Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Achternaam en adoptie

FAQ achternaam en adoptie

 • Kan mijn minderjarige pleegkind mijn achternaam aannemen?

  Laatst gewijzigd op: 03-04-2018


  Een minderjarig pleegkind kan de achternaam van zijn pleegouder krijgen. Hiervoor moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • de ouder(s) met gezag of de voogd dienen het verzoek tot achternaamswijziging in;
  • de pleegouder, van wie het kind de achternaam wil aannemen, is het eens met de achternaamswijziging;
  • de minderjarige van 12 jaar of ouder stemt zelf in met de achternaamswijziging;
  • de pleegouder heeft het kind dat twaalf jaar of ouder is tenminste drie jaar onmiddellijk voorafgaand aan de aanvraag verzorgd en opgevoed als behorende tot zijn gezin. Voor een kind dat jonger is dan twaalf jaar, bedraagt deze termijn van verzorging en opvoeding tenminste vijf jaar.
  • de achternaam van het kind is nog niet eerder gewijzigd op grond van het Besluit geslachtsnaamwijziging; 
  • de ouders stemmen in met de achternaamswijziging.
   Eventueel is een uitzondering op de toestemming van ouders mogelijk als het kind ouder is dan twaalf jaar en bij zijn instemming blijft.
   Een andere mogelijke uitzondering geldt voor een kind jonger dan twaalf jaar wanneer de weigerende ouder onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen van een ernstig misdrijf tegen het kind of wanneer de verzoeker kan aantonen dat de ouder van wie het kind de naam heeft, niet of nauwelijks met het kind heeft samengeleefd.
   Neem contact op met Justis als je denkt dat deze uitzonderingen in jullie geval gelden. Zij gaan voor je na of dit het geval is.

  Verzoek indienen  
  Het verzoek tot achternaamswijziging van het kind moet door de ouder met gezag of door de voogd worden ingediend bij Justis. Als beide ouders het gezag hebben moeten zij beiden het formulier ondertekenen. Justis beslist namens de minister van Veiligheid en Justitie of de achternaam van het pleegkind wordt gewijzigd. De pleegouder van wie het kind de achternaam krijgt en het kind van twaalf jaar of ouder, moeten ook een formulier invullen waarmee zij instemmen met het verzoek tot achternaamswijziging. Hiervoor kun je gebruik maken van de formulieren die Justis op haar website beschikbaar heeft gesteld.  

  Bezwaar en beroep 
  Wanneer Justis het verzoek tot achternaamswijziging afwijst, kan hiertegen binnen zes weken bezwaar worden ingesteld bij Justis. Hiervoor kun je gebruik maken van onze voorbeeldbrief. Ben je het ook niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift, dan kun je binnen zes weken in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Het is niet verplicht om een advocaat in te schakelen, hoewel dit in sommige gevallen wel raadzaam kan zijn. Als de rechtbank je in het gelijk stelt, neemt Justis het verzoek tot wijziging van de achternaam opnieuw in behandeling. Stelt de rechtbank je in het ongelijk, dan kun je nog in beroep gaan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 • Kan mijn meerderjarige pleegkind mijn achternaam aannemen?

  Laatst gewijzigd op: 03-01-2017


  Een meerderjarige kan de achternaam van zijn pleegouder aannemen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de pleegouder heeft de meerderjarige, voordat hij 18 jaar werd, enige tijd verzorgd en opgevoed; 
  • de pleegouder is het eens met de achternaamswijziging.

  Verzoek indienen 
  De meerderjarige moet het verzoek tot achternaamswijziging zelf indienen bij Justis. Justis beslist namens de minister van Veiligheid en Justitie of de achternaam van het pleegkind wordt gewijzigd. Ook de pleegouder van wie de meerderjarige de achternaam wil aannemen, moet een instemmingsformulier invullen. Hiervoor kun je gebruik maken van de formulieren die Justis op haar website beschikbaar heeft gesteld.

  Bezwaar en beroep 
  Wanneer Justis het verzoek tot achternaamswijziging afwijst, kan hiertegen binnen zes weken bezwaar worden ingesteld bij Justis. Hiervoor kun je gebruik maken van onze voorbeeldbrief. Ben je het ook niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift, dan kun je binnen zes weken in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank.  Het is niet verplicht om een advocaat in te schakelen, hoewel dit in sommige gevallen wel raadzaam kan zijn. Als de rechtbank je in het gelijk stelt, neemt Justis het verzoek tot wijziging van de achternaam opnieuw in behandeling. Stelt de rechtbank je in het ongelijk, dan kun je nog in beroep gaan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 • Kan ik mijn pleegkind adopteren?

  Laatst gewijzigd op: 29-12-2016


  Het is mogelijk dat een pleegkind wordt geadopteerd door de pleegouder. De voorwaarden voor adoptie zijn de volgende:  

  • het kind is op de dag van het verzoek tot adoptie minderjarig;
  • het kind dat twaalf jaar of ouder is, heeft aan de rechter laten weten geen bezwaar te hebben tegen de adoptie door de pleegouder. Hetzelfde geldt voor een kind dat jonger is dan twaalf jaar die zijn belangen volgens de rechter voldoende kan inschatten; 
  • het kind is niet het kleinkind van de pleegouder; 
  • de pleegouder is tenminste 18 jaar ouder dan het kind; 
  • de ouders van het kind spreken het verzoek tot adoptie niet tegen; 
  • de minderjarige moeder van het kind is op de dag van het verzoek tot adoptie 16 jaar of ouder;
  • de pleegouder heeft het kind tenminste een jaar verzorgd en opgevoed; 
  • de ouder(s) van het kind hebben niet of niet langer het gezag over het pleegkind.
  • Het is duidelijk dat het kind niets meer van zijn/haar ouders heeft te verwachten.

  Wanneer de ouders het verzoek tot adoptie tegenspreken, dan kan de adoptie in principe niet doorgaan. In de volgende gevallen kan de rechter besluiten om toch voorbij te gaan aan de bezwaren van de ouders:

  • het kind en de ouder hebben nauwelijks in gezinsverband samengeleefd, of 
  • de ouder heeft het gezag over het kind misbruikt of de verzorging en opvoeding van het kind op grove wijze verwaarloosd, of 
  • de ouder is onherroepelijk veroordeeld voor het plegen van een ernstig misdrijf tegen het kind.   

  De adoptieprocedure    
  Wanneer je hebt besloten dat je jouw pleegkind wilt adopteren, dan heb je een advocaat nodig om de procedure op te starten. De advocaat dient een verzoekschrift in bij de rechtbank.  De rechter zal alle belanghebbende horen en goed kijken naar het belang van het kind bij de adoptie. De rechter doet binnen 4 weken schriftelijk uitspraak.  

  Gevolgen adoptie  
  Wanneer de rechter het adoptieverzoek toewijst, betekent dit dat de familierechtelijke banden tussen het kind en zijn ouders wordt verbroken. Het kind wordt dan officieel familie van de pleegouders en krijgt de achternaam van de adoptieouders. Ook wordt het kind erfgenaam van de adoptieouders. Er is niet langer sprake van pleegouderschap, maar van ouderschap. 

Terug naar overzicht

Sluiten