Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

Het systeem van jeugdhulp en pleegzorg is ingewikkeld. Pleeggezinnen lopen daarin regelmatig vast. Daarom probeert de NVP dit systeem te vereenvoudigen, zodat pleeggezinnen zich kunnen focussen op de zorg voor een pleegkind. Het systeem vereenvoudigen doen we door in gesprek te gaan met politici, beleidmakers, zorgaanbieders en andere organisaties. We laten de stem van pleeggezinnen horen, zodat zij weten wat er speelt en zodat zij daar rekening mee kunnen houden in het beleid. 

Op deze pagina geven we voorbeelden van thema's die spelen voor pleegouders, hoe en bij wie we dit onder de aandacht brengen en tot welke activiteiten en projecten dit leidt:

Vergoedingen

Vergoedingen pleegzorg infographic_v2.pngPleegouders ervaren knelpunten met betrekking tot de kosten die ze maken bij de zorg voor een pleegkind. Deze knelpunten hebben we op een rij gezet in een infographic. Over de thema's en onderwerpen die genoemd worden, zijn we in overleg met verschillende partijen om de knelpunten weg te nemen. 

Download infographic:

Bijzondere kosten
In 2019 onderzochten we samen met de pleegouderraden van de 28 pleegzorgorganisaties in Nederland hoe de pleegzorgorganisaties de regeling bijzondere kosten pleegzorg toepassen. Er is nogal een verschil tussen de organisaties: bij de ene organisatie krijg je bij een vrijwillige plaatsing bijvoorbeeld wel bijzondere kosten vergoed, maar bij een andere alleen als er sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel.

Ook de hoogte van de bedragen die je vergoed krijgt, verschilt per organisatie. De uitkomsten brachten we onder de aandacht bij onder meer Kamerleden. Dit leidde tot een motie in de Tweede Kamer en de toezegging van de minister om hierin verandering te brengen.

Nieuwe handreikingen over vergoedingen
We werken met het ministerie van VWS, Jeugdzorg Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan nieuwe handreikingen over de vergoedingen. Deze handreikingen moeten duidelijker maken wie waarvoor verantwoordelijk is en wie de kosten die je maakt als pleegouder vergoedt. Verder moet er duidelijk in beschreven staan welke kosten vergoed worden door de pleegvergoeding en welke uit de regeling bijzondere kosten. De handreiking die er nu is, is niet altijd duidelijk genoeg.

Pleegzorg na achttien jaar

Sinds 1 juli 2018 heeft ieder pleegkind recht op pleegzorg totdat hij of zij 21 wordt. Voor pleegzorg tot 21 jaar hebben we ons, samen met pleeggezinnen en verschillende andere organisaties, jarenlang sterk gemaakt. Want een pleegkind is op zijn of haar achttiende verjaardag meestal niet klaar om op eigen benen te staan. Daarom zou ook de hulp en ondersteuning vanuit pleegzorg niet op dat moeten stoppen. Dit gebeurde vaak wel, of pleegouders moesten veel moeite doen om een verlenging van pleegzorg te krijgen. De regeling om pleegzorg standaard te verlengen tot 21 jaar bracht hierin verandering. Dit is in eerste instantie vastgelegd in een bestuurlijke afspraak en zal vervolgens ook wettelijk geregeld worden. 

We startten op 1 juli 2018 een meldpunt waar pleegouders terecht kunnen voor vragen, informatie, suggesties en klachten. We kregen veel vragen van pleegouders omdat niet altijd duidelijk was hoe zaken geregeld waren. Ook moesten we een aantal keren contact opnemen met gemeenten om hen te informeren over de afspraken die gemaakt zijn over pleegzorg na achttien jaar. Een enkele keer trokken we aan de bel bij bijvoorbeeld de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, zodat zij actie konden ondernemen om ervoor te zorgen dat de gemaakte afspraken goed werden uitgevoerd. Gelukkig loopt de regeling over het algemeen zonder grote problemen! Meer informatie over het meldpunt vind je hier: ga naar het meldpunt.

