Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

18 wensen voor 2018

Begin dit jaar deelden bijna tweehonderd pleegouders en pleegjongeren hun wensen voor pleegzorg in 2018 en gaven zij advies hoe zij dit zouden aanpakken. Uit de reacties selecteerden we de 18 wensen die het meest genoemd werden. Bij iedere wens geven we adviezen en suggesties van pleegouders hoe dit te realiseren. 

Nog voor het verschijnen van deze lijst lijkt één belangrijke wens van pleeggezinnen al in vervulling te gaan. Die zetten we symbolisch op nummer 18: weg met de grens van 18 jaar in de pleegzorg! Klik op de categorieën hieronder om alle wensen en adviezen te lezen!

Waardering voor pleegouders

1. Ik wens dat pleegouders meer gezien en gehoord worden als belangrijke belangenbehartigers van hun pleegkinderen. Behandel hen als volwaardig zorgpartner.

 • Maak genoeg geld en aandacht vrij voor gezinnen die dit werk doen. Als mensen en kinderen zich gewaardeerd voelen, is er veel mogelijk.
 • De wettelijke positie van pleegouders inzake besluiten rondom het kind mag nog steviger gemaakt worden. Voogden en pleegzorgwerkers wisselen vaak, maar hebben toch vaak een doorslaggevende rol in besluitvorming terwijl pleegouders soms al jarenlang dag in dag uit voor een kind zorgen.

2. Ik wens dat pleegouders beter worden beloond voor de zorg op maat die zij 24/7 bieden. Pleegouders zijn psycholoog, maatje, taxichauffeur, bemiddelaar, opvoeder, verzorger en vertrouwenspersoon in één. De zorg die zij leveren, is onbetaalbaar.

 • Geef alle gezinnen een mooie bon of stuur een leuke kaart.
 • Pleegzorg als 'vrijwilligerswerk' zien, met een onkostenvergoeding, is niet meer vol te houden richting de toekomst. Het werk wordt steeds complexer en veeleisender door alle maatschappelijke ontwikkelingen. Pleegouders zijn professionals, en dienen als zodanig behandeld te worden.

3. Zorg dat pleegouders, waar een kind tijdelijk of permanent niet meer kan wonen, wel nog waardering en erkenning krijgen voor hun positie in het leven van dit kind. 

 • Zet pleegouders niet opzij, maar laat ze meebeslissen over behandelplannen. Geef ze een vergoeding voor de rol van achterwacht die ze vervullen.
 • Onderzoek de mogelijkheid van het laten voortbestaan van het pleegcontract als een pleegkind weg gaat uit een pleeggezin. Zo kunnen pleegouders belanghebbenden blijven.
 • Pleegouders houden vaak de zorg voor pleegkinderen als ze tijdelijk niet in het pleeggezin wonen. Kijk naar de onkosten waarvoor zij komen te staan en zorg voor een declaratiemogelijkheid.

Voldoende ondersteuning en begeleiding

4. Ik wens dat alle pleeggezinnen, voltijd en deeltijd, binnen of buiten familiaire kring, ondersteuning krijgen waar mogelijk. Zo kan  de hulp aan pleegkinderen gemakkelijker en vollediger zijn!

 • Zorg voor meer en snellere professionele hulp bij crisisplaatsingen. Daardoor kan sneller een diagnose worden gesteld.
 • Maak geld vrij om meer pedagogen en kinderpsychologen in te zetten, zodat wij als pleegouders sneller en meer handvatten krijgen. Daardoor weten we sneller welke zorg een kind nodig heeft.
 • Verschaf toegangen voor therapie, speciaal onderwijs en zorgboerderijen voor ondersteuning in de soms ingewikkelde opvoedsituaties.

5. Mijn wens voor alle pleeggezinnen in Nederland is dat zij voldoende ondersteuning, middelen en scholing ontvangen om hun taak zo goed en afgestemd mogelijk te vervullen.

 • Zorg (eindelijk) eens voor een expertisecentrum voor pleegzorg waar alles in huis is voor het kind en pleegouders.
 • Stop met bezuinigingen bij gemeenten. Er is degelijke scholing van pleegouders en professionals nodig om dit complexe werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

6. Ik wens een mooi en veilig gezin voor alle pleegkinderen, waar ze leren om met twee benen in de maatschappij te staan. De jeugd heeft de toekomst, maar we investeren er niet voldoende in. Laten we nu eens écht voor de kinderen gaan!

 • Faciliteer een online platform voor pleegkinderen waar ze kunnen praten, chatten en mailen met ervaringsdeskundigen.
 • Zorg ervoor dat de pleegzorgorganisatie buitenschoolse activiteiten organiseert voor pleegkinderen. Als er voor pleegkinderen leuke dingen te doen zijn, kunnen ze hun zorgen even opzij zetten.
 • Zorg voor een coach die kinderen structureel kan ondersteunen. Die coach moet ervaringsdeskundige zijn (dus ook een pleegkind zijn geweest) zodat de kinderen over hun specifieke problemen kunnen praten.

