Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

FAQ

Pleegouder worden

 • Aan welke criteria moet ik voldoen om pleegouder te worden?

  Laatst gewijzigd op: 02-01-2017


  Om pleegouder te worden, moet je voldoen aan een aantal wettelijke vereisten. Dat zijn de volgende:

  • de pleegouder is niet de ouder of stiefouder van het pleegkind; 
  • de pleegouder is tenminste 21 jaar oud;
  • de pleegouder werkt niet bij de pleegzorgaanbieder (om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen); 
  • de pleegouder heeft met goed gevolg het voorbereidingstraject van de pleegzorgaanbieder afgerond; 
  • de pleegouder en alle inwonenden van 12 jaar of ouder hebben een verklaring van geen bezwaar (VGB) gekregen van de Raad voor de Kinderbescherming. Uit deze VGB blijkt dat er geen bezwarende feiten en omstandigheden zijn voor de plaatsing van een pleegkind in het gezin.   

  Naast de wettelijke vereisten, hebben de pleegzorgaanbieders ook landelijke kwaliteitscriteria opgesteld voor de screening en selectie van pleegouders. Daarin wordt aangegeven op welke punten de pleegzorgaanbieder de aspirant-pleegouder beoordeelt. Gelet wordt op: 

  • het bieden van openheid en duidelijkheid; 
  • de vaardigheid om samen te werken en het opvoederschap te kunnen delen; 
  • de vaardigheid om jeugdigen een positieve kijk op zichzelf te laten ontwikkelen; 
  • de vaardigheid om het gedrag van jeugdigen te veranderen, zonder hen te beschadigen; 
  • de vaardigheid om te kunnen inschatten welke uitwerking het pleegouderschap op de eigen situatie heeft;
  • het bieden van een veilige leefomgeving aan het pleegkind.

  Tot slot kunnen pleegzorgaanbieders aanvullende eisen stellen aan pleegouders. Deze aanvullende eisen mogen zij zelf bepalen. 

 • Welk traject moet ik doorlopen om pleegouder te worden?

  Laatst gewijzigd op: 08-05-2017


  Als je interesse hebt om pleegouder te worden, gaat hieraan een voorbereidingstraject vooraf. 

  Dit voorbereidingstraject ziet er als volgt uit:

  1. Schriftelijk informatiepakket
   Om meer te weten over pleegouderschap, kun je een informatiepakket aanvragen bij een pleegzorgaanbieder in jouw regio. Je kunt ervoor kiezen om een pleegzorgaanbieder te kiezen die aansluit bij jouw geloof of levensbeschouwing. Op basis van het informatiepakket kun je bepalen of pleegzorg mogelijk iets voor jou is.

  2. Voorlichtingsbijeenkomst
   Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst van de pleegzorgaanbieder krijg je meer informatie over pleegzorg en krijg je ook de mogelijkheid om al jouw vragen te stellen. Na het bijwonen van de voorlichtingsbijeenkomst kun je besluiten of je je wel of niet aanmeldt als aspirant-pleegouder door het aanmeldingsformulier in te vullen. Met dit aanmeldingsformulier kan de pleegzorgaanbieder een verklaring van geen bezwaar opvragen bij de Raad voor de Kinderbescherming.

  3. Voorbereidingsprogramma
   In het voorbereidingsprogramma komen belangrijke thema’s aan bod waar je als pleegouder mee te maken krijgt. De inhoud van het voorbereidingsprogramma verschilt per pleegzorgaanbieder. Thema’s die over het algemeen aan bod komen zijn hechting, het contact met de biologische ouders en het gedrag van het pleegkind. Het voorbereidingsprogramma is gericht op zelfselectie, dat wil zeggen dat je als aspirant-pleegouder in de loop van het programma zelf tot het inzicht komt of pleegouderschap iets voor jou is. 

  4. Huisbezoeken
   Vervolgens worden er huisbezoeken afgelegd. De bezoeken worden afgelegd door dezelfde medewerkers die bij het voorbereidingsprogramma betrokken waren. Het doel van de huisbezoeken is om een goed beeld te krijgen van de aspirant-pleegouder en diens leefsituatie. Tijdens het huisbezoek zal de medewerker ook informeren naar de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de aspirant-pleegouder. Als hierover twijfels bestaan, kan er een arts of medisch specialist worden geconsulteerd. Tot slot zal de medewerker een of meer referenties opvragen van de aspirant-pleegouder.

