Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Onderwijs en kinderopvang

Pleegkinderen op school of de kinderopvang

Op deze pagina vind je informatie over pleegkinderen in de klas of op de kinderopvang. Wie bepaalt waar een kind naar school gaat, welke schoolkosten krijg je vergoed, hoe houd je de eigen ouders op de hoogte en wie zet er eigenlijk zijn handtekening onder het rapport van een pleegkind? Je leest er alles over op deze pagina.

Op deze pagina vind je informatie voor pleegouders, maar ook voor leerkrachten is veel handige informatie te vinden. Deel deze pagina en de speciale folder voor leerkrachten dus ook vooral met de leerkracht van je pleegkind!

Folder voor leerkrachten

Om leerkrachten die een pleegkind in de klas krijgen te informeren over pleegzorg, hebben we samen met Stichting Kinderpostzegels een folder gemaakt. Daarin wordt uitgelegd wat pleegzorg inhoudt en waar je rekening mee moet houden als leerkracht. Download de folder hieronder en deel hem met de leerkracht van je pleegkind!

Download folder

Schoolkeuze

Bij een vrijwillige plaatsing kiezen de ouders de school van hun kind. Dit geldt voor het reguliere onderwijs, maar ook voor het speciaal onderwijs. Als het kind onder toezicht gesteld is, bepaalt de gezinsbeschermer in samenspraak met de ouders naar welke school het kind gaat. De gezinsbeschermer zal ook de eventuele inschrijving bij een nieuwe school regelen als het kind in een pleeggezin komt wonen. Als pleegouder kun je aangeven welke school jouw voorkeur heeft.

Bij een voogdijplaatsing neemt de jeugdbeschermer de eindbeslissing en regelt de eventuele overplaatsing naar de nieuwe school. Als pleegouder kun je zelf een voorkeur aangeven, bijvoorbeeld voor de school van je eigen kinderen. Meestal zal die voorkeur worden gevolgd. In overleg met de jeugdbeschermer kun je vervolgens ook zelf de aanmelding regelen. Vraag de nieuwe school welke informatie ze nodig hebben van de oude school. In veel gevallen zal de nieuwe school zelf contact leggen met de oude school.

Leerlingenvervoer

Als een kind niet zelfstandig naar school kan reizen, kun je kijken of je in aanmerking komt voor leerlingenvervoer. Dat kan soms ook als de school ver weg is. De gemeente beslist per leerling of hij of zij recht heeft op leerlingenvervoer. Aanvragen van leerlingenvervoer kan bij de gemeente. 

Eigen bijdrage
De gemeente kan pleegouders een eigen bijdrage vragen. De hoogte van deze eigen bijdrage is gebaseerd op het inkomen van de pleegouders. Bespreek altijd met je pleegzorgbegeleider en jeugdbeschermer wie de rekening betaalt voor deze kosten. De kosten kunnen vergoed worden uit de regeling bijzondere kosten pleegzorg, maar overleg dit van te voren zodat je niet met de rekening blijft zitten! 

Spreekbeurt of werkstuk over pleegzorg

Veel pleegkinderen benadrukken liever niet dat ze niet bij hun eigen ouders wonen. Geef het kind de ruimte om dit wel of niet te vertellen in de klas. Als het kind het wel wil vertellen, kunnen ze er bijvoorbeeld een spreekbeurt over houden. Op de website van Pleegzorg Nederland kun je een pakket aanvragen met informatie voor een werkstuk of een spreekbeurt. 

Informatiepakket aanvragen

Hechting

Leerkrachten die een pleegkind in de klas krijgen, kunnen ook te maken krijgen met hechtingsproblemen bij een pleegkind. Gehechtheid is de aangeboren neiging van elk kind om steun te zoeken bij een volwassene die hen kan beschermen en helpen. Als deze volwassene hier sensitief op reageert – bijvoorbeeld door het kind te troosten als het pijn heeft – draagt dit bij aan een veilige hechting en een goede ontwikkeling van het kind. Maar wanneer de volwassene niet sensitief reageert op de behoeften van het kind, kan dit ervoor zorgen dat het kind onveilig gehecht is. Pleegkinderen hebben relatief vaak een verstoorde hechting. 

