Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Klachten of naar de rechter

Klachten of naar de rechter

Het leven van een pleegouder gaat helaas niet altijd over rozen. Het kan gebeuren dat je het niet eens bent met iemand die betrokken is bij de zorg voor je pleegkind, of je bent het niet eens met een bepaalde gang van zaken. Wat kan je doen om gehoord te worden en hoe kan je verdere stappen ondernemen?

FAQ klachten of naar de rechter

 • Het contact met de (gezins)voogd en/of de pleegzorgbegeleider verloopt moeizaam. Kan ik ondersteuning krijgen?

  Laatst gewijzigd op: 08-05-2017

  Wanneer het contact met de gezinsvoogd of voogd van de gecertificeerde instelling en/of de pleegzorgbegeleider moeizaam verloopt, dan kun je ondersteuning krijgen van een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan je helpen in het contact met de (gezins)voogd van de gecertificeerde instelling of de pleegzorgbegeleider. Zo kan een vertrouwenspersoon bijvoorbeeld meegaan naar een lastig gesprek of je helpen bij het opstellen van een klacht tegen de gecertificeerde instelling of de pleegzorgaanbieder. Wil je de hulp van een onafhankelijke vertrouwenspersoon kosteloos inschakelen? Kijk dan voor meer informatie op de website van het AKJ.

 • Kan ik een klacht indienen tegen de gecertificeerde instelling of de pleegzorgaanbieder?

  Laatst gewijzigd op: 03-01-2017


  De gecertificeerde instelling en de pleegzorgaanbieder zijn wettelijk verplicht een klachtenregeling te hebben die zij op passende wijze bekend maken. Pleegouders kunnen een klacht indienen tegen de gecertificeerde instelling of de pleegzorgaanbieder of tegen een persoon die daar werkzaam is.  De klachtenregeling moet in ieder geval voldoen aan de volgende eisen:

  • de klacht wordt behandeld door een klachtencommissie die uit ten minste drie leden bestaat, waaronder een voorzitter die niet werkzaam is voor of bij de gecertificeerde instelling of pleegzorgaanbieder; 
  • de klacht wordt niet behandeld door de persoon over wie de klacht gaat; 
  • de klachtencommissie informeert de klager, degene over wie er geklaagd is, de gecertificeerde instelling en/of de pleegzorgaanbieder schriftelijk over de beoordeling van de klacht, binnen een in de klachtenregeling vastgestelde termijn; 
  • als de vastgestelde termijn niet wordt gehaald, dan worden de klager, degene over wie geklaagd is, de gecertificeerde instelling en/of de pleegzorgaanbieder geïnformeerd over de termijn waarbinnen de klacht zal worden beoordeeld; 
  • de klager en degene over wie is geklaagd moeten de gelegenheid krijgen om een schriftelijke of mondelinge toelichting te geven over de gedraging waarover is geklaagd. In veel gevallen zal je worden uitgenodigd door de klachtencommissie om je klacht mondeling toe te lichten. Degene waarover wordt geklaagd zal dan ook worden gehoord en kan daarbij ook zijn visie geven; 
  • de klager en degene over wie is geklaagd mogen zich bij de behandeling van de klacht laten bijstaan. 

  De meeste gecertificeerde instellingen en pleegzorgaanbieders hebben het klachtenreglement op hun website geplaatst. Hierin staat beschreven hoe en waar je jouw klacht kunt indienen. Je kunt hierbij gebruik maken van onze voorbeeldbrief. Mocht je hulp willen bij het indienen van een klacht, dan kun je kosteloos hulp vragen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon die werkzaam is bij het AKJ. Kijk voor meer informatie op de website van het AKJ. Een andere mogelijkheid is dat je je als pleegouder laat bijstaan door een advocaat.

 • Wat is mijn rol tijdens een rechtszitting?