Ontzorg en ontlast pleeggezinnen

7. Ik wens dat we in 2018 alleen maar een gezin hoeven te zijn. Geen jurist, financieel adviseur, orthopedagoog, bezwaarmaker of advocaat.

 • Wees je ervan bewust dat dit vrijwilligerswerk/ liefdewerk is en dat dat goed ondersteund moet worden. Zorg voor een regeltjesvrije omgeving en competente medewerkers die kunnen helpen om samen met pleegouders en eigen ouders een kind weer van het leven te laten genieten.
 • Zorg voor een coach die de pleegouder bijstaat in de wirwar van regels waar ze mee te maken krijgen.
 • Zorg voor rust in het jeugdzorgdomein.

8. Wij wensen dat er meer rust komt in pleeggezinnen door minder bureaucratie en snellere en versoepelde procedures.

 • Handhaaf de regelgeving over snellere duidelijkheid over de duur en het perspectief van de pleegzorgplaatsing, zodat dit echt binnen een half jaar gebeurt!
 • Zorg dat er eindelijk eens duidelijkheid komt voor pleegkinderen met een langdurige pleegzorgindicatie die in Nederland zijn geboren maar een buitenlands paspoort hebben.
 • Verplicht alle jeugdzorginstellingen om met dezelfde computerprogramma’s te werken voor een snellere afhandeling van procedures.
 • Zorg dat pleegkinderen snel en tijdig de hulp krijgen die ze nodig hebben, onafhankelijk van hun woonplaats en de betalende gemeente of pleegzorgorganisatie.
 • Zorg voor een afname van de wachtlijsten.

9. Ik wens dat pleeggezinnen die het zwaar hebben ontlast kunnen worden.

 • Pleegkinderen hebben vaak behoorlijke rugzakjes. Voor wie dat nodig heeft, zou het fijn zijn om bepaalde zaken uit handen te kunnen geven. Denk aan een goede oppas, hulp in de huishouding en meer budget om af en toe iets extra's te kunnen doen.
 • Geef alle pleeggezinnen extra vakantiegeld.
 • Zorg voor meer budget om pleeggezinnen eens een weekend te ontlasten. Gewone gezinnen kunnen best eens een extraatje gebruiken, zodat pleegkinderen een weekend in de maand kunnen gaan logeren of naar een zorgboerderij kunnen gaan, of voor een kleine verbouwing, een bijdrage voor een dure sport of een vakantie of kamp.

Gehoord worden als pleegouder en pleegkind

10. Ik wens dat er een pleegzorgombudsman komt: een persoon die luistert en partijen verbindt om problemen op te lossen die door het systeem (na de transitie) veel te ingewikkeld zijn gemaakt!

 • Zorg voor meer controle op de jeugdzorg en voor de juiste medewerkers op de juiste plek. Kinderen zijn nu zo enorm afhankelijk van mensen die de kinderen denken te kennen, maar niet alles weten omdat ze daar niet de mogelijkheden of tijd voor hebben. Zij oordelen af en toe op basis van onvolledige informatie: dit gaat ten koste van de kinderen en dit doet het werk van de pleegouders teniet in korte tijd.

11.  Ik wens dat het belang van het kind voorop komt te staan en dat ouders naar plek twee gaan. Er wordt nog véél te vaak gehandeld in het belang van biologische ouders.

 • Stel standaard een advocaat aan om de belangen van het kind te behartigen in elke rechtszaak.
 • Geef pleegkinderen vanaf zeven of acht jaar de kans om hun mening te geven aan een rechter over wat zij willen met hun leven. Eventueel met ondersteuning van een psycholoog.
 • Ondersteun voogden in hun soms zeer moeilijke werk: ze doen het nooit voor iedereen goed en daar kunnen ze met de huidige wetgeving zelfs persoonlijk op worden afgerekend. Dat bevordert het nemen van echt juiste beslissingen voor het kind lang niet in alle gevallen.

12. Mijn wens is dat ‘de instanties’ (jeugdzorg en pleegzorg) beter gaan luisteren naar de mensen die echt het ‘werk’ doen: de pleegouders die 24 uur per dag met de aan hun toevertrouwde kinderen bezig zijn.

 • De regelgeving met betrekking tot het rapporteren verminderen, zodat jeugdzorgwerkers gewoon de tijd hebben om even te zitten en te luisteren.
 • Geef pleegouders meer zeggenschap over bijvoorbeeld documenten, intake, dokter en ggz-onderzoeken.
 • Pas de wetgeving aan zodat er meer mogelijkheden zijn voor gedeeld gezag tussen pleegouders, samen met de ouders.

Geen financiële zorgen voor pleeggezinnen

13. Mijn wens is dat alle pleeggezinnen in 2018 financieel ontzorgd worden. Dan kunnen pleeggezinnen hun tijd en aandacht steken in hun pleegkind(eren) en hoeven ze zich geen zorgen te maken over geld.