  5. Rapportage en definitieve inschrijving
   Op basis van de verkregen informatie wordt er een weloverwogen besluit genomen over de selectie van de aspirant-pleegouder. De aspirant-pleegouder wordt van dit besluit zowel mondeling als schriftelijk in kennis gesteld en ontvangt het onderzoeksrapport. In dat rapport staat ook wat voor soort pleegzorg het beste bij de aspirant-pleegouders past. Bij een afwijzingsbesluit wordt de aspirant-pleegouder schriftelijk in kennis gesteld van de reden tot afwijzing. Wanneer de pleegzorgaanbieder een positief besluit heeft genomen en je zelf ook pleegouder wilt worden, word je opgenomen in het pleegouderbestand van de pleegzorgaanbieder. Vervolgens wacht je af of er een kind is dat in jouw gezin kan worden geplaatst.

 • Met welke hulpverleners krijg ik als pleegouder in ieder geval te maken?

  Laatst gewijzigd op: 02-01-2017


  Als pleegouder heb je met verschillende professionals te maken. Wie dat zijn, hangt af van het soort plaatsing.

   Soort plaatsing   Betrokken professional
   Vrijwillige pleegzorgplaatsing met pleegcontract   Pleegzorgbegeleider van de pleegzorgaanbieder
   Ondertoezichtstelling  Gezinsvoogd van de gecertificeerde instelling en pleegzorgbegeleider van de pleegzorgaanbieder
   Voogdij  Voogd van de gecertificeerde instelling en pleegzorgbegeleider van de pleegzorgaanbieder
   Pleegoudervoogdij  Pleegzorgbegeleider

   
   

 • Welke informatie krijg ik over een pleegkind dat bij mij komt wonen?

  Laatst gewijzigd op: 29-12-2016


  Wanneer er een pleegkind in jouw gezin komt wonen, ontvang je van de pleegzorgaanbieder informatie over het kind. Dit betreft alléén informatie die je als pleegouder nodig hebt om een goede invulling te kunnen geven aan de verzorging en opvoeding van je pleegkind. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan informatie over een ernstig trauma dat het kind heeft opgelopen of over allergieën. Ook ontvang je informatie over de ouders van het kind, bijvoorbeeld of zij het gezag hebben en of zij wel of geen bezoekrecht hebben. Tot slot krijg je informatie over de gezinssamenstelling van je pleegkind, waaronder of er nog broertjes of zusjes zijn en wat de laatste opvoedingssituatie was.  De pleegzorgaanbieder is verplicht om de ouders te laten weten dat er informatie over hen is verstrekt aan de pleegouders.   

Pleegcontract

 • Wat staat er in het pleegcontract?

  Laatst gewijzigd op: 29-12-2016

  Als je formeel pleegouder bent, sluit je een pleegcontract af met een pleegzorgaanbieder. In dit pleegcontract moeten afspraken gemaakt worden over de verzorging en opvoeding van het pleegkind en de begeleiding die de pleegouder daarbij ontvangt van de pleegzorgaanbieder.    

  In de praktijk bevat een pleegcontract vaak ook de volgende gegevens:

  • de datum waarop de opvoeding en verzorging van het pleegkind begint;
  • de duur van het pleegcontract;
  • hoe zowel de pleegouders als de pleegzorgaanbieder het contract kunnen beëindigen;
  • hoe de pleegouders moeten meewerken aan de omgangsregeling met de ouder(s) en andere naasten;
  • hoe en welke informatie de pleegzorgaanbieder en de pleegouders uitwisselen;
  • hoe de pleegzorgaanbieder omgaat met klachten;
  • wat de hoogte is van de pleegzorgvergoeding en wanneer en hoe deze wordt overgemaakt.

  Model pleegcontract     

  Los van de wettelijke voorschriften zijn de pleegzorgaanbieders vrij hoe zij invulling geven aan de inhoud van het pleegcontract. In de praktijk kunnen pleegcontracten er dan ook heel verschillend uitzien. Om hier in de toekomst meer eenheid in te brengen, wordt er gewerkt aan een model pleegcontract waarin eisen worden opgenomen waaraan ieder pleegcontract moet voldoen.  

  Het pleegcontract van de pleegoudervoogd                      

  De positie van de pleegoudervoogd verschilt van de positie van een pleegouder. De pleegoudervoogd is door de rechter belast met de voogdij en oefent daardoor het gezag over het pleegkind uit. Een intensieve begeleiding van de pleegzorgaanbieder past daar niet bij. Dit is ook terug te zien in het pleegcontract. Hierin is opgenomen dat de begeleiding van de pleegoudervoogd zich beperkt tot één gesprek per jaar, tenzij de pleegoudervoogd aangeeft meer begeleiding te wensen.    

 • Kan het pleegcontract tussentijds worden beëindigd?

