Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Pleegouder worden

Pleegouder worden

Een goede voorbereiding is het halve werk: daarom is het raadzaam om je voor je start als pleegouder alvast enigszins te verdiepen in het pleegouderschap. Onderstaande vragen en antwoorden helpen je daarbij. 

FAQ pleegouder worden

 • Aan welke criteria moet ik voldoen om pleegouder te worden?

  Laatst gewijzigd op: 02-01-2017


  Om pleegouder te worden, moet je voldoen aan een aantal wettelijke vereisten. Dat zijn de volgende:

  • de pleegouder is niet de ouder of stiefouder van het pleegkind; 
  • de pleegouder is tenminste 21 jaar oud;
  • de pleegouder werkt niet bij de pleegzorgaanbieder (om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen); 
  • de pleegouder heeft met goed gevolg het voorbereidingstraject van de pleegzorgaanbieder afgerond; 
  • de pleegouder en alle inwonenden van 12 jaar of ouder hebben een verklaring van geen bezwaar (VGB) gekregen van de Raad voor de Kinderbescherming. Uit deze VGB blijkt dat er geen bezwarende feiten en omstandigheden zijn voor de plaatsing van een pleegkind in het gezin.   

  Naast de wettelijke vereisten, hebben de pleegzorgaanbieders ook landelijke kwaliteitscriteria opgesteld voor de screening en selectie van pleegouders. Daarin wordt aangegeven op welke punten de pleegzorgaanbieder de aspirant-pleegouder beoordeelt. Gelet wordt op: 

  • het bieden van openheid en duidelijkheid; 
  • de vaardigheid om samen te werken en het opvoederschap te kunnen delen; 
  • de vaardigheid om jeugdigen een positieve kijk op zichzelf te laten ontwikkelen; 
  • de vaardigheid om het gedrag van jeugdigen te veranderen, zonder hen te beschadigen; 
  • de vaardigheid om te kunnen inschatten welke uitwerking het pleegouderschap op de eigen situatie heeft;
  • het bieden van een veilige leefomgeving aan het pleegkind.

  Tot slot kunnen pleegzorgaanbieders aanvullende eisen stellen aan pleegouders. Deze aanvullende eisen mogen zij zelf bepalen. 

 • Welk traject moet ik doorlopen om pleegouder te worden?

  Laatst gewijzigd op: 08-05-2017


  Als je interesse hebt om pleegouder te worden, gaat hieraan een voorbereidingstraject vooraf. 

  Dit voorbereidingstraject ziet er als volgt uit:

  1. Schriftelijk informatiepakket
   Om meer te weten over pleegouderschap, kun je een informatiepakket aanvragen bij een pleegzorgaanbieder in jouw regio. Je kunt ervoor kiezen om een pleegzorgaanbieder te kiezen die aansluit bij jouw geloof of levensbeschouwing. Op basis van het informatiepakket kun je bepalen of pleegzorg mogelijk iets voor jou is.

  2. Voorlichtingsbijeenkomst
   Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst van de pleegzorgaanbieder krijg je meer informatie over pleegzorg en krijg je ook de mogelijkheid om al jouw vragen te stellen. Na het bijwonen van de voorlichtingsbijeenkomst kun je besluiten of je je wel of niet aanmeldt als aspirant-pleegouder door het aanmeldingsformulier in te vullen. Met dit aanmeldingsformulier kan de pleegzorgaanbieder een verklaring van geen bezwaar opvragen bij de Raad voor de Kinderbescherming.

  3. Voorbereidingsprogramma
   In het voorbereidingsprogramma komen belangrijke thema’s aan bod waar je als pleegouder mee te maken krijgt. De inhoud van het voorbereidingsprogramma verschilt per pleegzorgaanbieder. Thema’s die over het algemeen aan bod komen zijn hechting, het contact met de biologische ouders en het gedrag van het pleegkind. Het voorbereidingsprogramma is gericht op zelfselectie, dat wil zeggen dat je als aspirant-pleegouder in de loop van het programma zelf tot het inzicht komt of pleegouderschap iets voor jou is. 

