Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

FAQ

Klachten of naar de rechter

 • Het contact met de (gezins)voogd en/of de pleegzorgbegeleider verloopt moeizaam. Kan ik ondersteuning krijgen?

  Laatst gewijzigd op: 08-05-2017

  Wanneer het contact met de gezinsvoogd of voogd van de gecertificeerde instelling en/of de pleegzorgbegeleider moeizaam verloopt, dan kun je ondersteuning krijgen van een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan je helpen in het contact met de (gezins)voogd van de gecertificeerde instelling of de pleegzorgbegeleider. Zo kan een vertrouwenspersoon bijvoorbeeld meegaan naar een lastig gesprek of je helpen bij het opstellen van een klacht tegen de gecertificeerde instelling of de pleegzorgaanbieder. Wil je de hulp van een onafhankelijke vertrouwenspersoon kosteloos inschakelen? Kijk dan voor meer informatie op de website van het AKJ.

 • Kan ik een klacht indienen tegen de gecertificeerde instelling of de pleegzorgaanbieder?

  Laatst gewijzigd op: 03-01-2017


  De gecertificeerde instelling en de pleegzorgaanbieder zijn wettelijk verplicht een klachtenregeling te hebben die zij op passende wijze bekend maken. Pleegouders kunnen een klacht indienen tegen de gecertificeerde instelling of de pleegzorgaanbieder of tegen een persoon die daar werkzaam is.  De klachtenregeling moet in ieder geval voldoen aan de volgende eisen:

  • de klacht wordt behandeld door een klachtencommissie die uit ten minste drie leden bestaat, waaronder een voorzitter die niet werkzaam is voor of bij de gecertificeerde instelling of pleegzorgaanbieder; 
  • de klacht wordt niet behandeld door de persoon over wie de klacht gaat; 
  • de klachtencommissie informeert de klager, degene over wie er geklaagd is, de gecertificeerde instelling en/of de pleegzorgaanbieder schriftelijk over de beoordeling van de klacht, binnen een in de klachtenregeling vastgestelde termijn; 
  • als de vastgestelde termijn niet wordt gehaald, dan worden de klager, degene over wie geklaagd is, de gecertificeerde instelling en/of de pleegzorgaanbieder geïnformeerd over de termijn waarbinnen de klacht zal worden beoordeeld; 
  • de klager en degene over wie is geklaagd moeten de gelegenheid krijgen om een schriftelijke of mondelinge toelichting te geven over de gedraging waarover is geklaagd. In veel gevallen zal je worden uitgenodigd door de klachtencommissie om je klacht mondeling toe te lichten. Degene waarover wordt geklaagd zal dan ook worden gehoord en kan daarbij ook zijn visie geven; 
  • de klager en degene over wie is geklaagd mogen zich bij de behandeling van de klacht laten bijstaan. 

  De meeste gecertificeerde instellingen en pleegzorgaanbieders hebben het klachtenreglement op hun website geplaatst. Hierin staat beschreven hoe en waar je jouw klacht kunt indienen. Je kunt hierbij gebruik maken van onze voorbeeldbrief. Mocht je hulp willen bij het indienen van een klacht, dan kun je kosteloos hulp vragen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon die werkzaam is bij het AKJ. Kijk voor meer informatie op de website van het AKJ. Een andere mogelijkheid is dat je je als pleegouder laat bijstaan door een advocaat.

 • Wat is mijn rol tijdens een rechtszitting?

  Laatst gewijzigd op: 26-06-2017


  Over pleegkinderen worden geregeld rechtszaken gevoerd, bijvoorbeeld om de ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing te verlengen of een omgangsregeling met de ouders te wijzigen. Wat de rol van pleegouders tijdens een rechtszitting is, hangt af van de duur van de plaatsing. Een pleegouder kan belanghebbende of informant zijn.  

