Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Mijn pleegkind wordt 18 jaar

Mijn pleegkind wordt 18 jaar

Als je pleegkind 18 jaar wordt, is hij of zij voor de wet volwassen. Vanaf 1 juli 2018 loopt pleegzorg nog door totdat een pleegkind 21 wordt en is eventueel een verlenging tot 23 jaar mogelijk. Blijft je pleegzoon of -dochter na zijn of haar 18e verjaardag nog een tijdje in jouw gezin wonen of is het tijd dat hij of zij op zoek gaat naar eigen woonruimte? Hoe werkt pleegzorg na de 18e verjaardag van een pleegkind? Je leest er alles over op deze pagina.

Pleegzorg tot 21 jaar, hoe werkt het?

Vanaf 1 juli 2018 geldt een bestuurlijke afspraak tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Jeugdzorg Nederland. In deze afspraak staat dat pleegjongeren voortaan recht hebben op pleegzorg totdat ze 21 jaar worden, tenzij ze dit zelf niet willen. 

Voor pleegjongeren betekent dat het volgende:

 • Pleegjongeren die na 1 juli 2018 18 worden, hebben recht op pleegzorg tot 21 jaar, tenzij zij dit zelf niet willen.
 • Pleegjongeren die al verlengde pleegzorg krijgen, hebben hier nu tot hun 21e recht op.
 • Pleegjongeren die tussen 1 januari 2018 en 30 juni 2018 18 jaar zijn geworden, hebben ook recht op pleegzorg tot 21 jaar. 
 • Pleegjongeren die voor 1 januari 2018 18 zijn geworden en sindsdien geen verlengde pleegzorg hebben gehad, kunnen geen gebruik maken van de bestuurlijke afspraak. Gemeenten hebben wel de vrijheid om hier coulant mee om te gaan en eventueel alsnog pleegzorg tot 21 jaar toe te kennen.
 • Pleegjongeren die na hun 21e nog ondersteuning nodig hebben, komen in aanmerking voor pleegzorg tot 23 jaar. 

Meer informatie over de bestuurlijke afspraak is te vinden op de site van de VNG en Jeugdzorg Nederland.

Meldpunt pleegzorg na 18 jaar

Om pleeggezinnen te voorzien van informatie en te ondersteunen bij het aanvragen van pleegzorg tot 21 jaar, opent de NVP op 1 juli 2018 een speciaal meldpunt: het Meldpunt pleegzorg na 18 jaar. Hier kun je terecht met al je vragen, opmerkingen, suggesties en klachten. 

We beantwoorden vragen binnen drie werkdagen. Andere meldingen verzamelen en geven we door aan de verantwoordelijke organisaties. Vertel ons dus vooral wat goed gaat en wat er eventueel nog beter kan!

Meldpunt pleegzorg na 18 jaar

Veelgestelde vragen: mijn pleegkind wordt 18 jaar

 • Kan mijn pleegkind bij mij blijven wonen als het 18 jaar is?

  Laatst gewijzigd op: 18-12-2020

  Een pleegkind dat 18 jaar wordt, is voor de wet volwassen. Dit betekent dat het pleegkind niet langer onder gezag staat en voortaan zelf belangrijke beslissingen mag nemen, bijvoorbeeld over waar het gaat wonen. Vanaf 1 juli 2018 wordt pleegzorg standaard verlengd totdat een pleegkind 21 wordt, tenzij het pleegkind of de pleegouders hier bezwaar tegen hebben. Dit is vastgelegd in een bestuurlijke afspraak tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Jeugdzorg Nederland. Het verschilt per gemeente hoe ze omgaan met pleegzorg na de 18e verjaardag van een pleegkind: in sommige gemeenten moet je een aanvraag indienen bij de gemeente die automatisch wordt goedgekeurd, terwijl in andere gemeenten de beschikking automatisch verlengd wordt. Informeer dus altijd goed bij je pleegzorgbegeleider en bij jouw gemeente hoe dit in z'n werk gaat!

  Wanneer je pleegkind 18 jaar is en in jouw pleeggezin wil blijven wonen, dan is dat dus mogelijk. Als je ervoor kiest om pleegzorg te verlengen tot 21 jaar en nog een pleegcontract hebt, blijf je ook begeleiding en een vergoeding van de pleegzorgaanbieder ontvangen. 

