Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Wat zeggen de verkiezingsprogramma’s over pleegzorg?

Wat zeggen de verkiezingsprogramma’s over pleegzorg?

verkiezingen.pngwoensdag 10 maart 2021 10:00

Nog een paar dagen voordat de stembussen voor de Tweede Kamerverkiezingen opengaan. We hebben op een rij gezet welke partijen in hun verkiezingsprogramma's schrijven over pleegzorg en wat hun plannen zijn voor de komende vier jaar.

Van de eerste vijftien partijen op de kieslijst schrijven er zes over pleegzorg, pleegkinderen of pleeggezinnen. Dit staat in hun programma's:

GroenLinks

“We pakken de crisis in de jeugdzorg aan. Het is onacceptabel dat kwetsbare jongeren maanden op een wachtlijst staan en hulpverleners kampen met te hoge werkdruk. De zorg voor jongeren met de meest complexe problemen wordt gecoördineerd op regionaal niveau. Er komen extra financiële middelen om de bezuinigingen op de jeugdzorg terug te draaien en we investeren in extra specialistische behandelcentra en bewezen effectieve behandelmethoden. We zetten de belangen van jongeren centraal: we voorkomen zoveel mogelijk uithuisplaatsingen, separatie en dwangbehandelingen schaffen we af door kleinere groepen te creëren, jongeren krijgen recht op een zelfgekozen vertrouwenspersoon en we versoepelen de leeftijdsgrens van 18 jaar. Pleegouders krijgen betere ondersteuning.”

ChristenUnie

“Pleegzorg en gezinshuizen: waar kinderen niet binnen de eigen familie(netwerken) kunnen opgroeien, worden ze geplaatst in pleeggezinnen, gezinshuizen of opvanginstellingen. We streven ernaar dat elk kind in een gezinssituatie kan opgroeien, zo mogelijk in pleeggezinnen en anders in gezinshuizen. De pleegzorgvergoeding bestaat uitsluitend uit een onkostenvergoeding en zal worden verhoogd met een vrijwilligersvergoeding voor de tijd die pleegouders moeten besteden aan overleg met hulpverleners en instanties. Kinderen die uit huis zijn geplaatst hebben recht op zak- en kleedgeld, ook als hun eigen ouders dat niet zelf betalen.

Woongroepen: er komen alternatieven voor jeugdigen die niet in een pleeggezin of gezinshuis passen, en op dit moment in de gesloten jeugdhulp worden geplaatst waar ze geen passende hulp krijgen. Te denken valt aan kleinschalige gezinsvormen of woongroepen.”

SGP

“Veel pleegouders ervaren een grote druk op het gezin, moeite in de omgang met de ouders van het pleegkind of problemen met het zorgsysteem. Tegelijkertijd is de vraag naar pleeggezinnen groot. De ondersteuning van pleegouders moet beter.”

DENK

“Door de overheveling van zorgtaken naar het sociaal domein voor gemeenten zonder het bijbehorend budget, constateert DENK met enige regelmaat dat gemeenten de noodklok luiden over tekorten op het sociaal domein. DENK pleit daarom:

  • Dat gemeenten financieel voldoende worden toegerust om hun zorgtaken goed uit te kunnen voeren.
  • Dat er een basisnorm wordt vastgesteld voor de verschillende onderdelen in het sociaal domein waar alle gemeenten minimaal aan moeten voldoen.
  • Dat wachtlijsten in de jeugdzorg worden voorkomen en er gewerkt wordt vanuit het principe: één plan, één gezin en één regisseur.
  • Dat er in de pleegzorg betere matching ontstaat tussen pleegouders en biologische ouders, omdat de situatie van pleegzorg altijd uitgaat van terugkeer naar de biologische ouders als dat kan.”
 D66

 “We willen jeugdzorg tot 21 jaar, die geleidelijk wordt afgebouwd vanaf 18 jaar. Zo voorkomen we een abrupt stoppen van de begeleiding als iemand 18 wordt. We investeren ook structureel om jongvolwassenen met psychische klachten mee te laten doen in de samenleving.

Bij vormen van jeugdhulp die vaker voorkomen, zoals kinderbescherming, gesloten jeugdhulp en pleegzorg of gezinshuizen is het van belang dat gemeenten binnen een regio goed samenwerken. Daarvoor is vereenvoudiging nodig van alle verschillende regio-indelingen. De samenwerking tussen regio’s moet door de VNG worden gecoördineerd.

D66 is voorstander van eenvoudige adoptie van pleegkinderen, zoals voorgesteld door de Staatscommissie herijking ouderschap. Het kind wordt hiermee optimaal beschermd. Er is sprake van een familierechtelijke betrekking met de persoon of personen die het kind verzorgen en opvoeden, terwijl het kind ook een juridische band houdt met zijn oorspronkelijke ouder(s) en verdere familie.”

PVDA

“Kinderen krijgen eerder de juiste zorg vanuit de gemeente. Ouders krijgen waar mogelijk de regie over het gezinsplan. Hulpverleners krijgen de tijd om vanuit een vertrouwensrelatie samen te werken. Voor kinderen die echt niet thuis kunnen wonen, zoeken we bij voorkeur een liefdevol pleeggezin of gezinshuis. Kinderen die niet thuis wonen (ook kinderen in de vrouwenopvang) krijgen standaard een traumabehandeling. Professionals krijgen meer vertrouwen, door goede opleiding en certificering aan de voorkant. De tijdrovende en verspillende administratieve verantwoording aan de achterkant laten we afnemen. Er komt meer ruimte voor samenwerking in de jeugdhulp (jeugdzorg & JGGZ) in plaats van marktwerking en concurrentie. Gemeenten werken meerjarig samen op het gebied van de specialistische jeugdhulp en gebruiken standaarden zodat de administratie versimpelt. Er komt structureel extra geld voor de jeugdhulp, tekorten bij gemeenten vullen we aan.” 

Plannen voor jeugdzorg

De andere partijen schrijven niet expliciet over pleegzorg, pleeggezinnen of gezinshuizen. Maar het merendeel van de partijen heeft wel plannen voor de jeugdzorg, wat ook impact heeft op pleegzorg en gezinshuizen. Jeugdzorg Nederland analyseerde de plannen van vijftien partijen voor de jeugdzorg:

Plannen voor jeugdzorg

Stem voor kinderen

Hoe scoren politieke partijen op thema’s die belangrijk zijn voor kinderen, op basis van de verkiezingsprogramma’s? Defence for Children maakte een analyse van wat er in de verkiezingsprogramma's staat over de thema’s armoede, jeugdzorg, onderwijs, jeugdstrafrecht, migratie, ontwikkelingssamenwerking, seksuele uitbuiting, discriminatie en het belang van participatie. Met deze analyse is een Kieswijzer Kinderrechten gemaakt. Dit zijn de scores van de verschillende partijen voor hun plannen voor jeugdzorg:

kieswijzer kinderrechten jeugdhulp.png

De volledige analyse en uitleg over het thema jeugdzorg vind je hier. Bekijk de Kieswijzer Kinderrechten op www.stemvoorkinderen.nl

 

« Terug

Sluiten