  4. Huisbezoeken
   Vervolgens worden er huisbezoeken afgelegd. De bezoeken worden afgelegd door dezelfde medewerkers die bij het voorbereidingsprogramma betrokken waren. Het doel van de huisbezoeken is om een goed beeld te krijgen van de aspirant-pleegouder en diens leefsituatie. Tijdens het huisbezoek zal de medewerker ook informeren naar de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de aspirant-pleegouder. Als hierover twijfels bestaan, kan er een arts of medisch specialist worden geconsulteerd. Tot slot zal de medewerker een of meer referenties opvragen van de aspirant-pleegouder.

  5. Rapportage en definitieve inschrijving
   Op basis van de verkregen informatie wordt er een weloverwogen besluit genomen over de selectie van de aspirant-pleegouder. De aspirant-pleegouder wordt van dit besluit zowel mondeling als schriftelijk in kennis gesteld en ontvangt het onderzoeksrapport. In dat rapport staat ook wat voor soort pleegzorg het beste bij de aspirant-pleegouders past. Bij een afwijzingsbesluit wordt de aspirant-pleegouder schriftelijk in kennis gesteld van de reden tot afwijzing. Wanneer de pleegzorgaanbieder een positief besluit heeft genomen en je zelf ook pleegouder wilt worden, word je opgenomen in het pleegouderbestand van de pleegzorgaanbieder. Vervolgens wacht je af of er een kind is dat in jouw gezin kan worden geplaatst.

 • Met welke hulpverleners krijg ik als pleegouder in ieder geval te maken?

  Laatst gewijzigd op: 02-01-2017


  Als pleegouder heb je met verschillende professionals te maken. Wie dat zijn, hangt af van het soort plaatsing.

   Soort plaatsing   Betrokken professional
   Vrijwillige pleegzorgplaatsing met pleegcontract   Pleegzorgbegeleider van de pleegzorgaanbieder
   Ondertoezichtstelling  Gezinsvoogd van de gecertificeerde instelling en pleegzorgbegeleider van de pleegzorgaanbieder
   Voogdij  Voogd van de gecertificeerde instelling en pleegzorgbegeleider van de pleegzorgaanbieder
   Pleegoudervoogdij  Pleegzorgbegeleider

   
   

 • Welke informatie krijg ik over een pleegkind dat bij mij komt wonen?

  Laatst gewijzigd op: 29-12-2016


  Wanneer er een pleegkind in jouw gezin komt wonen, ontvang je van de pleegzorgaanbieder informatie over het kind. Dit betreft alléén informatie die je als pleegouder nodig hebt om een goede invulling te kunnen geven aan de verzorging en opvoeding van je pleegkind. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan informatie over een ernstig trauma dat het kind heeft opgelopen of over allergieën. Ook ontvang je informatie over de ouders van het kind, bijvoorbeeld of zij het gezag hebben en of zij wel of geen bezoekrecht hebben. Tot slot krijg je informatie over de gezinssamenstelling van je pleegkind, waaronder of er nog broertjes of zusjes zijn en wat de laatste opvoedingssituatie was.  De pleegzorgaanbieder is verplicht om de ouders te laten weten dat er informatie over hen is verstrekt aan de pleegouders.   

Een pleegkind in huis, en nu?

Het is een spannende tijd als er een pleegkind in je gezin komt. Het is belangrijk om je daar goed op voor te bereiden om het proces wat gemakkelijker te maken. De startwijzer helpt je hierbij.

De startwijzer bestaat uit twee delen. In het informatiegedeelte vind je alle informatie die je nodig hebt bij een nieuwe plaatsing en tips die je helpen om snel je weg te vinden. Het invulgedeelte kun je op verschillende manieren gebruiken: als checklist bij een nieuwe plaatsing, als verzamelplek van alle belangrijke informatie of als overdrachtsdocument bij een over- of terugplaatsing.

Download de startwijzer via de link hieronder.

Terug naar overzicht

Sluiten