  Pleegzorg tot 23 jaar

  Pleegzorg loopt vanaf 1 juli 2018 door tot 21 jaar, maar de Jeugdwet biedt daarna nog de mogelijkheid om tot 23 jaar een beroep doen op voortgezette jeugdhulp. Dit is altijd op vrijwillige basis. Het verzoek tot voortgezette jeugdhulp moet door het pleegkind worden ingediend bij de gemeente waar het meerderjarige pleegkind woont. Je kunt hierbij gebruik maken van onze voorbeeldbrief. De gemeente zal willen weten waarom er nog behoefte is aan ondersteuning en begeleiding. De gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp waarvan nog vóór de 18e verjaardag was bepaald dat die noodzakelijk is, die al vóór dat moment was aangevangen of waarvan noodzakelijk is deze te hervatten binnen een half jaar nadat het pleegkind 18 jaar is geworden. De voortgezette jeugdhulp houdt op als het pleegkind de hulp niet meer wil ontvangen, er geen hulpvraag meer is of als het pleegkind de leeftijd van 23 jaar bereikt.       

 • Mijn pleegkind is 18 jaar en heeft geen voortgezette jeugdhulp aangevraagd. Kan dit alsnog?

  Laatst gewijzigd op: 18-12-2020

  Sinds 1 juli 2018 wordt pleegzorg standaard verlengd totdat een pleegkind 21 jaar wordt. Daarbij blijft de mogelijkheid bestaan om binnen een half jaar na het beëindigen van de jeugdhulp alsnog een aanvraag te doen. Dit betekent dat jongeren die na 1 januari 2018 18 jaar zijn geworden, alsnog een aanvraag kunnen doen die standaard toegekend hoort te worden door de gemeente. In principe kunnen jongeren die al langer dan een half jaar geleden 18 jaar zijn geworden geen beroep meer doen op verlengde pleegzorg, hoewel het gemeenten vrijstaat om hier coulant mee om te gaan. Informeer bij jouw gemeente wat hiervoor de mogelijkheden zijn. 

  Daarna biedt de Jeugdwet nog de mogelijkheid om pleegzorg te verlengen tot 23 jaar. Informeer bij je pleegzorgbegeleider of gemeente hoe je dit aan kunt vragen en wat de voorwaarden zijn. 

  De voortgezette jeugdhulp houdt op als het pleegkind de hulp niet meer wil ontvangen, als er bij een jongere ouder dan 21 er geen hulpvraag meer is of als het pleegkind de leeftijd van 23 jaar bereikt

 • Ontvang ik begeleiding en een pleegvergoeding als mijn pleegkind gebruik maakt van voortgezette jeugdhulp?

  Laatst gewijzigd op: 01-03-2021


  Na de toekenning van pleegzorg tot 21 jaar behoud je als pleegouder een contract met de pleegzorgaanbieder en ontvang je zowel begeleiding als een pleegvergoeding. Voor het jaar 2021 is de pleegvergoeding voor pleegkinderen van 18 jaar en ouder vastgesteld op €23,68  per dag.         

 • Mijn pleegkind blijft niet bij mij wonen als het 18 is. Wat moet er geregeld worden?

  Laatst gewijzigd op: 29-12-2016


  Wanneer je pleegkind niet bij jou blijft wonen als het 18 jaar is, maar zelfstandig gaat wonen, moet er veel geregeld worden, onder meer op het gebied van wonen, financiën, verzekeringen, nazorg en gezondheid. Het verdient aanbeveling hier op tijd mee te beginnen. De pleegzorgbegeleider kan hierin ondersteuning en advies bieden. Daarnaast is er een website met bijbehorende app met meer informatie over wat er geregeld moet worden als een kind 18 jaar wordt en hoe je dit doet.     

 • Welke beschermingsmaatregelen zijn er voor mijn pleegkind dat 18 jaar is?