  Belanghebbende

  In een procedure bij de rechtbank worden alle belanghebbenden betrokken. Als pleegouder ben je belanghebbende als je perspectief biedende pleegouder bent of je jouw pleegkind ten minste een jaar hebt verzorgd en opgevoed in je gezin. De gecertificeerde instelling heeft een lijst met belanghebbenden die van tevoren aan de rechter wordt doorgegeven. Het komt voor dat de gecertificeerde instelling de pleegouders per ongeluk niet op deze lijst zet. De rechter kan pleegouders als belanghebbende aanmerken en hen oproepen voor de zitting, maar ook dit gebeurt niet altijd. Als pleegouder kun je ook zelf aan de rechter vragen om als belanghebbende aangemerkt te worden, bijvoorbeeld door de rechtbank op te bellen of een brief te schrijven aan de rechter. Je kunt gebruik maken van onze voorbeeldbrief. Bij het opbellen naar de rechtbank kan je vragen naar de griffie jeugd- of familiezaken. Het is handig om alle gegevens van je pleegkind en de datum en tijd van de zitting bij de hand te hebben. De rechter zal het verzoek toewijzen als je perspectief biedende pleegouder bent of je een jaar of langer voor je pleegkind zorgt.    

  Als je korter dan een jaar voor je pleegkind zorgt, dan kun je de rechter ook vragen om als belanghebbende aangemerkt te worden. De rechter beoordeelt of hij dit verzoek toewijst. Ook kun je als belanghebbende aangemerkt worden als je pleegkind heeft aangegeven jou als belanghebbende bij de zitting aanwezig te willen hebben. Wanneer je belanghebbende bent, word je opgeroepen voor de zitting, ontvang je alle processtukken en zal de rechter tijdens de zitting naar je mening vragen. Als belanghebbende kun je in hoger beroep gaan. Hiervoor moet je een advocaat inschakelen.  

  Informant  

  De pleegouder die korter dan een jaar voor het pleegkind zorgt en niet als belanghebbende wordt aangemerkt, kan de rechter vragen om tijdens de zitting als informant gehoord te worden. De rol van de informant is beperkter dan die van de belanghebbende. Als informant mag je op de zitting wel je mening geven, maar je ontvangt geen processtukken.  Wanneer je het belangrijk vindt om als informant je mening te geven op de zitting, dan kun je de griffie familie- of jeugdzaken van de rechtbank bellen en vragen om als informant te worden opgeroepen voor de zitting. Het is handig om de gegevens van je pleegkind en de datum en tijd van de zitting bij de hand te hebben wanneer je de rechtbank opbelt met deze vraag. 

 • Is het raadzaam om naar een rechtszitting te gaan?

  Laatst gewijzigd op: 30-12-2016


  Wanneer je als pleegouder bent opgeroepen voor een rechtszitting, ben je niet verplicht daar naartoe te gaan. Soms kan het zelfs verstandig zijn om niet naar de zitting te gaan om zo buiten de strijd met de ouders te blijven. In andere gevallen is het wel raadzaam om naar de zitting te gaan, bijvoorbeeld als je aan de rechter wil vertellen hoe het met je pleegkind gaat en toe te lichten wat er wel en niet goed gaat. Als je zelf informatie aan de rechter wil geven, maar niet ter zitting wil verschijnen, dan heb je overigens ook de mogelijkheid om de rechter een brief te schrijven. Schrijf deze brief ruim van tevoren en in ieder geval twee weken voor de zitting. Zo weet je zeker dat de brief wordt meegenomen bij het nemen van een beslissing door de rechter. Houd er tot slot rekening mee dat de inhoud van de brief ook met de andere partijen wordt gedeeld. 

Pleegoudervoogdij

 • Wat is pleegoudervoogdij en hoe word ik pleegoudervoogd?

  Laatst gewijzigd op: 18-12-2017


  De pleegoudervoogd is de pleegouder die ook de voogdij over het pleegkind heeft. De pleegoudervoogd is verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het pleegkind en mag belangrijke beslissingen nemen over het pleegkind. Als je pleegkind onder voogdij van een gecertificeerde instelling staat of van een derde (een natuurlijk persoon, zoals bijvoorbeeld een oma of een tante van het pleegkind) dan kun je als pleegouder op deze manier de voogdij krijgen:
  • De gecertificeerde instelling of de natuurlijke persoon vraagt de rechter om zich van de voogdij te ontslaan en de pleegouder verklaart zich bereid om de voogdij op zich te nemen;
  • De pleegouder vraagt de rechter om hem als voogd te benoemen;
  • De pleegouder vraagt de rechter om de voogdij van de gecertificeerde instelling of de natuurlijke persoon te beëindigen en zichzelf als voogd te benoemen.  
  Bij de laatste twee mogelijkheden moet je een advocaat inschakelen, die voor jou een verzoek indient bij de rechtbank. Je kunt in je eentje pleegoudervoogd worden of samen met je partner. Als je samen met je partner pleegouder bent, kunnen jullie samen met de voogdij worden belast. In dat geval zijn beide pleegouders pleegoudervoogd. Je kunt er ook voor kiezen om één van de twee partners tot pleegoudervoogd te benoemen; de andere partner blijft dan pleegouder zonder voogdij. 