  Laatst gewijzigd op: 29-12-2016

  Een pleegcontract kan tussentijds worden beëindigd, zowel door de pleegouder als door de pleegzorgaanbieder. In de wet staat niet genoemd wat de gronden voor beëindiging kunnen zijn. Dit is meestal opgenomen in het pleegcontract. Te denken valt aan de situatie dat een van de partijen zich niet houdt aan gemaakte afspraken. Het contractenrecht is van toepassing op een pleegcontract. Dit betekent dat, wanneer er problemen zijn, je juridische hulp kunt vragen.

 • Mijn pleegkind wordt (tijdelijk) opgenomen in een instelling, kan het pleegcontract doorlopen?

  Laatst gewijzigd op: 11-05-2020

  Indien een pleegkind wordt opgenomen in een instelling wordt in de meeste gevallen het pleegcontract beëindigd. Als het de verwachting is dat de opname tijdelijk is, kan het pleegcontract doorlopen. De pleegzorgorganisatie kan er dan wel voor kiezen de pleegvergoeding te verminderen. In de regeling Jeugdwet staat vermeld dat in deze situatie de werkelijke kosten vergoed worden tot maximaal het basisbedrag (dat is de normale pleegvergoeding).

  In 2016 zijn er kamervragen gesteld over deze vergoeding. De staatssecretaris heeft bij de beantwoording ook duidelijk aangegeven dat het pleegcontract kan doorlopen en ook laten weten dat het juist belangrijk is dat pleegouders betrokken blijven.

 • Mijn pleegkind gaat doordeweeks in een instelling wonen, kan ik nu een contract voor deeltijdpleegzorg krijgen?

  Laatst gewijzigd op: 11-05-2020

  Als de pleegouder tijdens de plaatsing in een instelling betrokken blijft als deeltijdpleegouder kan het voltijds pleegcontract omgezet worden in een deeltijd pleegcontract. In deze situatie zijn er twee beschikkingen van de gemeente nodig. Eén beschikking voor het verblijf in de instelling, en één beschikking voor deeltijdpleegzorg. Pleegouders ontvangen pleegvergoeding voor de dagen dat het kind bij de pleegouders verblijft.

Soorten plaatsingen

 • Wat is het verschil tussen een vrijwillige en gedwongen pleegzorgplaatsing?

  Laatst gewijzigd op: 09-08-2017

  Bij een vrijwillige pleegzorgplaatsing stemt de ouder met gezag ermee in dat het kind in een pleeggezin wordt geplaatst. Vaak is dit bij familie of vrienden. Bij een gedwongen pleegzorgplaatsing heeft de ouder met gezag géén toestemming gegeven om het kind in een pleeggezin te plaatsen. De pleegzorgplaatsing is gedwongen omdat de rechter een ondertoezichtstelling heeft opgelegd en daarbij bepaald heeft dat het kind uit huis geplaatst moet worden in een pleeggezin of de voogdij heeft uitgesproken. 

 • Wat is het verschil tussen formele en informele pleegzorg?

  Laatst gewijzigd op: 02-01-2017

  Indien een pleegouder een pleegkind in het gezin opneemt en dit, zonder tussenkomst van derden, regelt met de ouder(s) met gezag, is er sprake van informele pleegzorg. Informele pleegzorg kan in de praktijk goed werken, maar de positie van de pleegouder is erg zwak op het moment dat er een conflict ontstaat over bijvoorbeeld de financiën of de verzorging en opvoeding van het pleegkind. Informele pleegzorg vindt altijd plaats in het vrijwillig kader, het is een vrijwillige pleegzorgplaatsing.

  Bij formele pleegzorg heeft de pleegouder een pleegcontract afgesloten met een pleegzorgaanbieder. De pleegouder ontvangt begeleiding van de pleegzorgaanbieder en ook een pleegvergoeding. Formele pleegzorg kan zowel in het vrijwillig als in het gedwongen kader plaatsvinden. Het kan dus zo zijn dat ouders hun kind vrijwillig in een formeel pleeggezin laten opgroeien. Er is een pleegvergoeding voor de kosten van de verzorging en opvoeding van het kind.

 • Kan ik een informele pleegzorgplaatsing formaliseren?

  Laatst gewijzigd op: 29-12-2016

  Een pleegouder kan een informele pleegzorgplaatsing formeel maken door een jeugdhulpbesluit aan te vragen bij de gemeente. De gemeente beoordeelt of je hiervoor in aanmerking komt. Een minimale voorwaarde is dat de ouder(s) met gezag instemmen met de pleegzorgplaatsing. Nadat de gemeente het jeugdhulpbesluit afgeeft, kun je je melden bij een pleegzorgaanbieder in jouw buurt. Deze onderzoekt of je geschikt bent als pleegouder. Indien dit het geval is, sluit je een pleegcontract af met de pleegzorgaanbieder en ontvang je voortaan zowel begeleiding als een pleegvergoeding van de pleegzorgaanbieder.

Terug naar overzicht

Sluiten