Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Fondsen - regio Noord-Nederland

Fondsen Regio Noord-Nederland

Hier vind je een overzicht van de fondsen in Noord-Nederland: provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Noord- Holland, Overijssel.

 • Studiefonds Groningen

  Laatst gewijzigd op: 24-04-2017

  Hebt u een laag inkomen en kunt de (reis)kosten voor uw opleiding of de opleiding voor uw kind niet betalen? Dan kan het Studiefonds misschien helpen.

  Website: Studiefonds Groningen

 • Familie Brons Stichting – Oost-Groningen

  Laatst gewijzigd op: 24-04-2017

  Incidenteel financiële hulp bieden aan patiënten of groepen patiënten die door financieel onvermogen niet in staat zijn bepaalde activiteiten te bekostigen, in het bijzonder die welke plaatsvinden buiten de directe sfeer van het ziekenhuis en gericht zijn op revalidatie en/of resocialisatie.

  Website: Familie Brons Stichting

 • Bekker la Bastide Fonds – regio Rotterdam en Amsterdam

  Laatst gewijzigd op: 01-05-2017

  Het verlenen van financiële steun aan personen die buiten hun schuld in financiële moeilijkheden zijn gekomen en aan personen die voor studie of opleiding onvoldoende financiële middelen hebben.

  Website: Bekker la Bastide Fonds

 • Fonds Bijzondere Noden Amsterdam

  Laatst gewijzigd op: 03-05-2017

  Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (FBNA) verleent hulp aan cliënten in een financiële noodsituatie, waarbij een voorliggende voorziening niet, niet tijdig of onvoldoende beschikbaar is. Aanvragen bij FBNA kunnen alleen ingediend worden via een intermediair (convenantpartner van FBNA). Een gift van FBNA is in principe eenmalig en toetsing van de aanvraag vindt plaats als bij ieder ander gezin.

  Website: Fonds Bijzondere Noden Amsterdam

 • Hazewinkelfonds - regio Groningen en Drenthe

  Laatst gewijzigd op: 03-05-2017

  Het Hazewinkelfonds is een sociaal noodfonds en helpt Groningers en Drenten die het financieel moeilijk hebben. Kunt u niet terecht bij de normale overheidsregelingen zoals de (bijzondere) bijstand dan is het fonds mogelijk voor u een uitkomst. Het fonds kan dan voor u een soort extra vangnet zijn. Het betreft eenmalige schenkingen. Alleen hulpverlenende organisaties kunnen een aanvraag doen. Pleegouders zelf kunnen dus niet zelf een aanvraag doen.

  Website: Hazewinkelfonds

 • Stichting Urgente Noden Friesland

  Laatst gewijzigd op: 24-04-2017

  Het (even) niet hebben van voldoende financiële middelen mag de ontwikkeling van kinderen niet belemmeren! De Stichting Urgente Noden Friesland kan mogelijk helpen.

  Website: Jeugdhulpfonds en de Stichting Urgente Noden Friesland

 • Stichting Steunfonds Jeugdzorg Overijssel

  Laatst gewijzigd op: 24-04-2017

  Stichting Steunfonds Jeugdzorg Overijssel verstrekt financiële hulp aan particulieren en organisaties om de leefsituatie en het toekomstperspectief van kinderen in de jeugdzorg in Overijssel te verbeteren. De stichting staat los van gemeente of provincie en heeft ook geen banden met organisaties in de Jeugdzorg. De website van de stichting is www.steunfondsjeugdzorgoverijssel.nl. Op de website is meer informatie te vinden over de stichting. Ook het digitaal aanvraagformulier voor financiële hulp is te vinden op de website.

  Je kunt bij het fonds terecht voor éénmalige financiële hulp voor of ten behoeve van kinderen tot 18 jaar, zoals bijvoorbeeld het inrichten van een kamer of woonplek, een fiets, tijdelijke therapie, schoolboeken, een week vakantie, een speciale training, etc. Het moet om éénmalige kosten gaan waarvoor op een andere wijze geen vergoeding kan worden verkregen. Op de website van de stichting staan nog meer voorbeelden van aanvragen die zijn toegekend.

  Particulieren kunnen zelf rechtstreeks een aanvraag indienen bij de stichting. Voor de aanvraag is het wel belangrijk dat professionele hulp betrokken is bij het kind of de kinderen.