  Laatst gewijzigd op: 26-06-2017


  Over pleegkinderen worden geregeld rechtszaken gevoerd, bijvoorbeeld om de ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing te verlengen of een omgangsregeling met de ouders te wijzigen. Wat de rol van pleegouders tijdens een rechtszitting is, hangt af van de duur van de plaatsing. Een pleegouder kan belanghebbende of informant zijn.  

  Belanghebbende

  In een procedure bij de rechtbank worden alle belanghebbenden betrokken. Als pleegouder ben je belanghebbende als je perspectief biedende pleegouder bent of je jouw pleegkind ten minste een jaar hebt verzorgd en opgevoed in je gezin. De gecertificeerde instelling heeft een lijst met belanghebbenden die van tevoren aan de rechter wordt doorgegeven. Het komt voor dat de gecertificeerde instelling de pleegouders per ongeluk niet op deze lijst zet. De rechter kan pleegouders als belanghebbende aanmerken en hen oproepen voor de zitting, maar ook dit gebeurt niet altijd. Als pleegouder kun je ook zelf aan de rechter vragen om als belanghebbende aangemerkt te worden, bijvoorbeeld door de rechtbank op te bellen of een brief te schrijven aan de rechter. Je kunt gebruik maken van onze voorbeeldbrief. Bij het opbellen naar de rechtbank kan je vragen naar de griffie jeugd- of familiezaken. Het is handig om alle gegevens van je pleegkind en de datum en tijd van de zitting bij de hand te hebben. De rechter zal het verzoek toewijzen als je perspectief biedende pleegouder bent of je een jaar of langer voor je pleegkind zorgt.    

  Als je korter dan een jaar voor je pleegkind zorgt, dan kun je de rechter ook vragen om als belanghebbende aangemerkt te worden. De rechter beoordeelt of hij dit verzoek toewijst. Ook kun je als belanghebbende aangemerkt worden als je pleegkind heeft aangegeven jou als belanghebbende bij de zitting aanwezig te willen hebben. Wanneer je belanghebbende bent, word je opgeroepen voor de zitting, ontvang je alle processtukken en zal de rechter tijdens de zitting naar je mening vragen. Als belanghebbende kun je in hoger beroep gaan. Hiervoor moet je een advocaat inschakelen.  

  Informant  

  De pleegouder die korter dan een jaar voor het pleegkind zorgt en niet als belanghebbende wordt aangemerkt, kan de rechter vragen om tijdens de zitting als informant gehoord te worden. De rol van de informant is beperkter dan die van de belanghebbende. Als informant mag je op de zitting wel je mening geven, maar je ontvangt geen processtukken.  Wanneer je het belangrijk vindt om als informant je mening te geven op de zitting, dan kun je de griffie familie- of jeugdzaken van de rechtbank bellen en vragen om als informant te worden opgeroepen voor de zitting. Het is handig om de gegevens van je pleegkind en de datum en tijd van de zitting bij de hand te hebben wanneer je de rechtbank opbelt met deze vraag. 

 • Is het raadzaam om naar een rechtszitting te gaan?

  Laatst gewijzigd op: 30-12-2016


  Wanneer je als pleegouder bent opgeroepen voor een rechtszitting, ben je niet verplicht daar naartoe te gaan. Soms kan het zelfs verstandig zijn om niet naar de zitting te gaan om zo buiten de strijd met de ouders te blijven. In andere gevallen is het wel raadzaam om naar de zitting te gaan, bijvoorbeeld als je aan de rechter wil vertellen hoe het met je pleegkind gaat en toe te lichten wat er wel en niet goed gaat. Als je zelf informatie aan de rechter wil geven, maar niet ter zitting wil verschijnen, dan heb je overigens ook de mogelijkheid om de rechter een brief te schrijven. Schrijf deze brief ruim van tevoren en in ieder geval twee weken voor de zitting. Zo weet je zeker dat de brief wordt meegenomen bij het nemen van een beslissing door de rechter. Houd er tot slot rekening mee dat de inhoud van de brief ook met de andere partijen wordt gedeeld. 

Terug naar overzicht

Sluiten