  Laatst gewijzigd op: 08-05-2017


  Indien je ernstige zorgen hebt over de vraag of je (voormalig) pleegkind het wel zelfstandig zal redden nadat het 18 jaar is geworden, dan kan er, mits voldaan aan de strikte eisen daarvoor, een beschermingsmaatregel voor volwassenen worden opgelegd door de rechter. De bestaande beschermingsmaatregelen voor volwassenen zijn de volgende:          

  Beschermingsbewind     

  Het beschermingsbewind is bedoeld voor personen die niet in staat zijn tot vermogensbeheer, bijvoorbeeld door een geestelijke of lichamelijke beperking.  Beschermingsbewind kan tijdens de minderjarigheid worden ingesteld en is dan van kracht vanaf het moment dat een pleegkind 18 jaar is. Het beschermingsbewind wordt ingesteld indien een meerderjarige tijdelijk of langdurig niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen waar te nemen, als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand of vanwege verkwisting of het hebben van problematische schulden.

  Curatele             

  Curatele is bedoeld ter bescherming van meerderjarigen die hun vermogensrechtelijke of persoonlijke belangen niet (voldoende) kunnen behartigen, bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking of een verslaving. Curatele kan worden ingesteld tijdens de minderjarigheid en is van kracht op het moment dat het pleegkind 18 jaar is.  De rechter spreekt een curatele uit tijdens de minderjarigheid wanneer te verwachten valt dat aan één van de gronden voor curatele zal worden voldaan bij het bereiken van de meerderjarigheid. Een curatele kan worden opgelegd wanneer de meerderjarige tijdelijk of zijn belangen niet behoorlijk waarneemt of zijn veiligheid of die van anderen in gevaar brengt, als gevolg van (a) zijn lichamelijke of geestelijke toestand, dan wel (b) gewoonte van drank of drugsmisbruik, én een voldoende behartiging van die belangen niet met een meer passende en minder verstrekkende voorziening kan worden bewerkstelligd.               

  Mentorschap    

  Het mentorschap is bedoeld voor meerderjarigen die onvoldoende in staat zijn om op te komen voor hun persoonlijke belangen, met name in de sfeer van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, bijvoorbeeld doordat de persoon verstandelijk beperkt is of psychiatrische problemen heeft. Het mentorschap kan tijdens de minderjarigheid worden opgelegd als te verwachten valt dat aan de rechtsgrond van mentorschap is voldaan op het moment dat de minderjarige 18 wordt. Het mentorschap kan worden opgelegd als een minderjarige als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand, tijdelijk of duurzaam, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen van niet-vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen.

  In de praktijk wordt regelmatig gebruik gemaakt van het mentorschap of de bewindvoering. Het is belangrijk dat dit voor het achttiende jaar van je pleegkind wordt aangevraagd. Degenen die dit bij de kantonrechter kunnen aanvragen zijn degenen die het gezag of de voogdij over je pleegkind hebben. Als je pleegoudervoogd bent, kan je dit zelf aanvragen. Ook de pleegzorgaanbieder kan een verzoek indienen. Voor deze procedure is inschakeling van een advocaat niet nodig.

 • Krijgt mijn pleegkind een inwonende of uitwonende tegemoetkoming scholieren?

  Laatst gewijzigd op: 12-03-2021

  Meerderjarige pleegjongeren die op het voortgezet onderwijs zitten, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). Er bestaat een tegemoetkoming voor inwonenden en een tegemoetkoming voor uitwonenden. Pleegjongeren komen standaard voor de tegemoetkoming voor uitwonenden in aanmerking als zij bij hun pleegouders wonen. Dit geldt voor zowel de studiefinanciering als de tegemoetkoming scholieren. Er is één uitzondering: een pleegjongere die bij zijn voormalig pleegoudervoogd(en) woont, komt niet in aanmerking voor de uitwonende tegemoetkoming scholieren.

   

  De tegemoetkoming scholieren is aan te vragen bij DUO.

 • Word een pleegkind bij het aanvragen van studiefinanciering voor het MBO aangemerkt als inwonend of uitwonend?

  Laatst gewijzigd op: 12-03-2021

  Pleegkinderen die een MBO-opleiding volgen en bij hun pleegouders of op kamers wonen zijn uitwonende studenten.

