of kinderopvang voor mijn pleegkind?

  Laatst gewijzigd op: 16-12-2021

  Pleegkinderen kunnen gebruik maken van de noodopvang op school en kinderopvang. Je kunt hierover contact opnemen met school en/of kinderopvang. Mocht je er niet uitkomen, dan kun je je pleegzorgbegeleider vragen je te helpen. De gemeente kan je ook ondersteunen

Testen

Verlof

 • Kan ik zorgverlof inzetten om voor mijn pleegkind te zorgen?

  Laatst gewijzigd op: 16-12-2021

  Bij spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden kun je gebruik maken van calamiteitenverlof. Dit verlof is volledig betaald en mag niet geweigerd worden. Calamiteitenverlof is echter voor korte duur en duurt meestal een paar uur tot maximaal een paar dagen. Deze tijd is bedoeld om verdere opvang te regelen.

   

  Pleegouders die moeten zorgen voor een ziek (pleeg)kind of huisgenoot kunnen gebruik maken van zorgverlof. Er zijn twee vormen van zorgverlof: kort- en langdurig zorgverlof. Kortdurend zorgverlof kun je aanvragen voor maximaal tweemaal je werktijd per week. Meer informatie vind je in je CAO of op Rijksoverheid.nl.

   

  Als jij en je gezin gezond zijn en je je afvraagt hoe dat moet met je werk, dan is het goed om met je werkgever te overleggen hoe je (thuis)werken kan combineren met de zorg en onderwijs op afstand voor je (pleeg)kinderen. In deze uitzonderlijke situatie komt het veelal aan op het samen tot een oplossing komen.

 • Kan ik pleegzorgverlof inzetten om voor mijn pleegkind te zorgen?

  Laatst gewijzigd op: 16-12-2021

  Je hebt recht op pleegzorgverlof als je een nieuw pleegkind in je gezin opneemt. Pleegzorgverlof is geen ziekteverlof of zorgverlof en kan dus niet zomaar ingezet worden om voor je pleegkind te zorgen. Het pleegzorgverlof duurt maximaal zes weken en is in te zetten vanaf 4 weken voor de plaatsing tot 22 weken na de plaatsing. Als pleegouder moet je het pleegzorgverlof minimaal drie weken voordat je wil dat het ingaat, aanvragen bij je werkgever.

   

  Heb je nog recht op pleegzorgverlof en wil je dit graag de komende tijd gaan gebruiken? Overleg dit dan met je werkgever.

Staat het antwoord op jouw vraag niet in de veelgestelde vragen? Neem contact op met de helpdesk en we helpen je verder!

Helpdesk voor pleegouders

Waar loop jij als pleegouder tegenaan door de coronamaatregelen?

Untitled design (40).png

De situatie die ontstaan is door het coronavirus brengt voor iedereen uitdagingen met zich mee. Zeker voor pleeggezinnen kan de nieuwe situatie ingewikkeld zijn. Waar loop jij als pleegouder tegenaan en wat is voor jouw pleeggezin de grootste uitdaging op dit moment? Heb je een tip of suggestie voor andere pleeggezinnen of een vraag over de coronamaatregelen? Laat het weten via het contactformulier hieronder!

Ik ga akkoord met de verwerking van de ingevulde gegevens volgens de privacy policy van de NVP.

Terug

Sluiten