Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Versterk pleeggezinnen zodat zij toegenomen druk aankunnen

Versterk pleeggezinnen zodat zij toegenomen druk aankunnen

t vd keuken monitor.PNGmaandag 04 februari 2019 16:00

In de uitzending van De Monitor van zondag 3 februari was te zien dat pleegzorg zwaar onder druk staat. De problematiek van kinderen neemt toe en pleeggezinnen kunnen met de hulp en ondersteuning die zij krijgen de zorg niet volhouden. Dit leidt ertoe dat veel pleegzorgplaatsingen eindigen in een breakdown, met overplaatsingen van kinderen en pleegouders die afhaken als gevolg. De vraag die dit oproept: worden kinderen met gedragsproblemen niet te makkelijk in een pleeggezin geplaatst? Een professionelere vorm van opvang, zoals gezinshuizen, kan een uitkomst zijn. Maar belangrijker is om pleeggezinnen te versterken, zodat zij beter voorbereid en toegerust zijn en de zorg wél kunnen volhouden.

Een kind op de juiste plek de juiste hulp en zorg bieden, moet het uitgangspunt zijn van de hulp aan uit huis geplaatste kinderen. Het heeft de voorkeur om die hulp te bieden in een gezin, want het is beter voor een kind om op te groeien in een gezinssituatie. Dat kan een pleeggezin zijn, maar ook een gezinshuis. De keuze voor een van beide gezinsvormen moet geen kwestie zijn van ‘waar is plaats’, maar onderbouwd zijn met een goed plan. Zo kan het kind de hulp krijgen die het nodig heeft en weet een pleeggezin wat het kan verwachten. Geld mag nooit leidend zijn en zeker geen argument om voor pleegzorg als goedkoopste optie te kiezen. Want de gevolgen van een mislukte plaatsing in een pleeggezin en onnodige overplaatsingen van kinderen zijn groot. Zoals Het Vergeten Kind deze week in zijn campagne noemt: ‘Ieder kind verdient een liefdevol thuis waar het mag blijven. Stop het onnodig doorplaatsen van uit huis geplaatste kinderen.’

Ondersteuning, toerusting en aanvullende hulp
De zwaardere problematiek van kinderen die 60% van de pleeggezinnen ervaart, zorgt ervoor dat er steeds meer gevraagd wordt van pleeggezinnen. Maar de hulp en ondersteuning die zij daarbij nodig hebben, wordt onvoldoende geboden. Om pleeggezinnen in staat te stellen voor een pleegkind te zorgen, zijn drie dingen van belang:

Ten eerste goede ondersteuning voor het pleeggezin. Pleegouders nemen vrijwillig de taak op zich om te zorgen voor een pleegkind, met alles wat daarbij komt kijken. En dat is veel. Ze krijgen te maken met gedragsproblematiek, werken samen met tal van hulpverleners en instanties en zijn niet zelden ook nog vertrouwenspersoon, jurist, maatje, psycholoog, bemiddelaar en belangenbehartiger van hun pleegkind. Daarbij is ondersteuning van professionals die pleegouders serieus nemen als partner in de zorg voor een pleegkind onmisbaar.

Ten tweede is toerusting van pleegouders van groot belang. Bijna de helft van de pleegouders (45%) zegt in het onderzoek van De Monitor onvoldoende voorbereid te zijn om de juiste hulp te bieden aan een pleegkind. Bied de juiste scholing, cursussen, informatie en hulp die pleegouders helpt om voldoende toegerust de zorg voor een pleegkind te dragen.

Ten derde is het goed organiseren van aanvullende hulp nodig. Niet zelden blijkt het organiseren van de juiste aanvullende hulp een grote, zo niet onmogelijke opgave. Pleeggezinnen staan soms maanden op een wachtlijst voor speltherapie voor hun pleegkind omdat er een al maar groeiende wachtlijst is. Of een pleegkind kan niet een dagdeel in de week naar een kinderopvang om zo de pleegouders te ontlasten omdat er geen vergoeding mogelijk is. Dit soort zaken zijn eerder regel dan uitzondering. Ondertussen bestaat de kans dat in de tussentijd de zorg voor een pleegkind de pleegouders te veel wordt of dat het eigen gezin eronder lijdt. Een breakdown en overplaatsing is dan een zeer onwenselijk, maar niet meer te voorkomen gevolg. En dat gemeenten soms aangeven dat het ‘stapelen’ van hulp - naast pleegzorg andere hulpvormen - niet mogelijk is, werkt averechts en getuigt van een gebrek aan visie op goede jeugdhulp.

Uitvoer plannen op lokaal niveau
Om pleegouders te versterken en pleegzorg te verbeteren, zijn op landelijk niveau tal van activiteiten gestart. In het Actieplan Pleegzorg, dat in mei 2017 gelanceerd werd, staan programma’s, projecten en onderzoeken om de ondersteuning en toerusting van pleegouders te verbeteren. Maar terwijl op landelijk niveau gewerkt wordt aan het verbeteren van de pleegzorg, merkt het merendeel van de pleegouders daar nog weinig van. Daar ligt een taak van gemeenten en pleegzorgorganisaties. Zij zullen betere afspraken moeten maken om op lokaal niveau en in samenspraak met pleeggezinnen de plannen uit te voeren. Te beginnen met het aanpakken van verloop onder personeel, van wachtlijsten en het gebrek aan samenwerking tussen pleegouders, hulpverleners en anderen om samen het beste te bereiken voor een kind. Gemeenten en pleegzorgorganisaties moeten de randvoorwaarden en ruimte creëren die nodig is om alle plannen op lokaal niveau tot uitvoer te brengen. Daar slagen zij op dit moment nog onvoldoende in.

Investeer in pleegzorg
Maar het is niet alleen een kwestie van plannen uitvoeren: om pleegzorg als hulpvorm voor uit huis geplaatste kinderen te behouden, zal er ook flink in geïnvesteerd moeten worden. Het huidige tarief voor pleegzorg, zo’n 14.000 euro per jaar, is vastgesteld in 2014 en sindsdien niet meer aangepast. Dit bedrag wordt ook nog eens niet altijd betaald door gemeenten. Verhoog het tarief en gebruik het geld om te investeren in hulp, ondersteuning, toerusting en het ontlasten van pleeggezinnen. Pleegzorg is de goedkoopste opvangvorm voor uit huis geplaatste kinderen, maar het mag best wat minder goedkoop.

Pleegouders vervullen een onmisbare rol in de hulp voor uit huis geplaatste kinderen, ook als er meer kinderen zouden worden opgevangen in een gezinshuis. Er is op alle niveaus actie nodig om die rol te erkennen en te versterken. Alleen op die manier blijft het mogelijk om pleegzorg als volwaardige optie te behouden voor het opvangen van kinderen die niet meer thuis kunnen wonen.

Actieonderzoek NVP en NJi
Om breakdown tegen te gaan en uitval van pleegouders te voorkomen, zijn we samen met het NJi een actieonderzoek gestart. Meer informatie daarover vind je hier

Terugkijken
Benieuwd naar de uitzending van de Monitor? Die is terug te kijken op hun website. In dit dossier vind je alle verhalen die zij maakten over pleegzorg en uithuisplaatsing.

« Terug

Sluiten