  Stichting Steunfonds jeugdzorg Overijssel wil heel graag van betekenis zijn in het leven van kinderen in de jeugdzorg in Overijssel. Lees hier hoe u financiële hulp aanvraagt.

Landelijke fondsen

Ook zijn er een aantal fondsen die aanvragen vanuit het hele land verwerken: 

 • Stichting Boschuysen

  Laatst gewijzigd op: 24-04-2017

  Stichting Boschuysen steunt projecten die zich richten op Opvang en Pleegzorg, Scholing en Werk, Welzijnswerk, Kunst en Cultuur en Gezondheidszorg. De verleende steun dient voor ten minste 75% aan jongeren ten goede te komen.

  Website: Stichting Boschuysen

 • Stichting Kinderpostzegels

  Laatst gewijzigd op: 24-04-2017

  Stichting Kinderpostzegels wil graag dat meer kinderen die voor korte of langere tijd niet thuis kunnen wonen, opgevangen worden in een veilige en stabiele gezinssituatie. Om deze reden wil Kinderpostzegels pleeggezinnen helpen bij het creëren van extra ruimte voor de opvang van nieuwe, langdurig te plaatsen pleegkinderen. Dit doen we door het bieden van een financiële bijdrage voor de realisatie van een (of meer) extra slaapkamer(s).

  Website: Stichting Kinderpostzegels

 • Jeugdfonds Sport & Cultuur

  Laatst gewijzigd op: 08-02-2021

  Jeugdfonds_sport_en_cultuur.jpg

  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betalen we de contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen.

 • Nationaal Fonds Kinderhulp

  Laatst gewijzigd op: 24-04-2017

  Ieder kind moet erbij kunnen horen. Voor 1 op de 8 kinderen in ons land is dat helaas niet zo vanzelfsprekend. Zij groeien op in armoede en voelen zich buitengesloten. Kinderhulp helpt hen met onder andere de contributie voor een sportclub, een fiets, een opleiding, een dagje uit voor de nodige ontspanning en zwemlessen. Wij zijn er voor ze, ook als ze nergens anders terecht kunnen. Pleegouders kunnen een aanvraag indienen via de pleegzorgorganisatie.

  Website: Nationaal Fonds Kinderhulp

 • Fonds der Familie Antheunis

  Laatst gewijzigd op: 24-04-2017

  De stichting heeft ten doel het verstrekken van uitkeringen aan instellingen welke een algemeen maatschappelijk belang beogen en aan individuen in nood. De laatste categorie geldt voornamelijk aanvragen, ingediend door tussenkomst van maatschappelijk daartoe werkzame instanties en personen. Sinds enkele jaren ondersteunt de stichting tevens in samenwerking met andere instellingen de Stichting Bijzondere Noden Rotterdam te Rotterdam, dat directe noodhulp verleent aan de meest ernstige gevallen.

  Website: Fonds der Familie Antheunis

 • Dirk Bos Fonds

  Laatst gewijzigd op: 24-04-2017

  Het Dirk Bos Fonds stelt zich tot doel steun te verlenen aan organisaties die zich, bij voorkeur vanuit een protestants christelijke motivatie, bezighouden met directe jeugdhulpverlening in de ruimste zin van het woord. De hulp kan gericht zijn op faciliteiten, vernieuwingsprojecten, spel / ontspanning en educatie / vorming.

  Website: Dirk Bos Fonds

 • De Dirk Jan en Kitty Reek-Versteegh stichting

  Laatst gewijzigd op: 24-04-2017

  De stichting stelt zich ten doel om uitkeringen te doen in het algemeen maatschappelijk belang of voor liefdadige doeleinden in Nederland, Indonesië, Suriname en Curaçao. Het bestuur heeft die doelstelling beleidsmatig toegesneden op financiële ondersteuning van de volgende kernactiviteiten:

  • gehandicaptenzorg;
  • gehandicaptensport;
  • aanschaf van vervoer- en/of hulpmiddelen voor geestelijk of lichamelijk gehandicapten;
  • projecten in de gezondheidszorg, de utiliteitsvoorzieningen of het onderwijs
   in Indonesië, Suriname en Curaçao;
  • scholen in krachtwijken.

  Website: De Dirk Jan en Kitty Reek-Versteegh Stichting

Terug

Sluiten