Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging

Het systeem van jeugdhulp en pleegzorg is ingewikkeld. Pleeggezinnen lopen daarin regelmatig vast. Daarom probeert de NVP dit systeem te vereenvoudigen, zodat pleeggezinnen zich kunnen focussen op de zorg voor een pleegkind. Het systeem vereenvoudigen doen we door in gesprek te gaan met politici, beleidmakers, zorgaanbieders en andere organisaties. We laten de stem van pleeggezinnen horen, zodat zij weten wat er speelt en zodat zij daar rekening mee kunnen houden in het beleid. 

Op deze pagina geven we voorbeelden van thema's die spelen voor pleegouders, hoe en bij wie we dit onder de aandacht brengen en tot welke activiteiten en projecten dit leidt:

Vergoedingen

Vergoedingen pleegzorg infographic_v2.pngPleegouders ervaren knelpunten met betrekking tot de kosten die ze maken bij de zorg voor een pleegkind. Deze knelpunten hebben we op een rij gezet in een infographic. Over de thema's en onderwerpen die genoemd worden, zijn we in overleg met verschillende partijen om de knelpunten weg te nemen. 

Download infographic:

Bijzondere kosten
In 2019 onderzochten we samen met de pleegouderraden van de 28 pleegzorgorganisaties in Nederland hoe de pleegzorgorganisaties de regeling bijzondere kosten pleegzorg toepassen. Er is nogal een verschil tussen de organisaties: bij de ene organisatie krijg je bij een vrijwillige plaatsing bijvoorbeeld wel bijzondere kosten vergoed, maar bij een andere alleen als er sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel.

Ook de hoogte van de bedragen die je vergoed krijgt, verschilt per organisatie. De uitkomsten brachten we onder de aandacht bij onder meer Kamerleden. Dit leidde tot een motie in de Tweede Kamer en de toezegging van de minister om hierin verandering te brengen.

Nieuwe handreikingen over vergoedingen
We werken met het ministerie van VWS, Jeugdzorg Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan nieuwe handreikingen over de vergoedingen. Deze handreikingen moeten duidelijker maken wie waarvoor verantwoordelijk is en wie de kosten die je maakt als pleegouder vergoedt. Verder moet er duidelijk in beschreven staan welke kosten vergoed worden door de pleegvergoeding en welke uit de regeling bijzondere kosten. De handreiking die er nu is, is niet altijd duidelijk genoeg.

Pleegzorg na achttien jaar

Sinds 1 juli 2018 heeft ieder pleegkind recht op pleegzorg totdat hij of zij 21 wordt. Voor pleegzorg tot 21 jaar hebben we ons, samen met pleeggezinnen en verschillende andere organisaties, jarenlang sterk gemaakt. Want een pleegkind is op zijn of haar achttiende verjaardag meestal niet klaar om op eigen benen te staan. Daarom zou ook de hulp en ondersteuning vanuit pleegzorg niet op dat moeten stoppen. Dit gebeurde vaak wel, of pleegouders moesten veel moeite doen om een verlenging van pleegzorg te krijgen. De regeling om pleegzorg standaard te verlengen tot 21 jaar bracht hierin verandering. Dit is in eerste instantie vastgelegd in een bestuurlijke afspraak en zal vervolgens ook wettelijk geregeld worden. 

We startten op 1 juli 2018 een meldpunt waar pleegouders terecht kunnen voor vragen, informatie, suggesties en klachten. We kregen veel vragen van pleegouders omdat niet altijd duidelijk was hoe zaken geregeld waren. Ook moesten we een aantal keren contact opnemen met gemeenten om hen te informeren over de afspraken die gemaakt zijn over pleegzorg na achttien jaar. Een enkele keer trokken we aan de bel bij bijvoorbeeld de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, zodat zij actie konden ondernemen om ervoor te zorgen dat de gemaakte afspraken goed werden uitgevoerd. Gelukkig loopt de regeling over het algemeen zonder grote problemen! Meer informatie over het meldpunt vind je hier: ga naar het meldpunt.

Pleegzorgcontracten

Het ontbreken van pleegzorgcontracten leidt tot onnodige overplaatsingen van pleegkinderen en uitval van pleegouders, schreven we in een brief aan minister De Jonge. Als een pleegzorgcontract niet tot stand komt of wordt beëindigd, loopt een pleeggezin pleegzorgbegeleiding en een pleegvergoeding mis. Ook is het vrijwel onmogelijk om een nieuw contract te krijgen bij een andere pleegzorgorganisatie. Van onduidelijkheid in besluitvorming en over verantwoordelijkheden zijn pleeggezinnen de dupe.

Ook de Kinderombudsman trok aan de bel over dit onderwerp. Hoe het probleem snel opgelost kan worden, bespreken we met de verantwoordelijke partijen en ministeries.

Deelgezag

Met het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn we in gesprek over de mogelijkheden van deelgezag voor pleegouders. Het idee van deelgezag is dat mensen die nauw betrokken zijn bij een kind, zoals bijvoorbeeld pleegouders, een sterkere positie krijgen. Je hebt dan recht op informatie en denkt en beslist mee met de ouders met gezag of met de voogd. Het betekent niet dat je pleegoudervoogd wordt.

Belastingaangifte

In de afgelopen jaren ontvingen we ieder jaar berichten van pleegouders die bedragen moesten terugbetalen aan de Belastingdienst die ze ten onrechte hadden gekregen als gevolg van verkeerd ingevulde gegevens over pleegzorg in hun aangifte. Dit ging soms om honderden euro's. We startten daarom een onderzoek naar de belastingaangifte van pleegouders, waarin we vroegen welke onduidelijkheden je tegenkomt bij het invullen van je aangifte. De uitkomsten van dit onderzoek legden we voor aan de Belastingdienst. Op basis daarvan zijn onduidelijkheden aangepast, zodat het in de toekomst makkelijker wordt om als pleegouder je belastingaangifte in te vullen en misverstanden voorkomen kunnen worden.