  Een uitgebreide brochure over (de gevolgen van) pleegoudervoogdij is hier te bekijken.

 • Wat is het verschil tussen eenhoofdige en gezamenlijke pleegoudervoogdij?

  Laatst gewijzigd op: 18-12-2017

  Bij eenhoofdige pleegoudervoogdij wordt één van de pleegouders pleegoudervoogd. Bij gezamenlijke pleegoudervoogdij worden beide pleegouders pleegoudervoogd. Zolang er een pleegzorgcontract is, is er geen verschil tussen eenhoofdige en gezamenlijke pleegoudervoogdij. Maar let op:

  • Als het pleegkind niet langer bij de pleegoudervoogd(en) kan blijven wonen (en bijvoorbeeld naar een instelling gaat), dan wordt het pleegzorgcontract door de pleegzorgorganisatie ontbonden. Door het ontbreken van een pleegzorgcontract wordt de pleegoudervoogd juridisch gezien enkel een 'voogd' en de pleegzorgvergoeding wordt stopgezet. Gezamenlijke voogden worden onderhoudsplichtig voor het kind. Deze onderhoudsplicht geldt niet voor de eenhoofdige voogdij.
  • Een voorwaarde voor officiële pleegzorg is dat er vanuit de gemeente een indicatie pleegzorg wordt afgegeven. Als het goed gaat met het kind - er is geen hulpvraag meer en de verzorging en beslissingsbevoegdheid liggen bij de pleegoudervoogden - kan de gemeente beslissen om geen pleegzorgindicatie af te geven voor pleegzorg. Het pleegzorgcontract wordt dan ontbonden, de pleegzorgvergoeding vervalt en gezamenlijk voogden worden onderhoudsplichtig.

  De mogelijkheid bestaat om je als voogd door de rechter te laten ontslaan uit de voogdij. Als de rechter daartoe overgaat verlies je de zeggenschap over het kind en ben je dus geen wettelijk vertegenwoordiger meer voor het kind. Je bent dan ook niet langer onderhoudsplichtig.

 • Welke rechten en plichten heeft een pleegoudervoogd?

  Laatst gewijzigd op: 18-12-2017

  Een pleegoudervoogd is voogd en daardoor wettelijk vertegenwoordiger van het pleegkind.

  Rechten

  • Beslist over belangrijke zaken voor het pleegkind, bijvoorbeeld over de schoolkeuze, medische handelingen, op vakantie gaan naar het buitenland met het pleegkind en kan een bankrekening openen voor het pleegkind
  • Ontvangt pleegzorgvergoeding en bijzondere kostenvergoeding
  • Heeft minstens één keer per jaar een contactmoment met de pleegzorgorganisatie
  • Mag het dossier van het pleegkind inzien

  Plichten

  • Beslist over omgangsmomenten tussen de biologische ouder en het pleegkind en leeft deze na
  • Is aansprakelijk voor het pleegkind tot 14 jaar, afhankelijk van de omstandigheden tot 16 jaar
  • Vraagt extra zorg voor het pleegkind aan
  • Sluit verzekeringen af voor ziektekosten, aansprakelijkheid en (eventueel) begrafenis
  • Heeft minstens één keer per jaar een contactmoment met de pleegzorgorganisatie
  • NB: enkel bij gezamenlijke pleegoudervoogden waarvan het kind elders verblijft (bijvoorbeeld in een instelling) worden de gezamenlijk voogden onderhoudsplichtig

  Het is dringend aan te raden om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten, omdat pleegoudervoogden in een rechtszaak kunnen worden gedaagd door de biologische ouder en de kosten hoog kunnen oplopen zonder rechtsbijstandsverzekering.

 • Heeft de pleegoudervoogd recht op begeleiding en een pleegvergoeding?