Hoe kan hechtingsproblematiek zich uiten in de klas?

Een verstoorde hechting kan zich uiten als een kind:

 • zich aan de leerkracht vastklampt of hem of haar juist vermijdt
 • snel uit balans is, prikkelbaar is of faalangst heeft
 • vaak de clown uithangt of zich ongeremd gedraagt
 • nadrukkelijk of ongepast contact maakt met onbekenden
 • wantrouwen naar volwassenen toont of het gezag van de leerkracht niet accepteert
 • zelf de controle of de regie wil houden
 • geen echte vriendjes heeft
 • missen een stevig gevoel van eigenwaarde, een gevoel van ‘ik ben goed zoals ik ben’

Meer informatie over hechting is te vinden op deze pagina

Schoolrapporten en contacten

Overleg met de pleegzorgbegeleider, de ouders en de jeugd- of gezinsbeschermer over het tekenen van de schoolrapporten en het bezoeken van de ouderavonden. Wie gaat erheen? En hoe koppelen jullie aan elkaar terug wat er besproken is? Over het algemeen geldt dat je als pleegouder de schoolrapporten van je pleegkind mag tekenen en de ouderavonden kan bezoeken. Dat ligt ook aan het type pleegzorg. Bij kortdurende pleegzorg blijven de ouders zelf de ouderavonden bezoeken, tenzij iets anders afgesproken is. Bij langdurende pleegzorg kun je samen met de ouders de school bezoeken, maar je mag de gesprekken ook zonder de ouders voeren. Breng in dat geval je pleegzorgbegeleider op de hoogte van de ontwikkelingen van het kind op school. Hij of zij informeert vervolgens de plaatsende instantie en/of de ouders. Afhankelijk van de afspraken kun je hier ook rechtstreeks met de ouders over spreken. Om de ouders de gelegenheid te geven om de schoolresultaten van hun kind te volgen, is het wenselijk een kopie van de rapporten te maken voor de ouders.

 • Wie mag het leerlingendossier inzien?

  Laatst gewijzigd op: 30-08-2018

  De wettelijk vertegenwoordiger van een kind mag het leerlingendossier inzien. De wettelijk vertegenwoordiger is de ouder met gezag of een jeugdbeschermer van een gecertificeerde instelling. Een pleegouder kan ook de wettelijk vertegenwoordiger zijn: hij of zij is dan pleegoudervoogd. 

 • Wie moet de leerkracht op de hoogte houden?

  Laatst gewijzigd op: 30-08-2018

  De leerkracht moet de ouder met gezag actief van informatie voorzien. Het is ook belangrijk om de pleegouders op de hoogte te houden, omdat zij dagelijks voor het kind zorgen.

  Een ouder zonder gezag heeft geen zeggenschap over het kind en mag het leerlingendossier niet inzien, maar heeft wel recht op informatie over het kind. De school moet informatie geven als de ouder daar om vraagt, tenzij het niet in het belang is van het kind om de informatie te geven of wanneer er zwaarwegende redenen zijn om geen informatie te geven.

  Als de veiligheid van het pleegkind of het pleeggezin in gevaar is, mogen de eigen ouders van een kind niet weten waar het kind woont en niet weten waar het kind naar school gaat. Een leerkracht kan de ouders verwijzen naar de betrokken hulpverleners, zoals de jeugdbeschermer.

 • Wie gaan er naar de ouderavond van het pleegkind?

  Laatst gewijzigd op: 30-08-2018

  Het is afhankelijk van de situatie wie er naar de ouderavond gaat: soms gaat de ouder, soms gaat de pleegouder. Het kan ook zijn dat de ouders en pleegouders allebei gaan.

  Overleg met de pleegzorgbegeleider, de ouders en de jeugdbeschermer of betrokken hulpverlener over het bezoeken van de ouderavonden. Wie gaat erheen? En hoe koppelen jullie aan elkaar terug wat er besproken is? Overleg ook over dingen als het tekenen van een schoolrapport. Wie zet daar zijn handtekening onder en hoe houden jullie elkaar op de hoogte? 

