Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

De plaatsing wordt beëindigd

De plaatsing wordt beëindigd

Het kan door verschillende redenen gebeuren dat een plaatsing wordt beëindigd. Soms gebeurt dit op jouw verzoek, maar het kan ook zijn dat je het er als pleegouder niet mee eens bent. Wat staat je te wachten als een plaatsing beëindigd wordt?

FAQ de plaatsing wordt beëindigd

 • Wanneer kan ik mijn blokkaderecht gebruiken om te voorkomen dat een pleegkind wordt overgeplaatst of teruggeplaatst als ik denk dat dit niet in het belang van het kind is?

  Laatst gewijzigd op: 19-03-2018


  Wanneer een pleegkind in jouw pleeggezin is geplaatst, betekent dit niet dat de ouder(s) met gezag of de voogd op ieder moment kan beslissen dat je pleegkind ergens anders gaat wonen. Onder bepaalde voorwaarden kun je als pleegouder gebruik maken van het blokkaderecht tegenover de ouder(s) of de voogd*. Het idee achter het blokkaderecht is dat er zoveel mogelijk sprake is van continuïteit van de opvoeding. 

  Blokkaderecht tegenover de ouders bij een vrijwillige plaatsing                    

  Een pleegkind dat met instemming van de ouder(s) één jaar of langer in een pleeggezin woont, kan daar alleen worden weggehaald als de pleegouders hiermee instemmen. Als je het oneens bent met de overplaatsing van je pleegkind door de ouders, dan kun je gebruikmaken van het blokkaderecht om te voorkomen dat je pleegkind wordt weggehaald. Je moet dit mondeling laten weten aan de ouders en daarnaast is het verstandig duidelijk in een mail of brief te zetten dat je het niet eens bent met de overplaatsing. De ouder(s) kunnen vervangende toestemming vragen aan de rechter. De rechter geeft deze toestemming alleen als hij dit in het belang van het kind noodzakelijk acht. Wijst de rechter het verzoek van de ouder(s) af, dan geldt deze afwijzing maximaal zes maanden. De ouder(s) kunnen hun kind dan niet ophalen. Als pleegouder heb je de mogelijkheid om binnen deze termijn een ondertoezichtstelling te vragen of een verzoek in te dienen om het gezag van de ouder(s) te beëindigen om te voorkomen dat de ouder(s) na het verstrijken van de termijn van zes maanden hun kind alsnog ophalen. Wijst de rechter het verzoek van de ouder(s) toe, dan ben je als pleegouder verplicht je pleegkind af te geven aan de ouders binnen de termijn die de rechter daarvoor stelt. 

  Blokkaderecht tegenover de voogd*       

  Een pleegkind dat op grond van een voogdijplaatsing minstens één jaar in het gezin is verzorgd, kan alleen worden weggehaald als de pleegouders hiermee instemmen. Strikt juridisch gezien is de termijn dus één jaar nadat de rechter de voogdij heeft uitgesproken, ook als het kind daarvoor op grond van een ondertoezichtstelling of vrijwillige plaatsing al in het gezin verbleef. De rechter kan in de praktijk wel de totale verzorgingstermijn meenemen in zijn overweging.

  Als je het oneens bent met de overplaatsing van je pleegkind door de voogd, dan kun je gebruikmaken van het blokkaderecht om te voorkomen dat je pleegkind wordt weggehaald. Je moet dit mondeling laten weten aan de voogd en daarnaast is het verstandig duidelijk in een mail of brief te zetten dat je het niet eens bent met de overplaatsing. De voogd moet dan vervangende toestemming vragen aan de rechter. De rechter verleent deze toestemming alleen als hij dit in het belang van het kind noodzakelijk acht. Wijst de rechter het verzoek van de voogd af, dan geldt deze afwijzing voor maximaal zes maanden. Binnen deze termijn van zes maanden kun je als pleegouder een verzoek indienen tot beëindiging van de voogdij door de gecertificeerde instelling en de rechter vragen om pleegoudervoogd te worden. Wijst de rechter het verzoek van de voogd toe, dan ben je als pleegouder verplicht je pleegkind af te geven aan de voogd binnen de termijn die de rechter daarvoor stelt.

  * Het gaat hier dus niet om een ondertoezichtstelling. Bij een ondertoezichtstelling gelden andere regels.

  Hoe dwingend is het blokkaderecht?     

  Wanneer je gebruik maakt van het blokkaderecht, mag je pleegkind niet worden meegenomen door de ouder(s) of de voogd. Doen zij dit wel, dan is dat strafbaar. Als pleegouder kun je dan een kort geding opstarten en afgifte van je pleegkind vorderen.

  NB: bij een ondertoezichtstelling gelden andere regels.

 • Mijn pleegkind is met een ondertoezichtstelling bij mij geplaatst. Kunnen de ouder(s) of de gezinsvoogd het pleegkind zomaar bij mij weghalen?

  Laatst gewijzigd op: 02-01-2017


  Wanneer je pleegkind met een ondertoezichtstelling in jouw gezin is geplaatst, kan het daar niet weggehaald worden door de ouders, omdat de rechter heeft beslist dat het kind in een pleeggezin moet wonen. De gezinsvoogd kan je pleegkind ook niet zomaar weghalen of overplaatsen. Een pleegkind dat met een ondertoezichtstelling langer dan één jaar in hetzelfde pleeggezin woont, kan daar niet door de gezinsvoogd worden weggehaald zonder rechterlijke toets. Deze toets houdt in dat de gezinsvoogd van de gecertificeerde instelling toestemming van de rechter nodig heeft voordat het mogelijk is om het pleegkind over te plaatsen. Als de gecertificeerde instelling de rechter verzoekt om toestemming voor de wijziging van de verblijfplaats van het pleegkind, dan wijst de rechter dit verzoek alleen af als de rechter dit in het belang van het kind noodzakelijk acht. Als de rechter het verzoek van de gecertificeerde instelling afwijst, dan blijft het pleegkind in jouw pleeggezin wonen.
  Wanneer de gezinsvoogd binnen een jaar nadat je pleegkind bij jou is gaan wonen, je pleegkind wil overplaatsen of terugplaatsen naar de ouder(s) en je dit niet in het belang van je pleegkind vindt, dan kun je dit als geschil aan de rechter voorleggen (geschillenregeling). Je moet hiervoor een advocaat inschakelen. De rechter zal dan op de zitting proberen een oplossing te vinden. Als dat niet lukt, neemt de rechter een beslissing die hij in het belang van het kind wenselijk acht.

Terug naar overzicht

Sluiten