  Laatst gewijzigd op: 18-12-2017


  De pleegoudervoogd heeft een pleegcontract met de pleegzorgaanbieder en behoudt daarmee het recht op begeleiding en een pleegvergoeding voor de verzorging en opvoeding van het pleegkind. Dit geldt ook wanneer jullie samen met de voogdij zijn belast en beiden pleegoudervoogd zijn. Een pleegoudervoogd heeft recht op minstens één keer per jaar begeleiding van de pleegzorgorganisatie. Uit onze meldactie Pleegoudervoogdij, hoe gaat dat (bij jou)? blijkt dat pleegoudervoogden gemiddeld vier keer per jaar begeleiding krijgen. Het is afhankelijk van de omstandigheden hoeveel begeleiding er nodig is.

 • Is de pleegoudervoogd onderhoudsplichtig voor het pleegkind?

  Laatst gewijzigd op: 18-09-2019


  De pleegoudervoogd die als enige de voogdij over het pleegkind heeft, heeft geen onderhoudsplicht voor het pleegkind. De juridische ouder(s) blijven hiervoor verantwoordelijk. Ook gezamenlijke pleegouders zijn niet onderhoudsplichtig voor hun pleegkind zolang er een pleegcontract is met de pleegzorgaanbieder. De onderhoudsplicht blijft dan bij de juridische ouder(s). Dit verandert echter wanneer het pleegcontract wordt beëindigd, bijvoorbeeld omdat het pleegkind in een instelling wordt opgenomen. Indien er geen pleegcontract meer is, zijn de pleegoudervoogden (formeel gezien) niet langer pleegouders, maar alleen voogden van het pleegkind. In de wet staat dat gezamenlijke voogden onderhoudsplichtig zijn zolang de voogdij voortduurt, dus tot een kind de leeftijd van 18 jaar bereikt (dus niet tot 21 jaar). 

 • Wij zijn als pleegoudervoogden onderhoudsplichtig geworden. Kunnen wij hier iets tegen doen?

  Laatst gewijzigd op: 18-12-2017

  Het kan voorkomen dat gezamenlijke pleegoudervoogden tegen hun wil onderhoudsplichtig zijn geworden voor hun pleegkind omdat het pleegcontract met de pleegzorgaanbieder is beëindigd. Hoewel er nog geen rechtspraak over bekend is, lijkt het juridisch gezien mogelijk dat de pleegoudervoogden de rechter vragen om één van hen te laten ontslaan van de voogdij. Als de rechtbank de beëindiging van de voogdij uitspreekt, is er nog één pleegoudervoogd, waardoor de onderhoudsplicht ophoudt. Het is ook mogelijk om de rechter te vragen om beide pleegoudervoogden van de voogdij te ontslaan. Dit heeft tot gevolg dat een voogd van de gecertificeerde instelling het gezag over het kind op zich zal nemen.

 • Moet ik een rechtsbijstandverzekering afsluiten?

  Laatst gewijzigd op: 02-05-2018

  Het is dringend aan te raden om als pleegoudervoogd een rechtsbijstandverzekering af te sluiten, hoewel het niet wettelijk verplicht is. Als bijvoorbeeld de biologische ouder een rechtszaak begint, dan kan de pleegoudervoogd tegenpartij worden in het geschil. De kosten voor een advocaat lopen dan snel op zonder rechtsbijstandverzekering. 

  Als je een rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten, let dan op het volgende: Je mag als verzekerde niet op eigen initiatief een advocaat inschakelen. Dit moet met toestemming en in opdracht van de rechtsbijstandsverzekeraar. Het recht op vrije advocaatkeuze is niet aanwezig in de fase dat nog géén procedure gevoerd wordt. Schakel je in die fase toch zelf een advocaat in of zonder toestemming, dan worden de kosten niet vergoed. Als er een juridische of administratieve procedure wordt gevoerd is toestemming vragen in principe een formaliteit, want een verzekeraar mag een eigen advocaat niet weigeren. Wel mogen er grenzen worden gesteld aan de vergoeding. Meestal mag je per procedure één keer een rechtshulpverlener kiezen.

 • Erft mijn pleegkind van mij doordat ik pleegoudervoogd ben?

  Laatst gewijzigd op: 12-03-2021

  Een pleegkind blijft altijd erfgenaam van zijn juridische ouders en erft niet van zijn pleegouders, ook niet als zij de voogdij hebben. Dit komt omdat er geen familierechtelijke band is tussen het pleegkind en de pleegouders. Een pleegkind erft wel van zijn pleegouders in het geval dat het pleegkind is geadopteerd door de pleegouders. Door de adoptie ontstaat er namelijk wel een familierechtelijke band. Een andere mogelijkheid om van de pleegouders te erven is als zij dit expliciet in hun testament hebben opgenomen.