  Over het algemeen geldt dat de pleegouder de schoolrapporten van het pleegkind mag tekenen en de ouderavonden kan bezoeken. Dat ligt ook aan het type pleegzorg. Bij kortdurende pleegzorg blijven de ouders zelf de ouderavonden bezoeken, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt. Bij langdurende pleegzorg kan de pleegouder samen met de ouders de school bezoeken, maar de pleegouder mag de gesprekken ook zonder de ouders voeren. De pleegouders brengen in dat geval de pleegzorgbegeleider en jeugdbeschermer op de hoogte van de ontwikkelingen van het kind op school, die dan de ouders kan informeren. Om de ouders in de gelegenheid te stellen om de schoolresultaten van hun kind te volgen, is het handig om een kopie van de rapporten te maken voor de ouders.

Vergoeding van onderwijskosten

Kosten die je maakt voor het onderwijs of de kinderopvang van een pleegkind, kunnen in veel gevallen vergoed worden. 

 • Moet ik als pleegouder de ouderbijdrage betalen?

  Laatst gewijzigd op: 30-08-2018

  De school mag een ouderbijdrage vragen om bijvoorbeeld een schoolreis of een excursie van te betalen. Maar deze bijdrage is altijd vrijwillig: het is dus niet verplicht voor ouders of pleegouders om de ouderbijdrage te betalen.

  De school mag leerlingen nooit de toegang tot de school ontzeggen als de ouderbijdrage niet is betaald. Bij een verplichte activiteit mag het kind gewoon meedoen, ook als er geen ouderbijdrage is betaald. Als de activiteit niet verplicht is, kan de school zeggen dat het kind niet mee mag als de ouderbijdrage niet is betaald. School moet dan wel zorgen voor opvang als de activiteit plaatsvindt tijdens schooltijd. Meestal heeft de school een ‘potje’ voor kinderen voor wie geen ouderbijdrage is betaald.

  De bijdrage voor de voor-, tussen- en naschoolse opvang valt niet onder de ouderbijdrage.

 • Welke onderwijskosten kunnen vergoed worden?

  Laatst gewijzigd op: 30-08-2018

  Uit de pleegzorgvergoeding moeten kleine schoolkosten betaald worden, zoals pennen, schriften en een schooltas.  

  Als aanvulling op de pleegzorgvergoeding is er de regeling bijzondere kosten. Bepaalde schoolkosten kunnen door de pleegzorgorganisatie worden vergoed als bijzondere kosten. De pleegzorgorganisatie beoordeelt de aanvraag voor de bijzondere kosten en besluit of de kosten wel of niet vergoed worden.

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een richtlijn gemaakt welke onderwijskosten voor vergoeding in aanmerking komen:

  • Opvang en onderwijs
  • Tussen-schoolse opvang bij continurooster
  • School- en beroepskeuzetest
  • Ouderbijdrage school en lesgeld
  • Schoolexcursies, schoolreizen en werkweken
  • Bijlessen en huiswerkinstituut
  • Aanschaf computer of laptop
  • Aanschaf boeken en leermiddelen
  • Taxikosten leerlingenvervoer voor speciaal onderwijs
  • Openbaar vervoerkosten voortgezet onderwijs

  Twijfel je of kosten vergoed worden? Neem altijd contact op met je pleegzorgorganisatie voordat je kosten maakt. Zo voorkom je dat jij met de kosten blijft zitten!

 • Waar kan ik terecht als schoolkosten niet vergoed worden door de regeling bijzondere kosten?

  Laatst gewijzigd op: 30-08-2018

  Maak je als pleegouder kosten die niet uit de regeling bijzondere kosten vergoed worden? Dan is er de mogelijkheid om een bijdrage aan te vragen bij een fonds. Er zijn fondsen die bepaalde schoolkosten, zoals een schoolkamp, schooltas of leermiddelen, kunnen vergoeden als (pleeg)ouders daar zelf geen geld voor hebben. De pleegzorgbegeleider kan je helpen bij een aanvraag bij een fonds.