Meldacties en verbeteragenda pleegzorg

We doen onderzoek (bijvoorbeeld door onze meldacties) naar dingen die pleeggezinnen prettig of minder prettig vinden. Met de resultaten van dat onderzoek gaan we aan de slag om te kijken of we veranderingen in gang kunnen zetten. 

Uit de meldacties die we na de transitie in 2015 organiseerden, bleek dat gemeenten nog weinig ideeën hadden over hoe zij pleegzorg en andere vormen van jeugdhulp in gezinsvormen konden inzetten. Samen met het ministerie, de VNG, het NJi en Jeugdzorg Nederland startten we daarom een gezamenlijk programma 'Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen'. Daarin is een handreiking voor gemeenten ontwikkeld, samen met experts uit het veld van de jeugdhulp en gemeenten. Daarnaast ondersteunen we gemeenten hoe zij gezinsvormen een centrale plaats kunnen geven in hun jeugdhulpbeleid. Meer informatie over het project vind je hier.

Leren en je ontwikkelen als pleegouder

Er zijn veel wensen op het gebied van deskundigheidsbevordering voor pleegouders, bleek uit een onderzoek waaraan ruim duizend pleegouders deelnamen. Samen met Jeugdzorg Nederland ontwikkelden wij daarom een programma om de toerusting van pleegouders te verbeteren: Versterken van de kracht van pleegouders. In dit programma, dat in 2017 van start ging, werken we aan een informatiebibliotheek met pleegzorginformatie, een overzicht van al het scholings- en cursusaanbod in Nederland voor pleegouders, ontwikkelen we nieuwe (online) cursussen en bouwen we een community waar je pleegouders kunt ontmoeten om van elkaar te leren.

Meer informatie en de actuele stand van zaken van het programma Versterken van de kracht van pleegouders vind je hier.

Actieplan pleegzorg

We leggen bewindslieden, kamerleden en ambtenaren regelmatig knelpunten voor. Dat doen we samen met andere organisaties die de belangen van pleegouders behartigen zoals LOPOR (het Landelijk Overleg Pleegouderraden) en de Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland. Dat leverde in 2017 veel aandacht op voor pleegzorg, met name over de positie van pleegouders. Dit leidde tot een Actieplan Pleegzorg, met daarin aandacht voor het tijdig bieden van passende hulp aan pleeggezinnen, voldoende pleegouders, duurzame pleegzorg en minder breakdown, goede ondersteuning van pleegouders en goede samenwerking van en met partijen rondom het pleeggezin. Ook moet er meer inspraak van pleegkinderen komen en moet de kennis over pleegzorg structureel verbeterd worden.

Bij de totstandkoming van dat actieplan was de NVP nauw betrokken, net als bij de uitvoering ervan.

Helpdesk

Bij onze helpdesk krijgen we veel vragen van pleegouders. Onderwerpen die vaak terugkomen, brengen we onder de aandacht bij de verantwoordelijke partijen of instanties. We hebben helaas niet de mogelijkheid om actief te bemiddelen in individuele gevallen, kunnen we instanties wel wijzen op zaken die pleeggezinnen benadelen. Bijvoorbeeld: als het DUO een pleegkind aanmerkt als thuiswonend, sturen wij een brief om ze erop te wijzen dat een pleegkind als uitwonend moet worden aangemerkt. Dit voorkomt dat meer pleegouders tegen dit probleem aanlopen in de toekomst. Een ander voorbeeld: we zijn in gesprek met verschillende grote banken over het openen van een bankrekening voor pleegkinderen. Dit is onnodig moeilijk en daarom zoeken we met de banken naar een oplossing om het te vereenvoudigen. Hiervoor wordt een protocol ontwikkeld. 

Nieuwsbrief belangenbehartiging

We hebben een speciale nieuwsbrief over belangenbehartiging voor en door pleeggezinnen. Schrijf je in!

Nieuwsbrief
dreamstime_m_38667416.jpg

Nieuws over belangenbehartiging

Terugkijken: MAX Meldpunt over vergoedingen pleegzorg

maxmeldpunt.jpgzaterdag 31 oktober 2020 07:30 De financiële ondersteuning van pleeggezinnen moet beter. In de uitzending van MAX Meldpunt van vrijdag 30 oktober vertelt NVP-directeur Peter van der Loo wat er speelt voor pleegouders en welke verbeteringen mogelijk zijn. Je kunt de uitzending nu terugkijken. lees verder

NVP in MAX Meldpunt: financiële ondersteuning voor pleeggezinnen moet beter

maxmeldpunt.jpgdonderdag 29 oktober 2020 14:30 Kosten die je maakt als pleegouder voor de opvang en verzorging van een pleegkind worden te vaak niet of niet volledig vergoed. Ook is het vaak ingewikkeld om gemaakte kosten vergoed te krijgen en worden pleegouders daarbij van het kastje naar de muur gestuurd. De financiële ondersteuning van pleeggezinnen moet beter. Op vrijdag 30 oktober praat directeur Peter van der Loo in MAX Meldpunt over de verbeteringen die mogelijk zijn. lees verder

Vergoedingen pleegzorg: dit speelt er voor pleegouders

donderdag 02 juli 2020 13:16 Twee weken geleden vroegen we jullie hoe je denkt over de vergoedingen en kosten die je maakt als pleegouder: welke knelpunten ervaar je of heb je ideeën of suggesties hoe het beter zou kunnen? Op die vraag kregen we tientallen reacties die we verwerkt hebben in een overzicht. lees verder

Terug

Sluiten