  Onder voorwaarden kan er voor pleegkinderen een lager erfbelastingtarief worden gehanteerd:

  • pleegkinderen zijn ‘kinderen’ voor de erfbelasting als zij vóór hun 21e verjaardag minimaal 5 jaar vrijwel alleen door een pleegouder (en eventueel partner) zijn onderhouden en opgevoed en de pleegouders daarvoor geen pleegzorgvergoeding hebben ontvangen.
  • Indien pleegouders gezamenlijke pleegoudervoogdij hadden over het pleegkind wordt het erfbelastingtarief gehanteerd dat geldt voor (eigen) kinderen.
 • Op welke manier kan ik bewijzen dat ik pleegoudervoogd ben?

  Laatst gewijzigd op: 18-12-2017

  Je kunt op verschillende manieren aantonen dat je pleegoudervoogd - en dus wettelijk vertegenwoordiger - van het pleegkind bent. Dit is bijvoorbeeld nodig als je op reis gaat naar het buitenland met het kind.

  • Als je tot voogd benoemd bent door de rechtbank, ontvang je de rechterlijke uitspraak op papier. Dit wordt een beschikking genoemd.
  • In het pleegzorgcontract wordt opgenomen dat je pleegoudervoogd bent.
  • In het gezagsregister is opgenomen wie de wettelijk vertegenwoordiger is van een kind. Zodra je (pleegouder)voogd bent van een kind, wordt dat dus geregistreerd. Je kunt een uittreksel uit het gezagsregister opvragen.
 • Hoe wordt de pleegoudervoogdij beëindigd?

  Laatst gewijzigd op: 12-03-2021


  De pleegoudervoogdij kan worden beëindigd door de pleegoudervoogd(en) zelf of op verzoek van een ander.

  Je kunt als pleegoudervoogd de rechter vragen om jouw voogdij te beëindigen. Dit kan worden gedaan als er aan minimaal één van onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • Je kunt de voogdij niet meer uitoefenen door een lichamelijk of geestelijk gebrek;
  • Je hebt de pensioengerechtigde leeftijd bereikt;
  • Een bevoegd persoon of gecertificeerde instelling is bereid om de voogdij over te nemen en de rechtbank vindt de overdracht in het belang van het kind.

  Als je de (pleegouder)voogdij wilt beëindigen, moet een advocaat dit verzoek bij de rechtbank indienen. De advocaat moet goed onderbouwen waarom de voogdij beter door iemand anders kan worden uitgeoefend.

  Ook kan de rechtbank de voogdij van een pleegoudervoogd beëindigen als voldaan is aan een van de volgende gronden:

  • het pleegkind groeit zodanig op dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd en de voogd niet de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding in staat is te dragen binnen een voor de persoon en ontwikkeling van de minderjarige aanvaardbaar te achten termijn;
  • de pleegoudervoogd misbruikt het gezag;
  • de pleegoudervoogd beschikt niet over de ingevolge artikel 2 van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie vereiste beginseltoestemming.

  Wil je meer lezen over hoe pleegoudervoogdij kan worden beëindigd? Lees dan onze blog.

 • Wie krijgt de voogdij als de pleegoudervoogd overlijdt?

  Laatst gewijzigd op: 19-03-2021

  Als één van de gezamenlijke pleegoudervoogden overlijdt, krijgt de andere pleegoudervoogd automatisch de eenhoofdige voogdij. Als beide gezamenlijke pleegoudervoogden overlijden, of als de eenhoofdig pleegoudervoogd overlijdt, bepaalt de rechter wie de nieuwe voogd wordt. De pleegoudervoogd(en) kunnen in een verklaring aan de pleegzorgorganisatie en/of andere betrokkenen kenbaar maken wie de voogdij in het geval van overlijden op zich zou moeten nemen. Ook kunnen pleegoudervoogden in hun testament opnemen wie de voogdij in het geval van overlijden op zich zou moeten nemen. De rechter neemt deze wens mee in zijn besluit, maar zal uiteindelijk kijken naar het belang van het kind. Natuurlijk moet de aangewezen voogd ook bereid zijn de voogdij te aanvaarden.

