Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Historie

Historie

Op 21 oktober 1950 werd de NVP opgericht. Wat is er in de loop der jaren gebeurd? Waar hield de NVP zich mee bezig en wat zijn belangrijke momenten geweest in de historie van de vereniging?

Tijdlijn

1950

De oprichting

21 oktober 1950: oprichting Nederlandse Vereniging van Pleegouders. Pleegouders hebben op dat moment nog nauwelijks rechten in Nederland. De NVP heeft het doel ‘behartiging van de belangen van pleegkinderen en hun pleegouders in de ruimste zin van het woord’. Het eerste programmapunt is ‘het bevorderen van de totstandkoming van een wettelijke adoptieregeling’.

1953

Pleegkinderenwet

1953: invoering pleegkinderenwet. Deze wet maakte een einde aan ongecontroleerde plaatsing. Vanaf nu is er staatstoezicht op de plaatsing van pleegkinderen.

1953

Haarlems Dagblad

Haarlems Dagblad, 14 september 1953.

1956

Adoptie

1956: wettelijke adoptieregeling. Sinds de oprichting heeft de NVP zich sterk gemaakt voor deze wet. Een nota van de NVP vormt de basis voor dit wetsvoorstel. Mr. A. Stempels, voorzitter van de NVP, zit in de adviescommissie van de overheid en laat op deze manier de stem van de NVP horen.

Jaren '60 en '70

Adoptie

Jaren ’60 en ’70: de NVP is voornamelijk bezig met adoptie. In het mededelingenblad van de NVP van april 1969 wordt melding gemaakt van een voorstel om een wetsartikel aan te passen. Volgens de NVP moeten bij het afnemen van de voogdij ook de belangen van de ouders in overweging worden genomen: ‘Wat het is o.i. onwerkelijk om het kennelijk belang van het kind als enig kriterium te hanteren voor het ontnemen van het gezag, en de rechten van de ouders tot nul te reduceren zodra het kind elders één jaar is verzorgd en opgevoed.’

In hetzelfde blad wordt geschreven over waarom adoptie zo belangrijk is: ‘Pleegouders willen zekerheid. Zekerheid dat de taak, die zij op zich genomen hebben, door hen volbracht zal worden. Zekerheid dat hun kind bij hen zal blijven, dat het niet uit het gezin weggehaald zal worden. Zekerheid ook voor het kind; dat dit een thuis zal hebben en daarmee een thuis zal leren kennen. Zij willen hun kind dus adopteren.’

1969

Statuten

In de statuten van de vereniging in 1969 staan de volgende punten:

Art. 3: Het doel der vereniging is:

A de behartiging der belangen van kinderen, die ware ouderzorg missen, en de bevordering van de plaatsing van deze kinderen in daarvoor geschikte gezinnen;

B de behartiging der belangen van echtparen, die deze ouderzorg willen geven;

C de behartiging der belangen van gezinnen, waar deze ouderzorg is aanvaard.

Art. 4: De vereniging tracht dit doel te verwezenlijken o.m. door:

A het houden van regionale en landelijke vergaderingen;

B het geven van adviezen o.a. door regionale adviseurs en reeds ervaren pleeggezinnen;

C het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek;

D het uitgeven van een tijdschrift en andere publicaties;

E alle overige wettige middelen. 

Begin jaren '70

Adopteren uit het buitenland

Begin jaren '70: adopteren uit het buitenland. Er worden minder kinderen ter adoptie aangeboden in Nederland, de NVP vraagt zich af of zij ‘actief bronnen aan moet boren in het buitenland’. De wetgeving over adoptie laat volgens de NVP ‘niets meer te wensen over’. Dat komt ook tot uiting in het feit dat een organisatie als de Centrale Adoptieraad in 1974 opgeheven wordt.

1973

Sekties

In oktober 1973 schrijft de NVP: [..] het hoofdbestuur wil zich laten bijstaan door enkel sekties, die met speciale taken worden belast. Eén van deze sekties zal zich gaan bezig houden met adoptie van buitenlandse kinderen. Haar taak zal, met medewerking van de leden, voorlopig uit de volgende aktiviteiten gaan gestaan:

  1. Trachten kontakten te leggen en te onderhouden met landen, waar kinderen zijn, die de ouderlijke zorg moeten missen en
  2. Inlichtingen verstrekken over mogelijkheden en moeilijkheden met betrekking tot de adoptie in verschillende landen.
1973

Jaarvergadering

Op de jaarvergadering van 1973 is voor het eerst een scheiding tussen adoptief en niet-adoptief te zien. Sectie niet adoptief pleegouders (Sectie N.A.P.): ‘Deze sectie stelt zich ten doel om die belangen van niet adoptieve pleegouders te behartigen, die beter door een vereniging voor pleeggezinnen behartigd kunnen worden dan door een voogdijvereniging. Tot deze belangen rekent de sectie onder meer:

  1. Het opstellen van een verpleegkontrakt, waarin meer aandacht wordt besteed aan wat pleegouders van een voogdij-instelling mogen verwachten.
  2. De verbetering van de rechtspositie van pleegouders.
  3. Het uitgeven van een objectief voorlichtingsboekje.

