Aandacht voor pleegzorg nodig in overheidsbeleid

Aandacht voor pleegzorg nodig in overheidsbeleid

2 mei 2024 om 17:00 door Marjon 0 reacties

tweede kamer (590 × 300 px).png

Deze week bracht het CBS cijfers naar buiten over jeugdhulp en jeugdbescherming in 2023. Een aantal dingen vielen ons op. 

Aandeel van pleegzorg 

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat het aantal pleegzorgplaatsingen vorig jaar is afgenomen. Daarnaast zien we dat het aandeel van pleegzorg ten opzichte van andere vormen van jeugdhulp met verblijf slechts met een zeer klein percentage is gestegen. Opvallend, want het overheidsbeleid richt zich erop om kinderen ‘zo thuis mogelijk’ te laten opgroeien en zet daarnaast in opde afbouw van de gesloten jeugdzorg. Wij hadden daarom de verwachtingdat het aandeel van pleegzorg sterk(er) zou stijgen.  

Eerder werd immers de Hervormingsagenda Jeugd gepresenteerd, waarin de overheid aan verschillende knoppen in het jeugdzorgsysteem draait. De overheid zet in op preventie en het voorkomen van uithuisplaatsingenaan de ene kant en afbouwen van residentiële zorg (in instellingen, leefgroepen, etc.) aan de andere kant. Dit heeft belangrijke gevolgen voor ‘het midden’ van het systeem. De druk op dit ‘midden’ zal groter worden.Dit midden is waar pleeggezinnen een belangrijke rol spelen. We concludeerden eerder aldat er onvoldoende aandacht isvoor pleegzorg in de Hervormingsagenda. Gelukkig werd afgelopen jaar een motieaangenomen, om ‘de versterking van pleegzorg en andere gezinsgerichte en kleinschalige oplossingen expliciet mee te nemen bij de uitvoering van de Hervormingsagenda’. Duidelijk overheidsbeleid is er echter nog niet. 

Pleegoudervoogdij 

De trend om voogdij steeds minder vaak over te dragen vanuit een gecertificeerde instelling naar de pleegouder zette zich ook in 2023 door. In de Hervormingsagenda is afgesproken om het beleggen van voogdij over jongeren bij een informeel steunfiguur te normaliseren en dus had de NVP een opgaande trend verwacht. We vinden dit een zorgelijke ontwikkeling en zullen dit aankaarten in Den Haag. 

Zorgen over informele plaatsingen 

Meerdere keren benoemt het CBS in hun rapportages dat een groep jongeren buiten beeld is gebleven in de cijfers. Het gaat in dat geval om informele plaatsingen, die meestal in het eigen netwerk van het kind plaatsvinden (familie, vrienden, buren). Ook de helpdesk van de NVP komt regelmatig dit soort plaatsingen tegen.  

Netwerkpleegzorg heeft vaak de eerste voorkeur als blijkt dat een kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen. Het kind kan dan in een vertrouwde omgeving blijven. De juiste ondersteuning is dan belangrijk. Toch ontvangen wij veel signalen van informele netwerkpleegouders die het niet lukt om hulp te krijgen, zowel financiële ondersteuning als passende begeleiding. De NVP maakt zich grote zorgen over deze ‘vergeten kinderen’. Wij maken ons zorgen over deze netwerkpleeggezinnen die wel een grote ondersteuningsvraag hebben, maar die niet de passende hulp krijgen.  Deze groep zou zowel vanuit de gemeente als vanuit de jeugdbescherming meer aandacht moeten krijgen. Ook hier zetten we ons voor in. 

Gerelateerde berichten

Reacties

Plaats een reactie

Sluiten