  • Het Nationaal Fonds Kinderhulp helpt bij de aanschaf van een fiets of kleding, maar kan ook een bijdrage doen voor ontspanning zoals een dagje uit of vakantie. Ze dragen ook bij aan de ontwikkeling van een kind door sport, muziekles of een laptop voor school.
  • De Stichting Leergeld ondersteunt ouders financieel, zodat alle kinderen deel kunnen nemen aan een schoolkamp of naar een sport- of toneelvereniging kunnen. Ze kunnen ook helpen bij de aanschaf van een computer of tablet of andere schoolmaterialen.

Als een pleegjongere 18 wordt en nog naar de middelbare school gaat, heeft hij of zij recht op een tegemoetkoming scholieren. Volgt de pleegjongere een mbo-, hbo- of universitaire opleiding? Dan kun je mogelijk een aanvraag voor studiefinanciering. Voor meer informatie: klik hieronder op tegemoetkoming scholieren of studiefinanciering.

Tegemoetkoming scholieren

Tegemoetkoming scholieren

Als een pleegkind 18 jaar wordt en op het voortgezet onderwijs zit, kan hij of zij een tegemoetkoming scholieren krijgen van de Dienst Uitvoering Onderwijs. Een pleegkind krijgt een tegemoetkoming voor uitwonenden, tenzij de pleegouders pleegoudervoogd waren. In dat geval ziet DUO het pleegkind als inwonend en krijgt het pleegkind een tegemoetkoming voor inwonende kinderen.

Meer informatie over de tegemoetkoming scholieren staat op de website van de Rijksoverheid.

Studiefinanciering

Een pleegkind dat een mbo-, hbo- of universitaire opleiding volgt, kan studiefinanciering aanvragen bij DUO. Studiefinanciering bestaat uit verschillende onderdelen. Hoeveel studiefinanciering je krijgt, hangt af van de opleiding die je doet.

Ingangsdatum
Als je een mbo-opleiding volgt, gaat je studiefinanciering in vanaf het kwartaal na je 18e verjaardag. Alleen het studentenreisproduct (ov-chipkaart voor studenten) kun je voor je 18e al krijgen. Als je hbo of universiteit doet, gaat de studiefinanciering direct in als je begint met studeren. Ook als je nog geen 18 bent.

Hoeveel studiefinanciering krijg ik?
Met de rekenhulp kan je zelf berekenen hoeveel studiefinanciering je kunt krijgen. Als je bij je pleegouders woont, word je altijd als uitwonend gezien voor studiefinanciering.

Je kunt onder voorwaarden een aanvullende beurs krijgen als je eigen ouders weinig of niet kunnen of willen bijdragen. Als je mbo doet, is de aanvullende beurs altijd een gift. Als je hbo of universiteit doet, is je aanvullende beurs een gift als je binnen 10 jaar je diploma haalt. Je kunt alle voorwaarden vinden op de site van DUO. Wil je meer weten over wat je kunt krijgen? Lees dan hier verder. Meer informatie over het aanvragen van studiefinanciering vind je hier.

Leestips

Deze boeken zijn voor pleegouders en voor leerkrachten die een pleegkind in de klas hebben de moeite waard om te lezen. 

Websites

Klas van juf Linda

Op de website Klas van juf Linda schreef Linda Willemsen een artikel over een pleegkind in de klas. Het artikel is hier te lezen:

Klas van juf Linda

Raadpleeg.org

Raadpleeg.org is een speciale website over pleegkinderen in de klas, met veel informatie en achtergronden die uitgelegd worden in filmpjes. 

https://raadpleeg.org

BIJ ONS 

Het tijdschrift 'BIJ ONS - thuis in pleeggezin en gezinshuis' maakte een online editie over pleegkinderen in de klas. Je leest er ervaringsverhalen van leerkrachten die voor een pleegkind zorgen of die zelf pleegkind zijn geweest. Er staan ook tips in over lesgeven aan een pleegkind. BIJ ONS is online te lezen:

BIJ ONS - pleegkind in de klas

Gedragsproblemenindeklas

Op de website Gedragsproblemenindeklas vind je veel informatie over hechtingsstoornissen, inclusief adviezen en suggesties over hoe je ermee om kunt gaan in de klas. 

Gedragsproblemenindeklas.nl

Terug

Sluiten