Hoewel de sectie met de punten al een begin gemaakt heeft, stelt zij zich tevens voor om kontakt-avonden voor pleegouders te beleggen teneinde zoveel mogelijk informatie en wensen te verzamelen. Op deze avonden is iedere pleegouder welkom.

1978

Invoering blokkaderecht

1978: invoering blokkaderecht. 1978: blokkaderecht 2+ november 1978

‘op 1 november 1978 zal de wet in werking treden die o.a. de rechtspositie van de pleegouders regelt. Sinds 1966 (!) heeft de NVP op vele manieren voor de totstandkoming van deze wet geijverd. Ieder die met instemming van de voogd een minderjarige tenminste één jaar in zijn gezin heeft verzorgd en opgevoed, kan de kinderrechter zoeken hem – of een voogdij-instelling – tot voogd te benoemen. Dit verzoek kan ook door de Raad voor de Kinderbescherming woren gedaan. Met deze regeling zal een einde komen aan de het jarenlang vasthouden van een voogdij door een voogdij-instelling om voor pleegouders vaak onduidelijke redenen. Het tweede belangrijke punt is de regeling van het blokkaderecht. Als de minderjarige door de voogd in een pleeggezin is geplaatst en daar minstens één jaar als behorend tot het gezin is verzorgd en opgevoed, dan kan de voogd niet zonder toestemming van de pleegouders verandering brengen in de verblijfplaats van het kind. Weigeren de pleegouders die toestemming dan kan de voogd toestemming vragen aan de kinderrechter. Deze wordt gegeven als de kinderrechter dit in het belang van het kind vindt.’

1983

Opsplitsing NVP

7 mei 1983: opsplitsing NVP. ‘Sommige leden van de NVP zijn er het laatste jaar bijna dagelijks mee bezig geweest. Andere leden van de NVP zijn de gebeurtenissen totaal ontgaan, zo is gebleken. Al dan niet opgemerkt door de leden, op zaterdag 7 mei j.l. voltrok zich een historische gebeurtenis. De adoptief-leden (ruim 2000) splitsten zich namelijk af van de NVP. Zij werden allen administratief overgebracht naar de nieuwe vereniging voor interlandelijke adoptie. In deze nieuwe vereniging gingen ook op de adoptievereniging Wereldkinderen en het Bureau voor Interlandelijke Adoptie (BIA). Vanaf 7 mei richt de NVP zich uitsluitend nog op het pleeggezinnenwerk.’

Nu de NVP alleen nog maar uit pleegouders bestaat, waarbij het doel niet primair adoptie is, wordt een start gemaakt met het opzetten van een organisatie die regionaal ook sterk vertegenwoordigd is. In de notulen van de jaarvergadering die plaatsvond op 26 mei 1984 staat: ‘De regio-organisatie begint vorm te krijgen. De opgezette structuur krijgt langzaam invulling, zowel in kwaliteit als in kwantiteit.’ De NVP richt zich vanaf dat moment op de volgende punten:

-          Bevorderen van de kwaliteit van pleegzorg

-          Belangenbehartiging  van pleegouders en pleegkinderen

-          Steun en advisering aan leden

-          Bevorderen contacten tussen pleegouders

Bevorderen van contacten met natuurlijke ouders, aspirant-pleegouders en professionele hulpverleners

Jaren '80

Verandering jeugdzorg

In de jaren ’80 verandert de jeugdzorg in Nederland langzamerhand. De overheid komt in 1983 met een plan om te bezuinigen op tehuizen. Het geld gaat naar betere thuishulp, meer begeleide kamerbewoning en ook naar pleegouders.

Jaren '80 en '90

Hoogtijdagen

De NVP beleefde in de jaren ’80 en ’90 hoogtijdagen: er waren veel regionale afdelingen die allemaal activiteiten organiseerden. Er werden kaderdagen georganiseerd, waar het bestuur van de vereniging zich liet zich informeren door de leden. In een regioplatform werd gesproken over hoe het landelijke NVP-beleid regionaal toegepast kon worden. Daarnaast waren er een landelijke NVP-dagen, themabijeenkomsten, workshops, bood de NVP persoonlijke begeleiding en ondersteunden ervaren pleegouders andere pleegouders. De NVP vormde een grote familie, die bijvoorbeeld ook kampeerweekenden organiseerde. 

1988

Beginselen voor een statuut voor pleegzorg

Naast een gezellige vereniging werkte de NVP ook nog steeds aan de doelstellingen van de vereniging. In september 1988 wordt bijvoorbeeld de publicatie ‘Beginselen voor een statuut voor pleegzorg’ aangeboden aan de ministeries van Justitie en WVC (Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur).

2005

Wijzigingen pleegzorg

In 2005 vindt er een grote wijziging plaats in de organisatie van de pleegzorg in Nederland: met de invoering van de wet op de jeugdzorg wordt pleegzorg een vorm van jeugdzorg. Provincies gaan voortaan over de jeugdzorg. Met deze nieuwe indeling wordt ook de structuur van de NVP aangepast: de NVP wordt een landelijke organisatie.

In de jaren die volgen ontwikkelt de NVP zich van een gezellige vereniging naar een professionele vereniging. 

Sluiten