Pleegzorgcontracten

Het ontbreken van pleegzorgcontracten leidt tot onnodige overplaatsingen van pleegkinderen en uitval van pleegouders, schreven we in een brief aan minister De Jonge. Als een pleegzorgcontract niet tot stand komt of wordt beëindigd, loopt een pleeggezin pleegzorgbegeleiding en een pleegvergoeding mis. Ook is het vrijwel onmogelijk om een nieuw contract te krijgen bij een andere pleegzorgorganisatie. Van onduidelijkheid in besluitvorming en over verantwoordelijkheden zijn pleeggezinnen de dupe.

Ook de Kinderombudsman trok aan de bel over dit onderwerp. Hoe het probleem snel opgelost kan worden, bespreken we met de verantwoordelijke partijen en ministeries.

Deelgezag

Met het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn we in gesprek over de mogelijkheden van deelgezag voor pleegouders. Het idee van deelgezag is dat mensen die nauw betrokken zijn bij een kind, zoals bijvoorbeeld pleegouders, een sterkere positie krijgen. Je hebt dan recht op informatie en denkt en beslist mee met de ouders met gezag of met de voogd. Het betekent niet dat je pleegoudervoogd wordt.

Belastingaangifte

In de afgelopen jaren ontvingen we ieder jaar berichten van pleegouders die bedragen moesten terugbetalen aan de Belastingdienst die ze ten onrechte hadden gekregen als gevolg van verkeerd ingevulde gegevens over pleegzorg in hun aangifte. Dit ging soms om honderden euro's. We startten daarom een onderzoek naar de belastingaangifte van pleegouders, waarin we vroegen welke onduidelijkheden je tegenkomt bij het invullen van je aangifte. De uitkomsten van dit onderzoek legden we voor aan de Belastingdienst. Op basis daarvan zijn onduidelijkheden aangepast, zodat het in de toekomst makkelijker wordt om als pleegouder je belastingaangifte in te vullen en misverstanden voorkomen kunnen worden.

Meldacties en verbeteragenda pleegzorg

We doen onderzoek (bijvoorbeeld door onze meldacties) naar dingen die pleeggezinnen prettig of minder prettig vinden. Met de resultaten van dat onderzoek gaan we aan de slag om te kijken of we veranderingen in gang kunnen zetten. 

Uit de meldacties die we na de transitie in 2015 organiseerden, bleek dat gemeenten nog weinig ideeën hadden over hoe zij pleegzorg en andere vormen van jeugdhulp in gezinsvormen konden inzetten. Samen met het ministerie, de VNG, het NJi en Jeugdzorg Nederland startten we daarom een gezamenlijk programma 'Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen'. Daarin is een handreiking voor gemeenten ontwikkeld, samen met experts uit het veld van de jeugdhulp en gemeenten. Daarnaast ondersteunen we gemeenten hoe zij gezinsvormen een centrale plaats kunnen geven in hun jeugdhulpbeleid. Meer informatie over het project vind je hier.

Leren en je ontwikkelen als pleegouder

Er zijn veel wensen op het gebied van deskundigheidsbevordering voor pleegouders, bleek uit een onderzoek waaraan ruim duizend pleegouders deelnamen. Samen met Jeugdzorg Nederland ontwikkelden wij daarom een programma om de toerusting van pleegouders te verbeteren: Versterken van de kracht van pleegouders. In dit programma, dat in 2017 van start ging, werken we aan een informatiebibliotheek met pleegzorginformatie, een overzicht van al het scholings- en cursusaanbod in Nederland voor pleegouders, ontwikkelen we nieuwe (online) cursussen en bouwen we een community waar je pleegouders kunt ontmoeten om van elkaar te leren.

Meer informatie en de actuele stand van zaken van het programma Versterken van de kracht van pleegouders vind je hier.