 • Regel zaken als de vergoeding bijzondere kosten weer landelijk, zodat er niet zoveel verschil en willekeur is.
 • Maak meer geld vrij voor professionele instanties zodat pleegkinderen sneller hulp krijgen. Nu staan ze soms maanden of jaren op een wachtlijst voordat er plek is voor de hulp die de meeste uithuisgeplaatste kinderen dringend nodig hebben.
 • Stel meer geld beschikbaar voor pleegouders die thuis moeten of willen blijven voor hun pleegkinderen.
 • Voor werkende pleegouders zou een regeling moeten zijn zodat verlof in verband met overleggen of doktersbezoeken voor de pleegkinderen doorbetaald kunnen worden.
 • Verhoog de pleegzorgvergoeding.

14. Ik wens dat kinderopvang voor pleegkinderen gratis toegankelijk wordt, of dat de  hoogste kinderopvangtoeslag beschikbaar gesteld wordt voor pleeggezinnen.

 • Stel budget beschikbaar voor gratis kinderopvang voor pleegkinderen. Dat zal voor extra pleegouders zorgen. Bijna alle pleegouders werken allebei tegenwoordig en als je een aardig inkomen hebt, gaat de pleegzorgvergoeding al op aan de kinderopvang.

15. Ik wens dat pleegouders de mogelijkheid krijgen om pensioen op te bouwen. 

 • Werken naast de zorg voor pleegkinderen is niet altijd mogelijk. Onderzoek de mogelijkheden voor pensioenopbouw voor pleegouders.

16. Ik wens dat het makkelijker wordt om een bankrekening voor een pleegkind te openen. 

 • Leren omgaan met geld maakt onderdeel uit van de opvoeding en met een eigen rekening kan dat op een 'normale' manier. 
 • Versoepel de regels, zodat pleegouders de mogelijkheid hebben om de financiële opvoeding op zich te nemen als de voogd daar toestemming voor geeft. Dat is in deze tijd echt belangrijk en niet moeilijk om mogelijk te maken.
 • Geef de mensen die zorgen voor een pleegkind zeggenschap over het spaargeld. Dat hoort mijns inziens dus bij de pleegouders, niet bij biologische ouders of bij instanties. In overleg met het kind kunnen doelen bepaald worden.

18, en dan?

17. Zorg voor goede woonruimte, waar nodig met begeleiding, voor de jongeren die in de pleegzorg zijn opgegroeid en het daarna zelfstandig moeten redden. Laat ze niet zomaar los!

 • Maak gemeenten meer bewust van de zorgen en problemen rondom overgang naar zelfstandigheid. Ken hier een speciaal budget voor toe, zodat er een goede uitstroom mogelijk is voor deze groep.
 • Faciliteer begeleid kamerwonen op grote schaal.
 • Pas de wetgeving aan zodat deze jongeren tot hun 25e de mogelijkheid hebben om begeleiding te ontvangen

18  21!

Zorg dat pleegkinderen tot hun 21e (in plaats van tot hun 18e) standaard pleegkind kunnen blijven met alles erop en eraan. Zo kunnen zij makkelijker een startkwalificatie halen en leren om echt op eigen benen te staan.

 • Ga in gesprek met pleeggezinnen over de beste oplossing, zodat de 18e verjaardag van een pleegkind niet de deadline is en pleeggezinnen geen problemen meer ondervinden bij het aanvragen van verlengde pleegzorg.

Wensen en adviezen voor minister De Jonge

We hebben van alle wensen en adviezen een poster gemaakt die we naar minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid hebben gestuurd, samen met een uitnodiging om met de NVP, de Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland, het Landelijk Overleg Pleegouderraden en pleegouders en pleegjongeren over deze onderwerpen in gesprek te gaan. In dit gesprek zullen we de belangrijkste aandachts- en verbeterpunten verder toelichten. Benieuwd naar de poster? Klik op de button hieronder om hem te downloaden. 

Download de poster

Wensen voor 2018
De wensen en adviezen op deze pagina zijn allemaal door meerdere pleegouders genoemd in verschillende bewoordingen. We hebben steeds gekozen voor de citaten die de boodschap het best weergeven. In totaal gaven 194 pleegouders en (pleeg)kinderen antwoord op de vragen wat zij wensten voor pleeggezinnen in 2018 en hoe zij dit aan zouden pakken. 

Meldacties en verbeteragenda pleegzorg
De NVP verzamelt voortdurend signalen van pleeggezinnen, onder meer door meldacties en verbeteragenda. De signalen brengen we vervolgens onder de aandacht brengen bij politici en beleidsmakers. Meer informatie vind je hier.

Home

BLOGS.png

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, daarin houden we je op de hoogte van al het nieuws over pleegzorg!

Inschrijven
Sluiten