   

  Als er door het overlijden van een pleegoudervoogd niet meer wordt voorrzien in het gezag over een kind, zal de gemeente waar de pleegoudervoogd woonde een kennisgeving van het overlijden van de pleegoudervoogd naar de rechtbank sturen. De rechtbank zal vervolgens de Raad voor de Kinderbescherming verzoeken om zo snel mogelijk onderzoek te verrichten, aangezien er op dat moment niet in het gezag wordt voorzien. De Raad onderzoekt wie er het beste de voogdij op zich kan nemen en zal de rechtbank daarin adviseren. De rechtbank spreekt vaak tijdens dit onderzoek een maatregel van voorlopige voogdij uit, die door een gecertificeerde instelling wordt uitgevoerd. De voorlopige voogdij kan worden uitgesproken voor een periode van maximaal drie maanden.

 • Kan ik als voogd pleegouder(voogd) worden?

  Laatst gewijzigd op: 12-03-2021

  Juridisch gezien is het mogelijk om als voogd pleegoudervoogd te worden. Als je in de praktijk voor het kind zorgt, kun je bij de gemeente vragen om een indicatie pleegzorg voor het kind. Vervolgens kun je je aanmelden bij een pleegzorgorganisatie die jou een pleegzorgcontract kan aanbieden. In de praktijk kan het soms lastig zijn om als voogd pleegouder te worden. De gemeente geeft in deze situaties niet altijd een indicatie pleegzorg af. In de wet is deze mogelijkheid echter niet uitgesloten.

  Als je als voogd begeleiding nodig hebt bij de opvoeding van het kind, kun je de gemeente rechtstreeks vragen om jeugdhulp vanuit de Jeugdwet.

 • Krijgt mijn pleegkind een inwonende of uitwonende tegemoetkoming scholieren?

  Laatst gewijzigd op: 12-03-2021

  Meerderjarige pleegjongeren die op het voortgezet onderwijs zitten, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). Er bestaat een tegemoetkoming voor inwonenden en een tegemoetkoming voor uitwonenden. Pleegjongeren komen standaard voor de tegemoetkoming voor uitwonenden in aanmerking als zij bij hun pleegouders wonen. Dit geldt voor zowel de studiefinanciering als de tegemoetkoming scholieren. Er is één uitzondering: een pleegjongere die bij zijn voormalig pleegoudervoogd(en) woont, komt niet in aanmerking voor de uitwonende tegemoetkoming scholieren.

  De tegemoetkoming scholieren is aan te vragen bij DUO

De plaatsing wordt beëindigd

 • Wanneer kan ik mijn blokkaderecht gebruiken om te voorkomen dat een pleegkind wordt overgeplaatst of teruggeplaatst als ik denk dat dit niet in het belang van het kind is?

  Laatst gewijzigd op: 19-03-2018


  Wanneer een pleegkind in jouw pleeggezin is geplaatst, betekent dit niet dat de ouder(s) met gezag of de voogd op ieder moment kan beslissen dat je pleegkind ergens anders gaat wonen. Onder bepaalde voorwaarden kun je als pleegouder gebruik maken van het blokkaderecht tegenover de ouder(s) of de voogd*. Het idee achter het blokkaderecht is dat er zoveel mogelijk sprake is van continuïteit van de opvoeding. 

  Blokkaderecht tegenover de ouders bij een vrijwillige plaatsing                    

  Een pleegkind dat met instemming van de ouder(s) één jaar of langer in een pleeggezin woont, kan daar alleen worden weggehaald als de pleegouders hiermee instemmen. Als je het oneens bent met de overplaatsing van je pleegkind door de ouders, dan kun je gebruikmaken van het blokkaderecht om te voorkomen dat je pleegkind wordt weggehaald. Je moet dit mondeling laten weten aan de ouders en daarnaast is het verstandig duidelijk in een mail of brief te zetten dat je het niet eens bent met de overplaatsing. De ouder(s) kunnen vervangende toestemming vragen aan de rechter. De rechter geeft deze toestemming alleen als hij dit in het belang van het kind noodzakelijk acht. Wijst de rechter het verzoek van de ouder(s) af, dan geldt deze afwijzing maximaal zes maanden. De ouder(s) kunnen hun kind dan niet ophalen. Als pleegouder heb je de mogelijkheid om binnen deze termijn een ondertoezichtstelling te vragen of een verzoek in te dienen om het gezag van de ouder(s) te beëindigen om te voorkomen dat de ouder(s) na het verstrijken van de termijn van zes maanden hun kind alsnog ophalen. Wijst de rechter het verzoek van de ouder(s) toe, dan ben je als pleegouder verplicht je pleegkind af te geven aan de ouders binnen de termijn die de rechter daarvoor stelt. 