Actieplan pleegzorg

We leggen bewindslieden, kamerleden en ambtenaren regelmatig knelpunten voor. Dat doen we samen met andere organisaties die de belangen van pleegouders behartigen zoals LOPOR (het Landelijk Overleg Pleegouderraden) en de Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland. Dat leverde in 2017 veel aandacht op voor pleegzorg, met name over de positie van pleegouders. Dit leidde tot een Actieplan Pleegzorg, met daarin aandacht voor het tijdig bieden van passende hulp aan pleeggezinnen, voldoende pleegouders, duurzame pleegzorg en minder breakdown, goede ondersteuning van pleegouders en goede samenwerking van en met partijen rondom het pleeggezin. Ook moet er meer inspraak van pleegkinderen komen en moet de kennis over pleegzorg structureel verbeterd worden.

Bij de totstandkoming van dat actieplan was de NVP nauw betrokken, net als bij de uitvoering ervan.

Helpdesk

Bij onze helpdesk krijgen we veel vragen van pleegouders. Onderwerpen die vaak terugkomen, brengen we onder de aandacht bij de verantwoordelijke partijen of instanties. We hebben helaas niet de mogelijkheid om actief te bemiddelen in individuele gevallen, kunnen we instanties wel wijzen op zaken die pleeggezinnen benadelen. Bijvoorbeeld: als het DUO een pleegkind aanmerkt als thuiswonend, sturen wij een brief om ze erop te wijzen dat een pleegkind als uitwonend moet worden aangemerkt. Dit voorkomt dat meer pleegouders tegen dit probleem aanlopen in de toekomst. Een ander voorbeeld: we zijn in gesprek met verschillende grote banken over het openen van een bankrekening voor pleegkinderen. Dit is onnodig moeilijk en daarom zoeken we met de banken naar een oplossing om het te vereenvoudigen. Hiervoor wordt een protocol ontwikkeld. 

Nieuwsbrief belangenbehartiging

We hebben een speciale nieuwsbrief over belangenbehartiging voor en door pleeggezinnen. Schrijf je in!

Nieuwsbrief
dreamstime_m_38667416.jpg

Nieuws over belangenbehartiging

Pleegouders willen meer duidelijkheid en eerlijkheid over geheime plaatsingen

geheime plaatsingen rapport.pngmaandag 20 december 2021 09:00 Van de pleegouders die te maken krijgen met een geheime plaatsing, voelt 52% zich niet of slechts gedeeltelijk beschermd door de geheimhouding. Bij 55% van de geheime plaatsingen zijn adresgegevens bekend geworden terwijl dit niet mocht. Pleegouders maken zich zorgen over de uitvoering van geheime plaatsingen en hebben behoefte aan duidelijkheid en eerlijkheid. Dat blijkt uit een enquête die 298 pleegouders die ervaring hebben met een geheime plaatsing invulden. De uitkomsten nemen we mee in een werkgroep die de toepassing van en het werken met geheime plaatsingen moet verbeteren. lees verder

Pleeggezinnen in de problemen door wachttijden jeugdhulp

wachttijden afbeelding fb.pngmaandag 08 november 2021 08:00 Pleegkinderen die aanvullende hulp nodig hebben, moeten daar gemiddeld tien maanden op wachten. De lange wachttijd brengt pleeggezinnen in de problemen: het zorgt bij pleegouders voor frustraties, onrust en een gevoel van onmacht. Bij pleegkinderen leidt het tot boosheid en stress: hun ontwikkeling staat stil en probleemgedrag neemt toe. Ruim driekwart van de pleeggezinnen die wachten op aanvullende hulp, weet niet hoelang dit nog gaat duren. Dat blijkt uit onderzoek van de NVP. lees verder

Onderzoek: veiligheidsbeleving van jongeren in jeugdhulp

1611330393328.jpegmaandag 23 augustus 2021 08:30 Hoe veilig voelen kinderen zich in een pleeggezin, gezinshuis, jeugdzorginstelling, justitiële jeugdinrichting of als minderjarige alleenstaande vluchteling? Dat onderzoekt onderzoeksbureau AEF. Doel van het onderzoek is om te leren van de ervaringen met veiligheid van kinderen en jongeren om zo de veiligheid in de jeugdzorg te verbeteren. lees verder

Terug

Sluiten