   

  Bij het hbo en universiteit is er geen basisbeurs meer en er is dan ook geen verschil meer in thuis of uitwonende studenten.

Facsheet: 'Pleegzorg na 18 jaar, hoe doet u dat in uw gemeente?'

Samen met het NJi hebben we een factsheet gemaakt voor gemeenten over pleegzorg nadat een jongere 18 jaar geworden is. In de factsheet wordt uitgelegd hoe pleegzorg tot 21 jaar werkt en waarom het zo belangrijk is om pleegzorg te verlengen tot 21, of in sommige gevallen zelfs tot 23 jaar. Er staat ook in hoe gemeenten hiermee om kunnen gaan in hun beleid. Daarnaast vinden gemeenten tips in de factsheet over de organisatie van jeugdhulp. De factsheet is te downloaden via de button hieronder:

Download factsheet

18wijzer.nl: website voor jongeren die de pleegzorg verlaten

JongWijs heeft een website voor jongeren die de pleegzorg gaan verlaten of net verlaten hebben. Op de website vind je veel ervaringen van jongeren die de stap naar zelfstandigheid gezet hebben. De ervaringen van pleegjongeren kunnen andere pleegjongeren helpen. Bekijk de website op 18wijzer.nl.

BIJ ONS

Onze pleegdochter nadert de leeftijd van achttien jaar. Vanaf die tijd wordt ze geacht haar leven zelf op de rails te zetten. Dat had ik met achttien jaar absoluut nog niet voor elkaar. In mijn eerste vaste baan keek ik mijn ogen uit in die wereld vol volwassenen. Hoeveel van hen hadden hun jeugd in een pleeggezin doorgebracht? Ik zou het niet weten. Voor mijn gevoel hadden mijn collega’s van toen een gewoon bestaan. Van mijn collega’s van nu weet ik ook niet of ze vroeger in een pleeggezin hebben gewoond. Er wordt niet over gesproken. Eigenlijk ben ik daar wel nieuwsgierig naar. Zijn zij net zoals ik volwassen geworden met ouders die een handje konden helpen als het nodig was? Of hebben zij meer beren op hun weg gevonden? Wat staat onze pleegdochter nog te wachten? Niemand kan haar dat vertellen.

In de BIJ ONS met het thema 'Volwassen wordt iedereen' lees je meer verhalen over pleegkinderen die achttien worden.

Blogs

 1. Achttien jaar, en dan?

  27 juli 2017 om 09:00 door Hanneke 1 reactie

  In augustus 2015 werd onze pleegdochter Roos achttien jaar. Een mooi moment, maar ook een moeilijk moment: na bijna achttien jaar stopte de pleegzorg. Als pleegouders hadden wij het gevoel dat ze nog lang niet zelfstandig kon wonen. Roos was al eens in behandeling geweest in verband met depressieve periodes. Daarom besloten we verlengde pleegzorg aan te vragen.

  Lees verder

  Labels:

 2. “Ik zou het zo weer doen. Familie steun je onvoorwaardelijk”

  25 juli 2017 om 09:00 door Tijs 0 reacties

  Een aantal jaar geleden kreeg Nienke een telefoontje, vlak voor de zomervakantie. Haar neefje Sander kwam bij haar wonen. Nienke: “We hebben er niet voor gekozen om pleegouders te worden. Het is ons overkomen.”

  Lees verder

  Labels:

 3. Op pad naar een missie

  14 maart 2017 om 10:18 door Christie 0 reacties

  img_5892.gif

  Verdrietige gedachte waar we al vaker tegenaan lopen èn tegenaan boksen: 

  ‘Gewone’, eigen kinderen zijn na hun achttiende weliswaar volwassen en voor een (hopelijk) groot deel zelfstandig, maar kunnen dan vaak nog wel rekenen op de financiële, emotionele, relationele steun en begeleiding van het netwerk dat al sinds hun geboorte hun stevige basis vormt. 

  De meeste ‘gezonde’ pleegkinderen (zonder beperkingen en daarbij behorende steun en begeleiding) staan vanaf hun achttiende op eigen benen. Volledig. 

  Lees verder

  Labels:

Terug naar Zorgen voor je pleegkind

Sluiten