  Blokkaderecht tegenover de voogd*       

  Een pleegkind dat op grond van een voogdijplaatsing minstens één jaar in het gezin is verzorgd, kan alleen worden weggehaald als de pleegouders hiermee instemmen. Strikt juridisch gezien is de termijn dus één jaar nadat de rechter de voogdij heeft uitgesproken, ook als het kind daarvoor op grond van een ondertoezichtstelling of vrijwillige plaatsing al in het gezin verbleef. De rechter kan in de praktijk wel de totale verzorgingstermijn meenemen in zijn overweging.

  Als je het oneens bent met de overplaatsing van je pleegkind door de voogd, dan kun je gebruikmaken van het blokkaderecht om te voorkomen dat je pleegkind wordt weggehaald. Je moet dit mondeling laten weten aan de voogd en daarnaast is het verstandig duidelijk in een mail of brief te zetten dat je het niet eens bent met de overplaatsing. De voogd moet dan vervangende toestemming vragen aan de rechter. De rechter verleent deze toestemming alleen als hij dit in het belang van het kind noodzakelijk acht. Wijst de rechter het verzoek van de voogd af, dan geldt deze afwijzing voor maximaal zes maanden. Binnen deze termijn van zes maanden kun je als pleegouder een verzoek indienen tot beëindiging van de voogdij door de gecertificeerde instelling en de rechter vragen om pleegoudervoogd te worden. Wijst de rechter het verzoek van de voogd toe, dan ben je als pleegouder verplicht je pleegkind af te geven aan de voogd binnen de termijn die de rechter daarvoor stelt.

  * Het gaat hier dus niet om een ondertoezichtstelling. Bij een ondertoezichtstelling gelden andere regels.

  Hoe dwingend is het blokkaderecht?     

  Wanneer je gebruik maakt van het blokkaderecht, mag je pleegkind niet worden meegenomen door de ouder(s) of de voogd. Doen zij dit wel, dan is dat strafbaar. Als pleegouder kun je dan een kort geding opstarten en afgifte van je pleegkind vorderen.

  NB: bij een ondertoezichtstelling gelden andere regels.

 • Mijn pleegkind is met een ondertoezichtstelling bij mij geplaatst. Kunnen de ouder(s) of de gezinsvoogd het pleegkind zomaar bij mij weghalen?

  Laatst gewijzigd op: 02-01-2017


  Wanneer je pleegkind met een ondertoezichtstelling in jouw gezin is geplaatst, kan het daar niet weggehaald worden door de ouders, omdat de rechter heeft beslist dat het kind in een pleeggezin moet wonen. De gezinsvoogd kan je pleegkind ook niet zomaar weghalen of overplaatsen. Een pleegkind dat met een ondertoezichtstelling langer dan één jaar in hetzelfde pleeggezin woont, kan daar niet door de gezinsvoogd worden weggehaald zonder rechterlijke toets. Deze toets houdt in dat de gezinsvoogd van de gecertificeerde instelling toestemming van de rechter nodig heeft voordat het mogelijk is om het pleegkind over te plaatsen. Als de gecertificeerde instelling de rechter verzoekt om toestemming voor de wijziging van de verblijfplaats van het pleegkind, dan wijst de rechter dit verzoek alleen af als de rechter dit in het belang van het kind noodzakelijk acht. Als de rechter het verzoek van de gecertificeerde instelling afwijst, dan blijft het pleegkind in jouw pleeggezin wonen.
  Wanneer de gezinsvoogd binnen een jaar nadat je pleegkind bij jou is gaan wonen, je pleegkind wil overplaatsen of terugplaatsen naar de ouder(s) en je dit niet in het belang van je pleegkind vindt, dan kun je dit als geschil aan de rechter voorleggen (geschillenregeling). Je moet hiervoor een advocaat inschakelen. De rechter zal dan op de zitting proberen een oplossing te vinden. Als dat niet lukt, neemt de rechter een beslissing die hij in het belang van het kind wenselijk acht.

Terug naar overzicht

Sluiten